Tips Sharing Prime Shipping Benefits for Free with Amazon Household

minhducscotland

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chia sẻ lợi ích vận chuyển hàng đầu miễn phí với hộ gia đình Amazon **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như các lợi ích khác như phát trực tuyến video và âm nhạc.Tuy nhiên, chi phí của Prime có thể là một rào cản đối với một số người.Nếu bạn đang tìm cách để có được lợi ích của Prime mà không trả tiền cho một thuê bao đầy đủ, bạn có thể muốn xem xét việc tạo ra một hộ gia đình Amazon.

Hộ gia đình Amazon cho phép bạn chia sẻ lợi ích chính của mình với tối đa hai người lớn khác và bốn đứa trẻ.Điều này có nghĩa là bạn có thể phân chia chi phí của Prime với gia đình hoặc bạn bè của bạn, và mọi người đều có thể tận hưởng những lợi ích tương tự.

Để tạo một hộ gia đình Amazon, bạn sẽ cần đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình và truy cập trang ** tài khoản của bạn **.Trong tab ** Cài đặt **, nhấp ** Hộ gia đình Amazon **.

Sau đó, bạn sẽ được yêu cầu mời những người bạn muốn chia sẻ lợi ích chính của mình.Bạn có thể mời họ theo địa chỉ email hoặc số điện thoại.Khi họ đã chấp nhận lời mời của bạn, họ sẽ có thể truy cập tất cả các lợi ích của Prime trên tài khoản của chính họ.

Dưới đây là một số lợi ích của việc chia sẻ Prime với một hộ gia đình Amazon:

*** Vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện **
*** Giao hàng cùng ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện ở các thành phố được chọn **
*** Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình miễn phí miễn phí **
*** Nghe nhạc miễn phí không giới hạn **
*** Truy cập miễn phí để đọc Prime **
*** Lưu trữ ảnh không giới hạn miễn phí **

Nếu bạn đang tìm cách để có được lợi ích của Prime mà không trả tiền cho một thuê bao đầy đủ, bạn có thể muốn xem xét việc tạo ra một hộ gia đình Amazon.Đó là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền và chia sẻ những lợi ích của Prime với gia đình và bạn bè của bạn.

**Người giới thiệu**

* [Hộ gia đình Amazon] (https://www.amazon.com/housekeep)

[ENGLISH]:
**Sharing Prime Shipping Benefits for Free with Amazon Household**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as other benefits such as streaming video and music. However, the cost of Prime can be a barrier for some people. If you're looking for a way to get the benefits of Prime without paying for a full subscription, you may want to consider creating an Amazon Household.

Amazon Household allows you to share your Prime benefits with up to two other adults and four children. This means that you can split the cost of Prime with your family or friends, and everyone can enjoy the same benefits.

To create an Amazon Household, you'll need to sign in to your Amazon account and go to the **Your Account** page. Under the **Settings** tab, click **Amazon Household**.

You'll then be asked to invite the people you want to share your Prime benefits with. You can invite them by email address or by phone number. Once they've accepted your invitation, they'll be able to access all of the benefits of Prime on their own accounts.

Here are some of the benefits of sharing Prime with an Amazon Household:

* **Free two-day shipping on eligible items**
* **Free same-day shipping on eligible items in select cities**
* **Free unlimited streaming of movies and TV shows**
* **Free unlimited listening to music**
* **Free access to Prime Reading**
* **Free unlimited photo storage**

If you're looking for a way to get the benefits of Prime without paying for a full subscription, you may want to consider creating an Amazon Household. It's a great way to save money and share the benefits of Prime with your family and friends.

**References**

* [Amazon Household](https://www.amazon.com/household)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top