Tips Smart Tricks to Find Amazon Bargains

buingoc.tien

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thủ thuật thông minh để tìm Amazon Bargains **

Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm giao dịch trên tất cả mọi thứ, từ quần áo đến thiết bị điện tử.Nhưng với rất nhiều sản phẩm để lựa chọn, thật khó để biết bắt đầu từ đâu.Dưới đây là một vài thủ thuật thông minh để giúp bạn tìm thấy Amazon Bargains:

1. ** Sử dụng Công cụ Lịch sử Giá Amazon. ** Công cụ này cho phép bạn xem giá của sản phẩm đã thay đổi theo thời gian như thế nào.Điều này có thể giúp bạn xác định các sản phẩm hiện đang được bán hoặc có khả năng sẽ sớm được bán.
2. ** Đăng ký cảnh báo email của Amazon. ** Amazon cung cấp thông báo qua email cho nhiều loại sản phẩm.Khi bạn đăng ký cảnh báo, bạn sẽ được thông báo khi giá của sản phẩm giảm.
3. ** Sử dụng phiếu giảm giá của Amazon. ** Amazon cung cấp nhiều phiếu giảm giá có thể được sử dụng để tiết kiệm tiền khi mua hàng của bạn.Bạn có thể tìm thấy phiếu giảm giá trên trang web Amazon hoặc trong tài khoản Amazon của bạn.
4. ** Cửa hàng phần giải phóng mặt bằng của Amazon. ** Phần giải phóng mặt bằng của Amazon là một nơi tuyệt vời để tìm các sản phẩm giảm giá sâu.Bạn có thể tìm thấy các mục giải phóng mặt bằng trên trang web Amazon hoặc trong ứng dụng Amazon của bạn.
5. ** Xem xét việc mua các sản phẩm đã qua sử dụng. ** Phần giao dịch kho của Amazon cung cấp nhiều sản phẩm đã sử dụng với giá chiết khấu.Bạn có thể tìm thấy các giao dịch của Warehouse trên trang web Amazon hoặc trong ứng dụng Amazon của bạn.
6. ** Tham gia Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime nhận được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển, đặc biệt nếu bạn đang mua một mặt hàng lớn hoặc nặng.

Bằng cách sử dụng các thủ thuật thông minh này, bạn có thể tìm thấy Amazon mặc cả trên tất cả các loại sản phẩm.Vì vậy, lần tới khi bạn mua sắm trên Amazon, hãy chắc chắn sử dụng những mẹo này để tiết kiệm tiền!

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tìm các giao dịch Amazon] (How to Conjugate the Spanish Verb Enseñar)
* [Công cụ lịch sử giá Amazon] (Amazon.com)
* [Cảnh báo email Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Phiếu giảm giá Amazon] (https://www.amazon.com/coupons)
* [Phần giải phóng mặt bằng Amazon] (https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=utf8&docid=1000729951)
* [Giao dịch kho Amazon] (https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=utf8&docid=1000729951)
* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**Smart Tricks to Find Amazon Bargains**

Amazon is a great place to find deals on everything from clothes to electronics. But with so many products to choose from, it can be hard to know where to start. Here are a few smart tricks to help you find Amazon bargains:

1. **Use the Amazon price history tool.** This tool allows you to see how the price of a product has changed over time. This can help you to identify products that are currently on sale or that are likely to go on sale soon.
2. **Sign up for Amazon's email alerts.** Amazon offers email alerts for a variety of products. When you sign up for an alert, you will be notified when the price of a product drops.
3. **Use Amazon's coupons.** Amazon offers a variety of coupons that can be used to save money on your purchases. You can find coupons on the Amazon website or in your Amazon account.
4. **Shop Amazon's clearance section.** Amazon's clearance section is a great place to find deeply discounted products. You can find clearance items on the Amazon website or in your Amazon app.
5. **Consider buying used products.** Amazon's Warehouse Deals section offers a variety of used products at discounted prices. You can find Warehouse Deals items on the Amazon website or in your Amazon app.
6. **Join Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. This can save you money on shipping costs, especially if you're buying a large or heavy item.

By using these smart tricks, you can find Amazon bargains on all sorts of products. So next time you're shopping on Amazon, be sure to use these tips to save money!

**Reference articles:**

* [How to Find Amazon Deals](https://www.thebalancesmb.com/how-to-find-amazon-deals-4177057)
* [Amazon Price History Tool](https://www.amazon.com/gp/product/B004Q8544O)
* [Amazon Email Alerts](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Amazon Coupons](https://www.amazon.com/coupons)
* [Amazon Clearance Section](https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000729951)
* [Amazon Warehouse Deals](https://www.amazon.com/gp/feature.html?ie=UTF8&docId=1000729951)
* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top