Tips Share Files Securely with Amazon WorkDocs

thanhtin610

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Chia sẻ tệp một cách an toàn với Amazon WorkDocs **

Amazon WorkDocs là dịch vụ chia sẻ và lưu trữ tệp dựa trên đám mây, cung cấp một cách an toàn và đáng tin cậy để chia sẻ các tệp với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.Với Amazon WorkDocs, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các tệp ở mọi kích thước và bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào mỗi tệp.Bạn cũng có thể đặt ngày hết hạn cho các tệp, để chúng được tự động xóa sau một khoảng thời gian nhất định.

** Lợi ích của việc sử dụng Amazon WorkDocs **

Có rất nhiều lợi ích khi sử dụng Amazon WorkDocs, bao gồm:

*** An toàn: ** Amazon WorkDocs là một nền tảng an toàn đáp ứng nhu cầu của ngay cả các tổ chức có ý thức bảo mật nhất.Các tệp được mã hóa khi nghỉ ngơi và trong quá cảnh, và quyền truy cập được kiểm soát bởi các quyền mà bạn đặt.
*** Đáng tin cậy: ** Amazon WorkDocs là một nền tảng đáng tin cậy được hỗ trợ bởi cơ sở hạ tầng của Amazon.Bạn có thể tự tin rằng các tệp của bạn sẽ an toàn và có thể truy cập bất cứ khi nào bạn cần.
*** Dễ sử dụng: ** Amazon WorkDocs dễ sử dụng và tích hợp liền mạch với các dịch vụ Amazon khác.Bạn có thể dễ dàng tải lên, chia sẻ và truy cập các tệp từ bất kỳ thiết bị nào có kết nối Internet.
*** Hiệu quả về chi phí: ** Amazon WorkDocs là một giải pháp hiệu quả về chi phí cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.Bạn chỉ trả tiền cho việc lưu trữ mà bạn sử dụng và không có phí hàng tháng hoặc hàng năm.

** Cách chia sẻ tệp với Amazon WorkDocs **

Chia sẻ tệp với Amazon WorkDocs rất dễ dàng.Đơn giản chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Mở trang web Amazon WorkDocs và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Tệp ** và chọn tệp mà bạn muốn chia sẻ.
3. Nhấp vào nút ** Chia sẻ ** và nhập địa chỉ email của những người mà bạn muốn chia sẻ tệp.
4. (Tùy chọn) Bạn cũng có thể đặt ngày hết hạn cho tệp và thêm tin nhắn.
5. Nhấp vào nút ** chia sẻ **.

Những người mà bạn đã chia sẻ tệp sẽ nhận được một email có liên kết đến tệp.Họ có thể nhấp vào liên kết để truy cập tệp và tải xuống thiết bị của riêng họ.

** Cách kiểm soát quyền truy cập vào các tệp **

Bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào mỗi tệp mà bạn chia sẻ với Amazon WorkDocs.Để làm điều này, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. Mở trang web Amazon WorkDocs và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào tab ** Tệp ** và chọn tệp mà bạn muốn kiểm soát quyền truy cập.
3. Nhấp vào nút ** Chia sẻ ** và nhấp vào tab ** Quyền **.
4. (Tùy chọn) Bạn có thể thay đổi quyền cho từng người dùng hoặc nhóm.
5. Nhấp vào nút ** Lưu **.

Các quyền mới sẽ được áp dụng cho tệp ngay lập tức.

**Phần kết luận**

Amazon WorkDocs là một dịch vụ chia sẻ tệp an toàn, đáng tin cậy và dễ sử dụng, hoàn hảo cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô.Với Amazon WorkDocs, bạn có thể dễ dàng chia sẻ các tệp với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác và bạn có thể kiểm soát ai có quyền truy cập vào mỗi tệp.

** Bài viết tham khảo **

* [Tài liệu Amazon WorkDocs] (Amazon WorkDocs)
* [Giá của Amazon WorkDocs] (Amazon WorkDocs Pricing - Content Collaboration Service- Amazon Web Services)

[ENGLISH]:
**Share Files Securely with Amazon WorkDocs**

Amazon WorkDocs is a cloud-based file storage and sharing service that offers a secure and reliable way to share files with colleagues, clients, and partners. With Amazon WorkDocs, you can easily share files of any size, and you can control who has access to each file. You can also set expiration dates for files, so that they are automatically deleted after a certain amount of time.

**Benefits of using Amazon WorkDocs**

There are many benefits to using Amazon WorkDocs, including:

* **Secure:** Amazon WorkDocs is a secure platform that meets the needs of even the most security-conscious organizations. Files are encrypted at rest and in transit, and access is controlled by permissions that you set.
* **Reliable:** Amazon WorkDocs is a reliable platform that is backed by Amazon's infrastructure. You can be confident that your files will be safe and accessible whenever you need them.
* **Easy to use:** Amazon WorkDocs is easy to use and integrates seamlessly with other Amazon services. You can easily upload, share, and access files from any device with an internet connection.
* **Cost-effective:** Amazon WorkDocs is a cost-effective solution for businesses of all sizes. You only pay for the storage that you use, and there are no monthly or annual fees.

**How to share files with Amazon WorkDocs**

Sharing files with Amazon WorkDocs is easy. Simply follow these steps:

1. Open the Amazon WorkDocs website and sign in to your account.
2. Click the **Files** tab and select the file that you want to share.
3. Click the **Share** button and enter the email addresses of the people with whom you want to share the file.
4. (Optional) You can also set an expiration date for the file and add a message.
5. Click the **Share** button.

The people with whom you shared the file will receive an email with a link to the file. They can click the link to access the file and download it to their own devices.

**How to control access to files**

You can control who has access to each file that you share with Amazon WorkDocs. To do this, simply follow these steps:

1. Open the Amazon WorkDocs website and sign in to your account.
2. Click the **Files** tab and select the file that you want to control access to.
3. Click the **Share** button and click the **Permissions** tab.
4. (Optional) You can change the permissions for individual users or groups.
5. Click the **Save** button.

The new permissions will be applied to the file immediately.

**Conclusion**

Amazon WorkDocs is a secure, reliable, and easy-to-use file sharing service that is perfect for businesses of all sizes. With Amazon WorkDocs, you can easily share files with colleagues, clients, and partners, and you can control who has access to each file.

**Reference articles**

* [Amazon WorkDocs documentation](https://docs.aws.amazon.com/workdocs/latest/userguide/)
* [Amazon WorkDocs pricing](https://aws.amazon.com/workdocs/pricing/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top