Tips Simplified Purchasing: Checking Out As a Guest on Amazon

[TIẾNG VIỆT]:
** Mua đơn giản hóa: Kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể đã tạo một tài khoản.Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chỉ mua hàng một lần?Hoặc nếu bạn không chắc chắn nếu bạn muốn tạo một tài khoản chưa?Trong những trường hợp này, bạn vẫn có thể kiểm tra như một khách.

** Kiểm tra với tư cách là khách **

Kiểm tra như một khách trên Amazon rất đơn giản.Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào ** "Tiếp tục kiểm tra" ** nút. **
3. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút ** "Đặt hàng của bạn" **. **

Sau đó, bạn sẽ được cung cấp một số xác nhận.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn.Điều này có thể đặc biệt hữu ích nếu bạn đang mua hàng một lần hoặc nếu bạn không chắc bạn có muốn tạo tài khoản chưa.

Thứ hai, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn ẩn danh.Đây có thể là một lựa chọn tốt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư của bạn.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật về trạng thái của nó.Thứ hai, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc lưu thông tin thanh toán của bạn để mua hàng trong tương lai.

** Tạo tài khoản Amazon **

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua từ Amazon, bạn nên tạo một tài khoản tốt.Điều này sẽ cho phép bạn truy cập vào một số lợi ích, bao gồm:

* Khả năng theo dõi đơn đặt hàng của bạn
* Khả năng nhận cập nhật về trạng thái đặt hàng của bạn
* Khả năng lưu thông tin thanh toán của bạn để mua hàng trong tương lai
* Khả năng truy cập lịch sử đặt hàng của bạn

** Tạo tài khoản Amazon là miễn phí và dễ dàng. ** Chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Truy cập trang ** "Đăng nhập" ** trên Amazon. **
2. ** Nhấp vào ** "Tạo liên kết tài khoản mới" ** liên kết. **
3. ** Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn. **
4. ** Nhấp vào nút ** "Tạo tài khoản Amazon của bạn" **. **

Sau đó, bạn sẽ có thể đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và bắt đầu mua sắm.

**Phần kết luận**

Kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, có một số nhược điểm đối với tùy chọn này, chẳng hạn như không có khả năng theo dõi đơn đặt hàng của bạn hoặc lưu thông tin thanh toán của bạn.Nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua từ Amazon, bạn nên tạo một tài khoản tốt.Điều này sẽ cho phép bạn truy cập vào một số lợi ích, bao gồm khả năng theo dõi đơn đặt hàng của bạn, nhận thông tin cập nhật về trạng thái đơn hàng của bạn, lưu thông tin thanh toán của bạn và truy cập lịch sử đơn hàng của bạn.

[ENGLISH]:
**Simplified Purchasing: Checking Out As a Guest on Amazon**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. If you're a frequent Amazon shopper, you may have already created an account. But what if you're just making a one-time purchase? Or what if you're not sure if you want to create an account yet? In these cases, you can still check out as a guest.

**Checking Out as a Guest**

Checking out as a guest on Amazon is simple. Just follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the **"Proceed to checkout"** button.**
3. **Enter your shipping address and payment information.**
4. **Click the **"Place your order"** button.**

You will then be given a confirmation number. Your order will be shipped to the address you provided.

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's quick and easy. You don't have to create an account or enter your personal information. This can be especially helpful if you're making a one-time purchase or if you're not sure if you want to create an account yet.

Second, checking out as a guest allows you to remain anonymous. This can be a good option if you're concerned about your privacy.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to track your order or receive updates on its status. Second, you won't be able to access your order history or save your payment information for future purchases.

**Creating an Amazon Account**

If you plan on making multiple purchases from Amazon, it's a good idea to create an account. This will give you access to a number of benefits, including:

* The ability to track your orders
* The ability to receive updates on your order status
* The ability to save your payment information for future purchases
* The ability to access your order history

**Creating an Amazon account is free and easy.** Just follow these steps:

1. **Go to the **"Sign in"** page on Amazon.**
2. **Click the **"Create a new account"** link.**
3. **Enter your email address and password.**
4. **Click the **"Create your Amazon account"** button.**

You will then be able to sign in to your Amazon account and start shopping.

**Conclusion**

Checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. However, there are some drawbacks to this option, such as the inability to track your order or save your payment information. If you plan on making multiple purchases from Amazon, it's a good idea to create an account. This will give you access to a number of benefits, including the ability to track your orders, receive updates on your order status, save your payment information, and access your order history.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top