Tips Signing Up for a Free Amazon Prime Trial in India

hoanganh.minh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Đăng ký dùng thử miễn phí Amazon Prime ở Ấn Độ **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Prime Video, Prime Music và các dịch vụ khác của Amazon.Ở Ấn Độ, Amazon Prime có giá Rs.999 mỗi năm hoặc R.129 mỗi tháng.Tuy nhiên, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí 30 ngày Amazon Prime để thử dịch vụ trước khi bạn cam kết đăng ký trả phí.

Để đăng ký phiên tòa xét xử Amazon Prime miễn phí ở Ấn Độ, hãy làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào nút "Bắt đầu dùng thử miễn phí 30 ngày".
2. Nhập địa chỉ email và mật khẩu của bạn.
3. Chọn địa chỉ vận chuyển của bạn.
4. Nhấp vào nút "Tiếp tục".

Sau đó, bạn sẽ được đưa đến một trang nơi bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình.Nhấp vào nút "Xác nhận" để hoàn thành đăng ký của bạn.

Một khi bạn đã đăng ký một bản dùng thử Amazon Prime miễn phí, bạn sẽ có thể tận hưởng tất cả các lợi ích của dịch vụ trong 30 ngày.Sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn sẽ tự động tính phí đăng ký thông thường của R.999 mỗi năm hoặc R.129 mỗi tháng.

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với đăng ký Amazon Prime đã trả tiền sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".Sau đó, nhấp vào tab "Thành viên chính" và chọn liên kết "Hủy Amazon Prime".

** Lợi ích của Amazon Prime **

Có rất nhiều lợi ích khi đăng ký Amazon Prime, bao gồm:

* Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện
* Vận chuyển cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Giao hàng miễn phí một giờ trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn
* Truy cập vào Video Prime, bao gồm hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình
* Truy cập vào Prime Music, bao gồm hàng triệu bài hát
* Truy cập vào Prime Reading, bao gồm hàng ngàn cuốn sách, tạp chí và truyện tranh
* Truy cập vào ảnh Amazon, cung cấp lưu trữ ảnh không giới hạn
* Truy cập vào tủ quần áo Amazon Prime, cho phép bạn thử quần áo trước khi mua chúng

** Cách hủy Amazon Prime **

Nếu bạn quyết định rằng bạn không muốn tiếp tục với đăng ký Amazon Prime đã trả tiền sau khi thời gian dùng thử kết thúc, bạn có thể hủy đăng ký của mình bất cứ lúc nào.Để hủy đăng ký của bạn, hãy truy cập trang web Amazon Prime và nhấp vào liên kết "Tài khoản của bạn".Sau đó, nhấp vào tab "Thành viên chính" và chọn liên kết "Hủy Amazon Prime".

Đăng ký Amazon Prime của bạn sẽ bị hủy ngay lập tức và bạn sẽ không bị tính phí trong tháng tới.Bạn vẫn sẽ có quyền truy cập vào các lợi ích của Amazon Prime cho đến khi kết thúc chu kỳ thanh toán hiện tại của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Trang web Amazon Prime] (Amazon.in: Amazon Prime)

[ENGLISH]:
**Signing Up for a Free Amazon Prime Trial in India**

Amazon Prime is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other Amazon services. In India, Amazon Prime costs Rs. 999 per year or Rs. 129 per month. However, you can sign up for a free 30-day trial of Amazon Prime to try out the service before you commit to a paid subscription.

To sign up for a free Amazon Prime trial in India, follow these steps:

1. Go to the Amazon Prime website and click on the "Start your 30-day free trial" button.
2. Enter your email address and password.
3. Select your shipping address.
4. Click on the "Continue" button.

You will then be taken to a page where you can review your order. Click on the "Confirm" button to complete your sign-up.

Once you have signed up for a free Amazon Prime trial, you will be able to enjoy all of the benefits of the service for 30 days. After the trial period ends, you will be automatically charged the regular subscription fee of Rs. 999 per year or Rs. 129 per month.

If you decide that you do not want to continue with a paid Amazon Prime subscription after the trial period ends, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, go to the Amazon Prime website and click on the "Your Account" link. Then, click on the "Prime Membership" tab and select the "Cancel Amazon Prime" link.

**Benefits of Amazon Prime**

There are many benefits to signing up for Amazon Prime, including:

* Free two-day shipping on eligible items
* Free same-day shipping on eligible items in select cities
* Free one-hour delivery on eligible items in select cities
* Access to Prime Video, which includes thousands of movies and TV shows
* Access to Prime Music, which includes millions of songs
* Access to Prime Reading, which includes thousands of books, magazines, and comics
* Access to Amazon Photos, which offers unlimited photo storage
* Access to Amazon Prime Wardrobe, which lets you try on clothes before you buy them

**How to Cancel Amazon Prime**

If you decide that you do not want to continue with a paid Amazon Prime subscription after the trial period ends, you can cancel your subscription at any time. To cancel your subscription, go to the Amazon Prime website and click on the "Your Account" link. Then, click on the "Prime Membership" tab and select the "Cancel Amazon Prime" link.

Your Amazon Prime subscription will be cancelled immediately, and you will not be charged for the next month. You will still have access to Amazon Prime benefits until the end of your current billing cycle.

**References**

* [Amazon Prime website](https://www.amazon.in/prime)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top