Tips Start Self Publishing on Amazon KDP Quickly

whitefish998

New member
[TIẾNG VIỆT]:
và dễ dàng ** Bắt đầu tự xuất bản trên Amazon KDP một cách nhanh chóng và dễ dàng **

Bạn có một ý tưởng sách rằng bạn đã chết để chia sẻ với thế giới?Nếu vậy, tự xuất bản trên Amazon KDP là một cách tuyệt vời để biến giấc mơ của bạn thành hiện thực.Với KDP, bạn có thể dễ dàng tải lên cuốn sách của mình, đặt giá và bắt đầu bán nó cho hàng triệu độc giả trên toàn thế giới.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình tự xuất bản trên Amazon KDP, từ đầu đến cuối.Chúng tôi sẽ bao gồm mọi thứ bạn cần biết, bao gồm:

* Cách tạo tài khoản Amazon KDP
* Cách định dạng sách của bạn cho KDP
* Cách đặt giá và tiền bản quyền của bạn
* Cách quảng bá sách của bạn

Vì vậy, nếu bạn đã sẵn sàng để lao vào tự xuất bản, hãy đọc tiếp!

** 1.Tạo tài khoản Amazon KDP **

Bước đầu tiên để tự xuất bản trên Amazon KDP là tạo tài khoản.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web KDP và nhấp vào nút "Đăng ký".

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và chi tiết thanh toán của bạn.Bạn cũng cần chọn tên người dùng và mật khẩu.

** 2.Định dạng sách của bạn cho KDP **

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần định dạng sổ sách của mình cho KDP.Điều này có nghĩa là đảm bảo rằng cuốn sách của bạn ở định dạng chính xác và nó đáp ứng các yêu cầu của KDP.

KDP yêu cầu cuốn sách của bạn phải ở định dạng .docx hoặc .pdf.Bạn cũng có thể tải lên sách của mình ở định dạng .mobi, nhưng điều này là không cần thiết.

Ngoài ra, cuốn sách của bạn phải đáp ứng các yêu cầu sau:

* Nó phải dài ít nhất 24 trang.
* Nó phải bằng tiếng Anh.
* Nó không được chứa bất kỳ nội dung tấn công nào.
* Nó không được xâm phạm bất kỳ bản quyền nào.

Để biết thêm thông tin về các yêu cầu định dạng của KDP, vui lòng truy cập trang web KDP.

** 3.Đặt giá và tiền bản quyền của bạn **

Khi bạn đã định dạng cuốn sách của mình, bạn sẽ cần đặt giá và tiền bản quyền của mình.

Giá của bạn có thể là bất cứ thứ gì bạn muốn, nhưng điều quan trọng là phải nhớ rằng giá của bạn càng cao, mọi người sẽ mua cuốn sách của bạn càng ít.

KDP cung cấp nhiều lựa chọn bản quyền, bao gồm:

* 70% tiền bản quyền cho sách có giá từ 2,99 đến 9,99 đô la
* 35% tiền bản quyền cho sách có giá từ $ 10,00 đến $ 24,99
* 25% tiền bản quyền cho sách có giá trên $ 24,99

Bạn có thể chọn tùy chọn hoàng gia tốt nhất cho bạn.

**4.Quảng bá cuốn sách của bạn **

Khi bạn đã xuất bản cuốn sách của mình, bạn sẽ cần quảng bá nó.Có một số cách để quảng bá cuốn sách của bạn, bao gồm:

*** Phương tiện truyền thông xã hội: ** Chia sẻ cuốn sách của bạn trên các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và Twitter.
*** Email: ** Gửi email đến danh sách người đăng ký của bạn và cho họ biết về cuốn sách mới của bạn.
*** Trang web: ** Thêm một liên kết vào sách của bạn trên trang web của bạn.
*** Quảng cáo trả phí: ** Sử dụng quảng cáo trả tiền để quảng bá cho cuốn sách của bạn trên các nền tảng như Google AdWords và quảng cáo Facebook.

Để biết thêm thông tin về việc quảng bá sách của bạn, vui lòng truy cập trang web KDP.

** 5.Bắt đầu bán sách của bạn! **

Khi bạn đã quảng bá cuốn sách của mình, bạn đã sẵn sàng để bắt đầu bán nó!Cuốn sách của bạn sẽ có sẵn để bán trên Amazon.com trong vòng 24 giờ sau khi xuất bản.

Bạn có thể theo dõi doanh số và thu nhập của mình trong bảng điều khiển KDP.

** Tự xuất bản trên Amazon KDP là một cách tuyệt vời để chia sẻ cuốn sách của bạn với thế giới.Với KDP, bạn có thể dễ dàng và nhanh chóng xuất bản sách của mình, đặt giá của bạn và bắt đầu bán nó cho hàng triệu độc giả trên toàn thế giới. **

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Trung tâm trợ giúp KDP] (https://kdp.amazon.com/en_us/help/topic/g201815900)

[ENGLISH]:
and Easily **Start Self Publishing on Amazon KDP Quickly and Easily**

Do you have a book idea that you've been dying to share with the world? If so, self-publishing on Amazon KDP is a great way to make your dream a reality. With KDP, you can easily upload your book, set your price, and start selling it to millions of readers worldwide.

In this article, we'll walk you through the process of self-publishing on Amazon KDP, from start to finish. We'll cover everything you need to know, including:

* How to create an Amazon KDP account
* How to format your book for KDP
* How to set your price and royalties
* How to promote your book

So if you're ready to take the plunge into self-publishing, read on!

**1. Create an Amazon KDP account**

The first step to self-publishing on Amazon KDP is to create an account. You can do this by visiting the KDP website and clicking on the "Sign Up" button.

Once you've created your account, you'll need to provide some basic information, such as your name, address, and payment details. You'll also need to choose a username and password.

**2. Format your book for KDP**

Once you've created your account, you'll need to format your book for KDP. This means making sure that your book is in the correct format and that it meets KDP's requirements.

KDP requires that your book be in a .docx or .pdf format. You can also upload your book in .mobi format, but this is not required.

In addition, your book must meet the following requirements:

* It must be at least 24 pages long.
* It must be in English.
* It must not contain any offensive content.
* It must not infringe on any copyrights.

For more information on KDP's formatting requirements, please visit the KDP website.

**3. Set your price and royalties**

Once you've formatted your book, you'll need to set your price and royalties.

Your price can be anything you want, but it's important to keep in mind that the higher your price, the fewer people will buy your book.

KDP offers a variety of royalty options, including:

* 70% royalty for books priced between $2.99 and $9.99
* 35% royalty for books priced between $10.00 and $24.99
* 25% royalty for books priced over $24.99

You can choose the royalty option that's best for you.

**4. Promote your book**

Once you've published your book, you'll need to promote it. There are a number of ways to promote your book, including:

* **Social media:** Share your book on social media platforms like Facebook and Twitter.
* **Email:** Send an email to your list of subscribers and let them know about your new book.
* **Website:** Add a link to your book on your website.
* **Paid advertising:** Use paid advertising to promote your book on platforms like Google AdWords and Facebook Ads.

For more information on promoting your book, please visit the KDP website.

**5. Start selling your book!**

Once you've promoted your book, you're ready to start selling it! Your book will be available for sale on Amazon.com within 24 hours of publication.

You can track your sales and earnings in the KDP dashboard.

**Self-publishing on Amazon KDP is a great way to share your book with the world. With KDP, you can easily and quickly publish your book, set your price, and start selling it to millions of readers worldwide.**

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [KDP Help Center](https://kdp.amazon.com/en_US/help/topic/G201815900)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top