Tips Steps to Getting Fast Free Two-Day Shipping with Prime

quangturebecca

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để được vận chuyển hai ngày miễn phí nhanh chóng với Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp cho các thành viên vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như giao hàng cùng ngày miễn phí ở một số khu vực, lưu trữ ảnh không giới hạn và truy cập vào Video Prime và Prime Music.

Nếu bạn chưa phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Sau đó, chi phí là $ 119/năm hoặc $ 12,99/tháng.

Khi bạn là thành viên chính, bạn có thể bắt đầu tận dụng vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Đây là cách:

1. ** Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn. ** Khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy tìm logo "Prime" bên cạnh các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.Bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình chỉ hiển thị các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.
2. ** Tiến hành thanh toán. ** Khi bạn sẵn sàng kiểm tra, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và tư cách thành viên chính của bạn đang hoạt động.
3. ** Chọn phương thức vận chuyển. ** Amazon sẽ tự động chọn phương thức vận chuyển nhanh nhất có sẵn cho đơn đặt hàng của bạn.Nếu bạn muốn đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển qua vận chuyển hai ngày, bạn có thể chọn tùy chọn "Vận chuyển hai ngày".
4. ** Đặt hàng của bạn. ** Khi bạn đã chọn phương thức vận chuyển, bạn có thể đặt hàng.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được vận chuyển trong vòng hai ngày làm việc và bạn sẽ nhận được một số theo dõi để bạn có thể để mắt đến tiến trình của nó.

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các mặt hàng trên Amazon đều đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.Để xem một mục có đủ điều kiện không, hãy tìm logo "Prime" bên cạnh mục.Bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình chỉ hiển thị các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.

** Dưới đây là một số mẹo để tận dụng tối đa thành viên chính của bạn: **

*** Thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn. ** Nếu bạn biết bạn sẽ mua hàng, hãy thêm các mặt hàng vào giỏ hàng của bạn trước thời hạn.Bằng cách này, bạn có thể chắc chắn rằng bạn đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí khi bạn sẵn sàng kiểm tra.
*** Kiểm tra logo "Prime". ** Khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy tìm logo "Prime" bên cạnh các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.Bạn cũng có thể lọc kết quả tìm kiếm của mình chỉ hiển thị các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.
*** Chọn phương thức vận chuyển nhanh nhất. ** Amazon sẽ tự động chọn phương thức vận chuyển nhanh nhất có sẵn cho đơn hàng của bạn.Tuy nhiên, nếu bạn muốn đảm bảo rằng đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển qua vận chuyển hai ngày, bạn có thể chọn tùy chọn "Vận chuyển hai ngày".
*** Theo dõi số theo dõi của bạn. ** Khi bạn đã đặt hàng, bạn sẽ nhận được một số theo dõi để bạn có thể để mắt đến tiến trình của nó.Bằng cách này, bạn sẽ biết khi nào đơn đặt hàng của bạn dự kiến sẽ đến.

** Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tận dụng tối đa thành viên chính của mình và tận hưởng vận chuyển hai ngày miễn phí, nhanh chóng trên các mặt hàng đủ điều kiện. **

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime: Mọi thứ bạn cần biết] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách nhận vận chuyển hai ngày miễn phí trên Amazon] (https://www.businessinsider.com/how-to-get-free-two-day-shipping-on-amazon-2018-12)
* [Mẹo vận chuyển Prime Prime] (Toronto’s 10 Best Museums)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting Fast Free Two-Day Shipping with Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers members free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits such as free same-day delivery in some areas, unlimited photo storage, and access to Prime Video and Prime Music.

If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial. After that, the cost is $119/year or $12.99/month.

Once you're a Prime member, you can start taking advantage of free two-day shipping on eligible items. Here's how:

1. **Add items to your cart.** When you're shopping on Amazon, look for the "Prime" logo next to items that are eligible for free two-day shipping. You can also filter your search results to only show items that are eligible for free two-day shipping.
2. **Proceed to checkout.** When you're ready to check out, make sure that you're signed in to your Amazon account and that your Prime membership is active.
3. **Choose a shipping method.** Amazon will automatically select the fastest shipping method available for your order. If you want to make sure that your order is shipped via two-day shipping, you can select the "Two-Day Shipping" option.
4. **Place your order.** Once you've selected a shipping method, you can place your order. Your order will be shipped within two business days and you'll receive a tracking number so you can keep an eye on its progress.

**Note:** Not all items on Amazon are eligible for free two-day shipping. To see if an item is eligible, look for the "Prime" logo next to the item. You can also filter your search results to only show items that are eligible for free two-day shipping.

**Here are some tips for getting the most out of your Prime membership:**

* **Add items to your cart ahead of time.** If you know you're going to be making a purchase, add the items to your cart ahead of time. This way, you can be sure that you're eligible for free two-day shipping when you're ready to check out.
* **Check the "Prime" logo.** When you're shopping on Amazon, look for the "Prime" logo next to items that are eligible for free two-day shipping. You can also filter your search results to only show items that are eligible for free two-day shipping.
* **Choose the fastest shipping method.** Amazon will automatically select the fastest shipping method available for your order. However, if you want to make sure that your order is shipped via two-day shipping, you can select the "Two-Day Shipping" option.
* **Keep an eye on your tracking number.** Once you've placed your order, you'll receive a tracking number so you can keep an eye on its progress. This way, you'll know when your order is expected to arrive.

**By following these tips, you can get the most out of your Prime membership and enjoy fast, free two-day shipping on eligible items.**

**Reference articles:**

* [Amazon Prime: Everything You Need to Know](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Get Free Two-Day Shipping on Amazon](https://www.businessinsider.com/how-to-get-free-two-day-shipping-on-amazon-2018-12)
* [Amazon Prime Shipping Tips](https://www.thebalancesmb.com/amazon-prime-shipping-tips-4177704)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top