Tips Simplified Shopping with Amazon Guest Access

thanhcongspot

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua sắm đơn giản hóa với AMAZON Guest Access **

Amazon Guest Access là một tính năng cho phép bạn mua sắm trên Amazon mà không cần tạo tài khoản.Đây có thể là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn nhanh chóng và dễ dàng duyệt các sản phẩm hoặc mua hàng một lần.

Để sử dụng quyền truy cập của Amazon Guest, chỉ cần nhấp vào liên kết "Khách" ở đầu trang chủ Amazon.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập tên và địa chỉ email của bạn.Bạn cũng có thể chọn tạo mật khẩu, nhưng điều này là không bắt buộc.

Khi bạn đã nhập thông tin của mình, bạn sẽ có thể bắt đầu mua sắm.Bạn có thể duyệt các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và thanh toán.Khi bạn mua sắm xong, bạn có thể nhấp vào nút "Tiến hành thanh toán".

Khi thanh toán, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin vận chuyển của bạn.Bạn cũng có thể chọn một phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán.Khi bạn đã hoàn thành các bước này, bạn có thể nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

Amazon khách truy cập là một cách tuyệt vời để đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm của bạn.Bạn có thể mua sắm mà không cần phải tạo một tài khoản và bạn vẫn có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của nền tảng mua sắm của Amazon.

** Lợi ích của quyền truy cập của khách Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng quyền truy cập của khách Amazon, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Bạn có thể mua sắm trên Amazon mà không cần phải tạo tài khoản.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ cần mua nhanh.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể mua sắm trên Amazon mà không cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư.
*** Bảo mật: ** Truy cập khách Amazon là một cách an toàn để mua sắm trực tuyến.Thông tin của bạn được bảo vệ bởi các biện pháp bảo mật của Amazon.

** Cách sử dụng AMAZON Khách truy cập **

Để sử dụng quyền truy cập của Amazon Guest, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến trang chủ Amazon và nhấp vào liên kết "Khách" ở đầu trang.
2. Nhập tên và địa chỉ email của bạn.Bạn cũng có thể chọn tạo mật khẩu, nhưng điều này là không bắt buộc.
3. Nhấp vào nút "Tiếp tục".
4. Duyệt các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và thanh toán.
5. Khi thanh toán, nhập thông tin vận chuyển của bạn và chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán.
6. Nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

**Phần kết luận**

Amazon khách truy cập là một cách tuyệt vời để đơn giản hóa trải nghiệm mua sắm của bạn.Bạn có thể mua sắm mà không cần phải tạo một tài khoản và bạn vẫn có thể tận hưởng tất cả những lợi ích của nền tảng mua sắm của Amazon.

**Người giới thiệu**

* [Truy cập khách Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Simplified Shopping with Amazon Guest Access**

Amazon Guest Access is a feature that allows you to shop on Amazon without creating an account. This can be a great option for people who want to quickly and easily browse products or make a one-time purchase.

To use Amazon Guest Access, simply click the "Guest" link at the top of the Amazon homepage. You will then be prompted to enter your name and email address. You can also choose to create a password, but this is not required.

Once you have entered your information, you will be able to start shopping. You can browse products, add them to your cart, and checkout. When you are finished shopping, you can click the "Proceed to Checkout" button.

At checkout, you will be asked to enter your shipping information. You can also choose a shipping method and a payment method. Once you have completed these steps, you can click the "Place Order" button.

Your order will be processed and shipped to the address you provided. You will receive a confirmation email with tracking information.

Amazon Guest Access is a great way to simplify your shopping experience. You can shop without having to create an account, and you can still enjoy all of the benefits of Amazon's shopping platform.

**Benefits of Amazon Guest Access**

There are several benefits to using Amazon Guest Access, including:

* **Convenience:** You can shop on Amazon without having to create an account. This can save you time if you only need to make a quick purchase.
* **Privacy:** You can shop on Amazon without having to share your personal information. This can be a good option if you are concerned about privacy.
* **Security:** Amazon Guest Access is a secure way to shop online. Your information is protected by Amazon's security measures.

**How to Use Amazon Guest Access**

To use Amazon Guest Access, simply follow these steps:

1. Go to the Amazon homepage and click the "Guest" link at the top of the page.
2. Enter your name and email address. You can also choose to create a password, but this is not required.
3. Click the "Continue" button.
4. Browse products, add them to your cart, and checkout.
5. At checkout, enter your shipping information and choose a shipping method and a payment method.
6. Click the "Place Order" button.

Your order will be processed and shipped to the address you provided. You will receive a confirmation email with tracking information.

**Conclusion**

Amazon Guest Access is a great way to simplify your shopping experience. You can shop without having to create an account, and you can still enjoy all of the benefits of Amazon's shopping platform.

**References**

* [Amazon Guest Access](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top