Tips Solving Add a Gift Option Not Working Problems

biglion467

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Giải quyết thêm một tùy chọn quà tặng không có vấn đề hoạt động **

Tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" trên Etsy cho phép người bán cung cấp thông điệp gói quà và quà tặng cho sản phẩm của họ.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tăng doanh số, vì nó giúp người mua dễ dàng mua quà cho người thân của họ dễ dàng hơn.Tuy nhiên, có một vài lý do tại sao tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" có thể không hoạt động đúng.

** 1.Cửa hàng của người bán không được thiết lập để cung cấp gói quà. **

Để cung cấp gói quà, người bán trước tiên phải bật tính năng "gói quà" trong cài đặt cửa hàng của họ.Để làm điều này, hãy truy cập trang "Cài đặt cửa hàng" của bạn và nhấp vào tab "Giao hàng & Thanh toán".Theo phần "Gói quà", chọn tùy chọn "Bật quà tặng quà tặng" và nhập giá gói quà tặng mong muốn của bạn.

** 2.Cửa hàng của người bán không được thiết lập để cung cấp tin nhắn quà tặng. **

Để cung cấp tin nhắn quà tặng, người bán cũng phải kích hoạt tính năng "tin nhắn quà tặng" trong cài đặt cửa hàng của họ.Để làm điều này, hãy truy cập trang "Cài đặt cửa hàng" của bạn và nhấp vào tab "Giao hàng & Thanh toán".Trong phần "Tin nhắn quà tặng", chọn tùy chọn "Bật tin nhắn quà tặng".

** 3.Cửa hàng của người bán không sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng Etsy. **

Tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" chỉ có sẵn trên phiên bản mới nhất của ứng dụng Etsy.Nếu bạn đang sử dụng phiên bản cũ hơn của ứng dụng, bạn có thể không thấy nút "Thêm tùy chọn quà tặng" trên các trang sản phẩm.Để cập nhật ứng dụng của bạn, hãy truy cập App Store hoặc Google Play và tìm kiếm "Etsy".

**4.Cửa hàng của người bán không chấp nhận thanh toán ETSY. **

Tính năng "Thêm một tùy chọn quà tặng" chỉ có sẵn cho người bán đang chấp nhận thanh toán ETSY.Nếu bạn không chấp nhận thanh toán ETSY, bạn sẽ không thể cung cấp thông điệp gói quà hoặc quà tặng.Để tìm hiểu thêm về thanh toán ETSY, hãy truy cập [Trung tâm trợ giúp thanh toán ETSY] (https://www.etsy.com/help/article/2967).

** 5.Cửa hàng của người bán không được đặt tại một quốc gia hỗ trợ gói quà tặng hoặc tin nhắn quà tặng. **

Tính năng "Thêm một tùy chọn quà tặng" chỉ có sẵn cho người bán được đặt tại các quốc gia hỗ trợ gói quà và tin nhắn quà tặng.Để xem danh sách các quốc gia hỗ trợ các tin nhắn gói quà và quà tặng, hãy truy cập [Trung tâm trợ giúp gói quà Etsy] (https://www.etsy.com/help/article/2970).

** 6.Cửa hàng của người bán đang gặp khó khăn về kỹ thuật. **

Trong một số trường hợp, tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" có thể không hoạt động bình thường do khó khăn về kỹ thuật.Nếu bạn đã thử tất cả các bước trên và tính năng "Thêm tùy chọn quà tặng" vẫn không hoạt động, bạn có thể liên hệ với hỗ trợ Etsy để được trợ giúp.

** Liên hệ với hỗ trợ Etsy **

Để liên hệ với hỗ trợ Etsy, hãy truy cập [Trung tâm trợ giúp Etsy] (https://www.etsy.com/help/article/2966) và nhấp vào liên kết "Liên hệ với chúng tôi".Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên người dùng Etsy, địa chỉ email và mô tả ngắn gọn về vấn đề của bạn.Hỗ trợ Etsy sau đó sẽ liên hệ với bạn qua email với một giải pháp.

[ENGLISH]:
**Solving Add a Gift Option Not Working Problems**

The "Add a Gift Option" feature on Etsy allows sellers to offer gift wrapping and gift messages for their products. This can be a great way to increase sales, as it makes it easier for buyers to purchase gifts for their loved ones. However, there are a few reasons why the "Add a Gift Option" feature may not be working properly.

**1. The seller's shop is not set up to offer gift wrapping.**

In order to offer gift wrapping, sellers must first enable the "Gift Wrapping" feature in their shop settings. To do this, go to your "Shop Settings" page and click on the "Shipping & Payments" tab. Under the "Gift Wrapping" section, select the "Enable Gift Wrapping" option and enter your desired gift wrapping price.

**2. The seller's shop is not set up to offer gift messages.**

In order to offer gift messages, sellers must also enable the "Gift Messages" feature in their shop settings. To do this, go to your "Shop Settings" page and click on the "Shipping & Payments" tab. Under the "Gift Messages" section, select the "Enable Gift Messages" option.

**3. The seller's shop is not using the latest version of the Etsy app.**

The "Add a Gift Option" feature is only available on the latest version of the Etsy app. If you are using an older version of the app, you may not be able to see the "Add a Gift Option" button on product pages. To update your app, go to the App Store or Google Play and search for "Etsy."

**4. The seller's shop is not accepting Etsy Payments.**

The "Add a Gift Option" feature is only available for sellers who are accepting Etsy Payments. If you are not accepting Etsy Payments, you will not be able to offer gift wrapping or gift messages. To learn more about Etsy Payments, visit the [Etsy Payments Help Center](https://www.etsy.com/help/article/2967).

**5. The seller's shop is not located in a country that supports gift wrapping or gift messages.**

The "Add a Gift Option" feature is only available for sellers who are located in countries that support gift wrapping and gift messages. To see a list of countries that support gift wrapping and gift messages, visit the [Etsy Gift Wrapping Help Center](https://www.etsy.com/help/article/2970).

**6. The seller's shop is experiencing technical difficulties.**

In some cases, the "Add a Gift Option" feature may not be working properly due to technical difficulties. If you have tried all of the above steps and the "Add a Gift Option" feature is still not working, you can contact Etsy support for help.

**Contacting Etsy Support**

To contact Etsy support, go to the [Etsy Help Center](https://www.etsy.com/help/article/2966) and click on the "Contact Us" link. You will be asked to provide your Etsy username, email address, and a brief description of your problem. Etsy support will then contact you via email with a solution.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top