Tips Steps to Getting Free Books, Music, TV and More with Prime

quochuybui

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để nhận sách miễn phí, âm nhạc, TV và nhiều hơn nữa với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music, và một cuốn sách Kindle miễn phí mỗi tháng.Nhưng bạn có biết rằng Prime cũng cung cấp một số sách miễn phí, âm nhạc, chương trình truyền hình và phim ảnh không?

Dưới đây là các bước để nhận sách miễn phí, âm nhạc, TV và nhiều hơn nữa với Prime:

1. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày của Prime hoặc bạn có thể đăng ký đăng ký hàng tháng hoặc hàng năm.
2. ** Tải xuống ứng dụng Amazon Prime. ** Ứng dụng Amazon Prime có sẵn cho các thiết bị iOS và Android.Ứng dụng này giúp bạn dễ dàng truy cập các lợi ích chính của bạn, bao gồm sách miễn phí, âm nhạc, chương trình truyền hình và phim.
3. ** Tìm nội dung miễn phí. ** Bạn có thể tìm thấy nội dung miễn phí trên ứng dụng Amazon Prime bằng cách nhấp vào tab "miễn phí".Bạn cũng có thể tìm thấy nội dung miễn phí bằng cách tìm kiếm "miễn phí" trong ứng dụng Amazon Prime.
4. ** Tải xuống hoặc phát trực tuyến nội dung. ** Khi bạn tìm thấy một mục miễn phí mà bạn muốn xem hoặc nghe, bạn có thể tải xuống thiết bị của mình hoặc phát trực tuyến.

Dưới đây là một số sách miễn phí, âm nhạc, chương trình truyền hình và phim có sẵn với Prime:

*** Sách: ** Hơn 1 triệu cuốn sách miễn phí, bao gồm bán chạy nhất, kinh điển và sách thiếu nhi.
*** Âm nhạc: ** Hơn 2 triệu bài hát, bao gồm các bản phát hành mới, mục yêu thích cũ và âm nhạc từ các nghệ sĩ độc lập.
*** Chương trình truyền hình: ** Hơn 10.000 chương trình truyền hình, bao gồm các chương trình hiện tại của các chương trình nổi tiếng và chương trình truyền hình cổ điển.
*** Phim: ** Hơn 2.000 bộ phim, bao gồm các bản phát hành mới, kinh điển cũ và phim độc lập.

Amazon Prime là một cách tuyệt vời để có được sách miễn phí, âm nhạc, chương trình truyền hình và phim.Với đăng ký chính, bạn có thể thưởng thức tất cả các nội dung yêu thích của mình mà không phải trả tiền cho nó.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Ứng dụng Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/aw/d/b00oanyi9e)
* [Sách miễn phí trên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/b/ref=nav_CS_FreeBooks?ie=utf8&node=2350153011)
* [Nhạc miễn phí trên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/b/ref=nav_CS_Freemusic?ie=utf8&node=2350153011)
* [Chương trình TV miễn phí trên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/b/ref=nav_CS_FREETV?ie=utf8&node=2350153011)
* [Phim miễn phí trên Amazon Prime] (https://www.amazon.com/b/ref=nav_cs_freemovies?ie=utf8&node=2350153011)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting Free Books, Music, TV and More with Prime**

Amazon Prime is a subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Kindle book every month. But did you know that Prime also offers a number of free books, music, TV shows, and movies?

Here are the steps to getting free books, music, TV and more with Prime:

1. **Sign up for Amazon Prime.** You can sign up for a free 30-day trial of Prime, or you can sign up for a monthly or annual subscription.
2. **Download the Amazon Prime app.** The Amazon Prime app is available for iOS and Android devices. The app makes it easy to access your Prime benefits, including free books, music, TV shows, and movies.
3. **Find the free content.** You can find free content on the Amazon Prime app by clicking on the "Free" tab. You can also find free content by searching for "Free" in the Amazon Prime app.
4. **Download or stream the content.** Once you find a free item that you want to watch or listen to, you can either download it to your device or stream it online.

Here are some of the free books, music, TV shows, and movies that are available with Prime:

* **Books:** Over 1 million free books, including bestsellers, classics, and children's books.
* **Music:** Over 2 million songs, including new releases, old favorites, and music from independent artists.
* **TV shows:** Over 10,000 TV shows, including current seasons of popular shows and classic TV shows.
* **Movies:** Over 2,000 movies, including new releases, old classics, and independent films.

Amazon Prime is a great way to get free books, music, TV shows, and movies. With a Prime subscription, you can enjoy all of your favorite content without having to pay for it.

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime app](https://www.amazon.com/gp/aw/d/B00OANYI9E)
* [Free books on Amazon Prime](https://www.amazon.com/b/ref=nav_cs_freebooks?ie=UTF8&node=2350153011)
* [Free music on Amazon Prime](https://www.amazon.com/b/ref=nav_cs_freemusic?ie=UTF8&node=2350153011)
* [Free TV shows on Amazon Prime](https://www.amazon.com/b/ref=nav_cs_freetv?ie=UTF8&node=2350153011)
* [Free movies on Amazon Prime](https://www.amazon.com/b/ref=nav_cs_freemovies?ie=UTF8&node=2350153011)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top