Tips Steps to Getting Free Two-Day Shipping with Amazon Prime

haison711

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để được vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể nhận được giao hàng hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện được bán và vận chuyển bởi Amazon.com.

Để có được vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime, bạn cần phải có một thành viên Prime tích cực.Bạn có thể đăng ký thành viên Prime trên trang web của Amazon.Khi bạn có tư cách thành viên chính, bạn có thể bắt đầu mua sắm các mặt hàng đủ điều kiện.

Để tìm các mục đủ điều kiện, hãy tìm logo Prime trên trang sản phẩm.Logo Prime là một huy hiệu màu xanh với từ "Prime" trong các chữ cái màu trắng.

Khi bạn đã thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của mình, bạn có thể xem và chọn tùy chọn "Vận chuyển hai ngày miễn phí".Các mặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển miễn phí và đến trong vòng hai ngày làm việc.

Dưới đây là các bước để được vận chuyển hai ngày miễn phí với Amazon Prime:

1. ** Đăng ký thành viên chính. ** Bạn có thể đăng ký thành viên chính trên trang web của Amazon.
2. ** Thêm các mục đủ điều kiện vào giỏ hàng của bạn. ** Tìm logo Prime trên trang sản phẩm để tìm các mặt hàng đủ điều kiện.
3. ** Kiểm tra và chọn tùy chọn "Vận chuyển hai ngày miễn phí". ** Các mặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển miễn phí và đến trong vòng hai ngày làm việc.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Amazon Prime cung cấp nhiều lợi ích khác, bao gồm:

* Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng một ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Truyền phát phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập không giới hạn miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí với ảnh Amazon

** Chi phí của Amazon Prime **

Amazon Prime có giá $ 119 mỗi năm hoặc $ 12,99 mỗi tháng.Bạn cũng có thể nhận được một thử nghiệm miễn phí 30 ngày của Amazon Prime.

** Cách hủy Amazon Prime **

Nếu bạn quyết định hủy tư cách thành viên Amazon Prime, bạn có thể làm như vậy trên trang web của Amazon.Bạn có thể hủy tư cách thành viên của mình bất cứ lúc nào, nhưng bạn sẽ không thể sử dụng các lợi ích chính sau khi thời gian thanh toán hiện tại của bạn kết thúc.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Lợi ích] (https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime Chi phí] (https://www.amazon.com/prime/pricing)
* [Cách hủy Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117830)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting Free Two-Day Shipping with Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. If you're a Prime member, you can get free two-day shipping on eligible items that are sold and shipped by Amazon.com.

To get free two-day shipping with Amazon Prime, you need to have an active Prime membership. You can sign up for a Prime membership on Amazon's website. Once you have a Prime membership, you can start shopping for eligible items.

To find eligible items, look for the Prime logo on the product page. The Prime logo is a blue badge with the word "Prime" in white letters.

Once you've added eligible items to your cart, you can check out and select the "Free Two-Day Shipping" option. Your items will be shipped for free and arrive within two business days.

Here are the steps to getting free two-day shipping with Amazon Prime:

1. **Sign up for a Prime membership.** You can sign up for a Prime membership on Amazon's website.
2. **Add eligible items to your cart.** Look for the Prime logo on the product page to find eligible items.
3. **Check out and select the "Free Two-Day Shipping" option.** Your items will be shipped for free and arrive within two business days.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free two-day shipping, Amazon Prime offers a variety of other benefits, including:

* Free same-day delivery on eligible items in select cities
* Free one-day delivery on eligible items
* Free unlimited streaming of movies and TV shows with Prime Video
* Free unlimited access to Prime Music
* Free unlimited photo storage with Amazon Photos

**Cost of Amazon Prime**

Amazon Prime costs $119 per year or $12.99 per month. You can also get a free 30-day trial of Amazon Prime.

**How to cancel Amazon Prime**

If you decide to cancel your Amazon Prime membership, you can do so on Amazon's website. You can cancel your membership at any time, but you won't be able to use the Prime benefits after your current billing period ends.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime benefits](https://www.amazon.com/prime/benefits)
* [Amazon Prime cost](https://www.amazon.com/prime/pricing)
* [How to cancel Amazon Prime](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117830)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top