Tips Solve the 4x4 Rubik's Cube Quickly

lyduy.luan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Cube của Rubik là một câu đố 3D được phát minh vào năm 1974 bởi Ernő Rubik.Nó là một món đồ chơi phổ biến và đã được sử dụng như một công cụ giảng dạy trong toán học và khoa học máy tính.Cube của Rubik 4x4 là một biến thể khó khăn hơn của khối 3x3 cổ điển.Nó có 24 hình khối nhỏ, được gọi là "hình khối", có thể được xoay để thay đổi màu sắc của các khuôn mặt.

Giải quyết khối lập phương 4x4 Rubik là một nhiệm vụ khó khăn, nhưng có thể học với thực hành.Có nhiều phương pháp khác nhau để giải quyết khối 4x4, nhưng phổ biến nhất là phương pháp Fridrich.Phương pháp Fridrich là một phương pháp từng lớp liên quan đến việc giải quyết một lớp một cùng một lớp.

Để giải quyết khối của Rubik 4x4 bằng phương pháp Fridrich, bạn sẽ cần tìm hiểu các thuật toán sau:

* Thuật toán chéo 4x4
* Thuật toán góc thứ nhất 4x4
* Thuật toán cạnh lớp thứ hai 4x4
* Thuật toán góc thứ ba 4x4
* Thuật toán cạnh lớp thứ ba 4x4
* Thuật toán lớp cuối cùng 4x4

Khi bạn đã học các thuật toán này, bạn có thể bắt đầu giải quyết khối của Rubik 4x4.Các bước sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình:

1. Giải thập chéo 4x4.
2. Giải các góc lớp đầu tiên.
3. Giải các cạnh lớp thứ hai.
4. Giải các góc lớp thứ ba.
5. Giải các cạnh lớp thứ ba.
6. Giải lớp cuối cùng.

Cube của Rubik 4x4 là một câu đố đầy thách thức, nhưng có thể giải quyết bằng thực tiễn.Nếu bạn kiên nhẫn và kiên trì, cuối cùng bạn sẽ có thể giải quyết khối lập phương 4x4 một cách dễ dàng.

Dưới đây là một số lời khuyên để giải quyết một cách nhanh chóng của Rubik của Rubik:

* Thực hành thường xuyên.Bạn càng luyện tập, bạn sẽ càng trở nên nhanh hơn khi giải quyết khối lập phương.
* Sử dụng một hướng dẫn tốt.Có nhiều hướng dẫn hữu ích có sẵn trực tuyến có thể dạy cho bạn phương pháp Fridrich.
* Kiên nhẫn.Giải quyết các khối của Rubik 4x4 cần có thời gian và thực hành.Đừng nản lòng nếu bạn không thể giải quyết nó ngay lập tức.

Với thực tế, bạn sẽ có thể giải quyết một khối lập phương 4x4 của Rubik một cách nhanh chóng và dễ dàng.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách giải quyết một khối Rubik 4x4] (https://www.rubiks.com/us/how-to-solves-a-4x4-rubiks-cube)
* [Phương pháp Fridrich để giải quyết Cube 4x4 Rubik] (https://www.speedsolving.com/wiki/4x4_fridrich)
* [Mẹo để giải quyết một cách nhanh chóng của Rubik's Cube] (https://www.cubeskills.com/blog/how-to-solve-the-4x4-rubiks-cube-mickly)

[ENGLISH]:
The Rubik's Cube is a 3D puzzle invented in 1974 by Ernő Rubik. It is a popular toy and has been used as a teaching tool in mathematics and computer science. The 4x4 Rubik's Cube is a more challenging variant of the classic 3x3 cube. It has 24 small cubes, called "cubies", that can be rotated to change the colors of the faces.

Solving the 4x4 Rubik's Cube is a difficult task, but it is possible to learn with practice. There are many different methods for solving the 4x4 cube, but the most popular is the Fridrich method. The Fridrich method is a layer-by-layer method that involves solving the cube one layer at a time.

To solve the 4x4 Rubik's Cube using the Fridrich method, you will need to learn the following algorithms:

* The 4x4 cross algorithm
* The 4x4 first layer corners algorithm
* The 4x4 second layer edges algorithm
* The 4x4 third layer corners algorithm
* The 4x4 third layer edges algorithm
* The 4x4 last layer algorithm

Once you have learned these algorithms, you can begin solving the 4x4 Rubik's Cube. The following steps will walk you through the process:

1. Solve the 4x4 cross.
2. Solve the first layer corners.
3. Solve the second layer edges.
4. Solve the third layer corners.
5. Solve the third layer edges.
6. Solve the last layer.

The 4x4 Rubik's Cube is a challenging puzzle, but it is possible to solve with practice. If you are patient and persistent, you will eventually be able to solve the 4x4 cube with ease.

Here are some tips for solving the 4x4 Rubik's Cube quickly:

* Practice regularly. The more you practice, the faster you will become at solving the cube.
* Use a good tutorial. There are many helpful tutorials available online that can teach you the Fridrich method.
* Be patient. Solving the 4x4 Rubik's Cube takes time and practice. Don't get discouraged if you can't solve it right away.

With practice, you will be able to solve the 4x4 Rubik's Cube quickly and easily.

**Reference articles:**

* [How to Solve a 4x4 Rubik's Cube](https://www.rubiks.com/us/how-to-solve-a-4x4-rubiks-cube)
* [The Fridrich Method for Solving the 4x4 Rubik's Cube](https://www.speedsolving.com/wiki/4x4_Fridrich)
* [Tips for Solving the 4x4 Rubik's Cube Quickly](https://www.cubeskills.com/blog/how-to-solve-the-4x4-rubiks-cube-quickly)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top