Tips Solving Amazon International Checkout Problems

[TIẾNG VIỆT]:
** Giải quyết các vấn đề về kiểm tra quốc tế Amazon **

Amazon International Checkout có thể là một cách thuận tiện để mua sắm các sản phẩm từ các cửa hàng toàn cầu của Amazon.Tuy nhiên, có một vài vấn đề phổ biến có thể xảy ra khi sử dụng thanh toán quốc tế Amazon.

** Bài toán 1: Sản phẩm bạn muốn không có sẵn ở quốc gia của bạn. **

Đây là vấn đề phổ biến nhất mà mọi người gặp phải khi sử dụng thanh toán quốc tế Amazon.Nếu sản phẩm bạn muốn không có sẵn ở quốc gia của bạn, bạn sẽ không thể thêm nó vào giỏ hàng của mình.

** Giải pháp: ** Có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng tìm sản phẩm bạn muốn.Đầu tiên, hãy thử tìm kiếm sản phẩm bằng cách sử dụng từ khóa khác.Đôi khi, các sản phẩm được liệt kê dưới các từ khóa khác nhau ở các quốc gia khác nhau.Thứ hai, hãy thử sử dụng tính năng "Tìm kiếm nâng cao" trên Amazon.com.Tính năng này cho phép bạn tìm kiếm sản phẩm theo quốc gia.Cuối cùng, bạn có thể thử liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để xem liệu họ có thể giúp bạn tìm thấy sản phẩm bạn muốn không.

** Bài toán 2: Bạn không thể kiểm tra với Amazon International Checkout. **

Có một vài lý do tại sao bạn có thể không thể kiểm tra với Amazon International Checkout.Đầu tiên, bạn có thể không có thẻ tín dụng hợp lệ được Amazon.com chấp nhận.Thứ hai, bạn có thể không có địa chỉ vận chuyển ở một quốc gia mà Amazon.com chuyển đến.Thứ ba, bạn có thể không có số VAT hợp lệ.

** Giải pháp: ** Nếu bạn không thể kiểm tra với Amazon International Checkout, bạn sẽ cần giải quyết vấn đề ngăn cản bạn kiểm tra.Nếu bạn không có thẻ tín dụng hợp lệ, bạn có thể nhận được một thẻ từ ngân hàng hoặc liên minh tín dụng của bạn.Nếu bạn không có địa chỉ vận chuyển ở một quốc gia mà Amazon.com chuyển đến, bạn có thể sử dụng một giao dịch giao hàng vận chuyển.Nếu bạn không có số VAT hợp lệ, bạn có thể đăng ký một từ cơ quan thuế địa phương.

** Bài toán 3: Bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng kiểm tra với Amazon International Checkout. **

Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi bạn cố gắng kiểm tra với Amazon International Checkout, có một vài điều bạn có thể làm để cố gắng giải quyết vấn đề.Đầu tiên, hãy thử làm mới trang.Thứ hai, hãy thử xóa bộ nhớ cache và cookie của trình duyệt.Thứ ba, hãy thử sử dụng một trình duyệt khác.Cuối cùng, bạn có thể thử liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

**Phần kết luận:**

Amazon International Checkout có thể là một cách thuận tiện để mua sắm các sản phẩm từ các cửa hàng toàn cầu của Amazon.Tuy nhiên, có một vài vấn đề phổ biến có thể xảy ra khi sử dụng thanh toán quốc tế Amazon.Bằng cách làm theo các mẹo trong bài viết này, bạn có thể giúp tránh những vấn đề này và làm cho trải nghiệm mua sắm của bạn thú vị hơn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Câu hỏi thường gặp về thanh toán quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201928310)
* [Cách sử dụng thanh toán quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201928310#g1)
* [Khắc phục sự cố kiểm tra quốc tế Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201928310#g2)

[ENGLISH]:
**Solving Amazon International Checkout Problems**

Amazon International Checkout can be a convenient way to shop for products from Amazon's global stores. However, there are a few common problems that can occur when using Amazon International Checkout.

**Problem 1: The product you want is not available in your country.**

This is the most common problem that people encounter when using Amazon International Checkout. If the product you want is not available in your country, you will not be able to add it to your cart.

**Solution:** There are a few things you can do to try to find the product you want. First, try searching for the product using a different keyword. Sometimes, products are listed under different keywords in different countries. Second, try using the "Advanced Search" feature on Amazon.com. This feature allows you to search for products by country. Finally, you can try contacting Amazon customer service to see if they can help you find the product you want.

**Problem 2: You are unable to checkout with Amazon International Checkout.**

There are a few reasons why you might be unable to checkout with Amazon International Checkout. First, you may not have a valid credit card that is accepted by Amazon.com. Second, you may not have a shipping address in a country that Amazon.com ships to. Third, you may not have a valid VAT number.

**Solution:** If you are unable to checkout with Amazon International Checkout, you will need to resolve the issue that is preventing you from checking out. If you do not have a valid credit card, you can get one from your bank or credit union. If you do not have a shipping address in a country that Amazon.com ships to, you can use a shipping forwarder. If you do not have a valid VAT number, you can apply for one from your local tax authority.

**Problem 3: You receive an error message when you try to checkout with Amazon International Checkout.**

If you receive an error message when you try to checkout with Amazon International Checkout, there are a few things you can do to try to resolve the issue. First, try refreshing the page. Second, try clearing your browser's cache and cookies. Third, try using a different browser. Finally, you can try contacting Amazon customer service for help.

**Conclusion:**

Amazon International Checkout can be a convenient way to shop for products from Amazon's global stores. However, there are a few common problems that can occur when using Amazon International Checkout. By following the tips in this article, you can help to avoid these problems and make your shopping experience more enjoyable.

**Reference articles:**

* [Amazon International Checkout FAQ](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201928310)
* [How to use Amazon International Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201928310#G1)
* [Troubleshooting Amazon International Checkout problems](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201928310#G2)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top