Tips Steps to Getting Amazon Prime Free with Medicaid

phanhatred

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các bước để nhận Amazon Prime miễn phí với Trợ cấp y tế **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.Tuy nhiên, chi phí hàng tháng của Amazon Prime có thể là một rào cản đối với một số người, đặc biệt là những người đủ điều kiện nhận Trợ cấp y tế.

May mắn thay, người nhận Trợ cấp y tế có thể đủ điều kiện để có được Amazon Prime miễn phí.Dưới đây là các bước để nhận Amazon Prime Free với Trợ cấp y tế:

1. ** Truy cập trang đủ điều kiện của Amazon Prime **.Bạn có thể tìm thấy trang này bằng cách nhấp vào đây.
2. ** Nhập mã trạng thái và mã zip của bạn **.Điều này sẽ đưa ra một danh sách các kế hoạch Trợ cấp y tế có sẵn trong khu vực của bạn.
3. ** Chọn gói Trợ cấp y tế của bạn **.Khi bạn đã chọn gói Trợ cấp y tế của mình, bạn sẽ có thể xem liệu bạn có đủ điều kiện nhận Amazon Prime miễn phí hay không.
4. ** Nhấp vào nút "Bắt đầu" **.Điều này sẽ đưa bạn đến trang đăng ký Amazon Prime.
5. ** Nhập thông tin tài khoản Amazon của bạn **.Bạn sẽ cần nhập địa chỉ email và mật khẩu của mình để đăng nhập vào tài khoản Amazon của bạn.
6. ** Xác nhận đủ điều kiện của bạn **.Amazon sẽ xác minh tính đủ điều kiện của bạn cho Amazon Prime với Trợ cấp y tế.Nếu bạn đủ điều kiện, bạn sẽ có thể đăng ký Amazon Prime miễn phí.

Khi bạn đã đăng ký Amazon Prime, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của dịch vụ, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí, video Prime, Prime Music, v.v.

** Lưu ý: ** Không phải tất cả các gói Trợ cấp y tế đều đủ điều kiện cho Amazon Prime.Để chắc chắn, bạn nên kiểm tra trang đủ điều kiện của Amazon Prime để xem kế hoạch của bạn có đủ điều kiện không.

**Người giới thiệu**

* [Trang đủ điều kiện của Amazon Prime] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=g201183200)

[ENGLISH]:
**Steps to Getting Amazon Prime Free with Medicaid**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits. However, the monthly cost of Amazon Prime can be a barrier for some people, especially those who are eligible for Medicaid.

Fortunately, Medicaid recipients may be eligible to get Amazon Prime for free. Here are the steps to getting Amazon Prime free with Medicaid:

1. **Visit the Amazon Prime eligibility page**. You can find this page by clicking here.
2. **Enter your state and ZIP code**. This will bring up a list of Medicaid plans that are available in your area.
3. **Select your Medicaid plan**. Once you have selected your Medicaid plan, you will be able to see if you are eligible for Amazon Prime for free.
4. **Click the "Get Started" button**. This will take you to the Amazon Prime sign-up page.
5. **Enter your Amazon account information**. You will need to enter your email address and password to sign in to your Amazon account.
6. **Confirm your eligibility**. Amazon will verify your eligibility for Amazon Prime with Medicaid. If you are eligible, you will be able to sign up for Amazon Prime for free.

Once you have signed up for Amazon Prime, you will be able to enjoy all of the benefits of the service, including free two-day shipping, Prime Video, Prime Music, and more.

**Note:** Not all Medicaid plans are eligible for Amazon Prime. To be sure, you should check the Amazon Prime eligibility page to see if your plan is eligible.

**References**

* [Amazon Prime eligibility page](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=G201183200)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top