Tips Speeding Up a Slow Loading Checkout Page

phuckhangnguyen

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tăng tốc một trang thanh toán tải chậm **

Một trang thanh toán tải chậm có thể là một bước ngoặt lớn cho người mua hàng trực tuyến.Trên thực tế, một nghiên cứu của Viện Baymard cho thấy 40% người mua hàng từ bỏ xe của họ nếu quá trình thanh toán mất quá nhiều thời gian.

Có một số điều bạn có thể làm để tăng tốc trang thanh toán của mình, bao gồm:

*** Tối ưu hóa hình ảnh của bạn: ** Hình ảnh là một trong những thủ phạm phổ biến nhất của các trang thanh toán tải chậm.Đảm bảo tối ưu hóa hình ảnh của bạn về kích thước và chất lượng và sử dụng mạng phân phối nội dung (CDN) để phân phối chúng nhanh chóng.
*** Việc thu nhỏ JavaScript và CSS của bạn: ** Việc thu nhỏ mã JavaScript và CSS của bạn có thể giúp giảm kích thước của trang thanh toán của bạn và làm cho nó tải nhanh hơn.
*** Sử dụng plugin tải lười biếng: ** Plugin tải lười biếng có thể giúp trì hoãn việc tải hình ảnh và các yếu tố khác trên trang thanh toán của bạn cho đến khi chúng cần, điều này cũng có thể giúp cải thiện tốc độ tải.
*** Kiểm tra trang thanh toán của bạn: ** Điều quan trọng là kiểm tra trang thanh toán của bạn thường xuyên để đảm bảo rằng nó đang tải nhanh cho tất cả người dùng.Bạn có thể sử dụng một công cụ như Google Pagespeed Insights để kiểm tra hiệu suất của trang của bạn và xác định bất kỳ lĩnh vực nào cần cải thiện.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tăng tốc trang thanh toán và cải thiện tỷ lệ chuyển đổi của mình.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tăng tốc trang thanh toán của bạn] (https://www.shopify.com/blog/speed-up-chickout-page)
* [10 cách để cải thiện hiệu suất trang thanh toán của bạn] (https://www.hubspot.com/marketing/checkout-page-optimization)
* [Cách giảm thời gian tải trang của trang web của bạn] (Google Search Console)

[ENGLISH]:
**Speeding Up a Slow Loading Checkout Page**

A slow loading checkout page can be a major turnoff for online shoppers. In fact, a study by Baymard Institute found that 40% of shoppers abandon their carts if the checkout process takes too long.

There are a number of things you can do to speed up your checkout page, including:

* **Optimizing your images:** Images are one of the most common culprits of slow-loading checkout pages. Make sure to optimize your images for size and quality, and use a content delivery network (CDN) to deliver them quickly.
* **Minifying your JavaScript and CSS:** Minifying your JavaScript and CSS code can help to reduce the size of your checkout page and make it load faster.
* **Using a lazy loading plugin:** A lazy loading plugin can help to defer the loading of images and other elements on your checkout page until they're needed, which can also help to improve loading speed.
* **Testing your checkout page:** It's important to test your checkout page regularly to make sure it's loading quickly for all users. You can use a tool like Google PageSpeed Insights to test your page's performance and identify any areas that need improvement.

By following these tips, you can speed up your checkout page and improve your conversion rate.

**Reference articles:**

* [How to Speed Up Your Checkout Page](https://www.shopify.com/blog/speed-up-checkout-page)
* [10 Ways to Improve Your Checkout Page Performance](https://www.hubspot.com/marketing/checkout-page-optimization)
* [How to Reduce Your Website's Page Load Time](https://www.google.com/webmasters/tools/pagespeed/insights)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top