Tips Skip Account Set Up - Check Out Quickly as a Guest on Amazon

[TIẾNG VIỆT]:
** Bỏ qua tài khoản được thiết lập - Kiểm tra nhanh chóng với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là thành viên chính, bạn có thể phải tạo một tài khoản để kiểm tra.May mắn thay, có một cách để bỏ qua thiết lập tài khoản và kiểm tra như một khách.

** Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Nhập thông tin thanh toán của bạn. **
6. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

** Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận. **

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn không cần phải tạo tài khoản. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ mua hàng một lần.
*** Bạn có thể kiểm tra nhanh hơn. ** Quá trình thanh toán của khách thường nhanh hơn quy trình thanh toán tài khoản.
*** Bạn có thể giữ thông tin của mình.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình. ** Nếu bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình thông qua trang web của Amazon.
*** Bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình. ** Nếu bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng của mình thông qua trang web của Amazon.
*** Bạn sẽ không thể nhận được thông báo email về đơn đặt hàng của mình. ** Nếu bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể nhận được thông báo email về đơn đặt hàng của mình.

** Nhìn chung, bạn có nên kiểm tra như một vị khách trên Amazon hay không phụ thuộc vào nhu cầu cá nhân của bạn.Nếu bạn chỉ mua hàng một lần và bạn không ngại giữ thông tin của mình riêng tư, thì hãy kiểm tra vì khách là một lựa chọn tốt.Tuy nhiên, nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình, hãy truy cập lịch sử đơn đặt hàng của bạn hoặc nhận thông báo email, thì bạn sẽ cần tạo một tài khoản. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201929340)

[ENGLISH]:
**Skip Account Set Up - Check Out Quickly as a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a Prime member, you may have to create an account in order to check out. Luckily, there is a way to skip account setup and check out as a guest.

**How to Check Out as a Guest on Amazon**

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click on the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click on the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Enter your payment information.**
6. **Click on the "Place your order" button.**

**Your order will be placed and you will receive a confirmation email.**

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon.

* **You don't have to create an account.** This can save you time if you're only making a one-time purchase.
* **You can checkout faster.** The guest checkout process is typically faster than the account checkout process.
* **You can keep your information private.** If you don't want to create an account with Amazon, you can checkout as a guest and keep your information private.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon.

* **You won't be able to track your order.** If you check out as a guest, you won't be able to track your order through the Amazon website.
* **You won't be able to access your order history.** If you check out as a guest, you won't be able to access your order history through the Amazon website.
* **You won't be able to receive email notifications about your order.** If you check out as a guest, you won't be able to receive email notifications about your order.

**Overall, whether or not you should check out as a guest on Amazon depends on your individual needs. If you're only making a one-time purchase and you don't mind keeping your information private, then checking out as a guest is a good option. However, if you want to track your order, access your order history, or receive email notifications, then you'll need to create an account.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201929340)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top