Tips Steps to Getting Fast Free Two-Day Shipping with Amazon Prime

buicliff

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để được vận chuyển hai ngày miễn phí nhanh chóng với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký trả phí cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn là thành viên chính, bạn có thể nhận được đơn đặt hàng của mình nhanh hơn bao giờ hết.Dưới đây là các bước để được vận chuyển hai ngày miễn phí nhanh chóng với Amazon Prime:

1. ** Đăng ký Amazon Prime. ** Nếu bạn chưa phải là thành viên Prime, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.Sau đó, phí hàng tháng là \ $ 12,99 hoặc \ $ 119,99 mỗi năm.
2. ** Thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của bạn. ** Khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy tìm logo Prime bên cạnh các mặt hàng đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.
3. ** Kiểm tra. ** Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon Prime của mình.Bạn cũng cần chọn một địa chỉ vận chuyển đủ điều kiện để vận chuyển chính.
4. ** Đợi đơn hàng của bạn đến. ** Đơn hàng của bạn thường sẽ đến trong vòng hai ngày làm việc.Nếu bạn cần đơn đặt hàng sớm hơn, bạn có thể chọn vận chuyển nhanh với một khoản phí bổ sung.

** Mẹo để được vận chuyển hai ngày miễn phí nhanh chóng với Amazon Prime **

Dưới đây là một vài mẹo để được vận chuyển hai ngày miễn phí nhanh chóng với Amazon Prime:

*** Mua sắm sớm. ** Càng sớm bạn đặt hàng, càng có nhiều khả năng đến trong vòng hai ngày làm việc.
*** Chọn các mặt hàng đủ điều kiện chính. ** Chỉ các mục được đánh dấu bằng logo Prime mới đủ điều kiện vận chuyển hai ngày miễn phí.
*** Đảm bảo địa chỉ vận chuyển của bạn đủ điều kiện. ** Không phải tất cả các địa chỉ đều đủ điều kiện để vận chuyển chính.Bạn có thể kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn trên trang web Amazon Prime.
*** Cân nhắc vận chuyển nhanh. ** Nếu bạn cần đơn đặt hàng sớm hơn, bạn có thể chọn vận chuyển nhanh với một khoản phí bổ sung.

** Lợi ích của Amazon Prime **

Ngoài vận chuyển hai ngày miễn phí, Amazon Prime cung cấp nhiều lợi ích khác, bao gồm:

* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí không giới hạn
* Truy cập miễn phí vào nhạc Prime
* Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí

Nếu bạn là một người mua sắm Amazon thường xuyên, Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và nhận đơn đặt hàng của bạn nhanh hơn.Với vận chuyển hai ngày miễn phí, bạn có thể nhận được những thứ bạn cần khi bạn cần, mà không phải trả tiền cho vận chuyển nhanh.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting Fast Free Two-Day Shipping with Amazon Prime**

Amazon Prime is a paid subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items. If you're a Prime member, you can get your orders faster than ever before. Here are the steps to getting fast free two-day shipping with Amazon Prime:

1. **Sign up for Amazon Prime.** If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial. After that, the monthly fee is \$12.99 or \$119.99 per year.
2. **Add eligible items to your cart.** When you're shopping on Amazon, look for the Prime logo next to items that are eligible for free two-day shipping.
3. **Check out.** When you're ready to check out, make sure that you're signed in to your Amazon Prime account. You'll also need to select a shipping address that's eligible for Prime shipping.
4. **Wait for your order to arrive.** Your order will typically arrive within two business days. If you need your order sooner, you can choose expedited shipping for an additional fee.

**Tips for Getting Fast Free Two-Day Shipping with Amazon Prime**

Here are a few tips for getting fast free two-day shipping with Amazon Prime:

* **Shop early.** The earlier you place your order, the more likely it is to arrive within two business days.
* **Choose Prime-eligible items.** Only items that are marked with the Prime logo are eligible for free two-day shipping.
* **Make sure your shipping address is eligible.** Not all addresses are eligible for Prime shipping. You can check your eligibility on the Amazon Prime website.
* **Consider expedited shipping.** If you need your order sooner, you can choose expedited shipping for an additional fee.

**Benefits of Amazon Prime**

In addition to free two-day shipping, Amazon Prime offers a variety of other benefits, including:

* Free same-day shipping on eligible items
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Free unlimited streaming of movies and TV shows
* Free access to Prime Music
* Free unlimited photo storage

If you're a frequent Amazon shopper, Amazon Prime is a great way to save money and get your orders faster. With free two-day shipping, you can get the things you need when you need them, without having to pay for expedited shipping.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top