Tips Send Work via Amazon Mechanical Turk

trongvietduong

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Mechanical Turk (MTURK) là một thị trường cộng đồng cho phép các doanh nghiệp và cá nhân thuê ngoài các nhiệm vụ cho lực lượng lao động phân tán.Amazon Mechanical Turk là một cách tuyệt vời để gửi công việc cho một số lượng lớn người nhanh chóng và dễ dàng.

Để gửi công việc qua Amazon Mechanical Turk, bạn sẽ cần tạo một cú đánh (nhiệm vụ tình báo con người).Một hit là một nhiệm vụ mà bạn muốn hoàn thành bởi một công nhân trên Amazon Mechanical Turk.

Để tạo một hit, bạn sẽ cần cung cấp thông tin sau:

* Tiêu đề của hit
* Một mô tả về hit
* Tỷ lệ thanh toán cho cú đánh
* Số lượng lượt truy cập mà bạn muốn tạo
* Bằng cấp mà người lao động phải hoàn thành bản hit

Khi bạn đã tạo ra một hit, bạn có thể xuất bản nó lên thị trường cơ khí Amazon.Khi công nhân hoàn thành cú đánh của bạn, bạn sẽ có thể xem xét công việc của họ và phê duyệt hoặc từ chối nó.

Bạn có thể gửi công việc qua Amazon Mechanical Turk bằng cách làm theo các bước sau:

1. Truy cập trang web Amazon Mechanical Turk và đăng nhập vào tài khoản của bạn.
2. Nhấp vào nút ** Tạo nút nhấn **.
3. Nhập tiêu đề và mô tả về cú đánh của bạn.
4. Đặt tỷ lệ thanh toán cho cú đánh.
5. Chọn số lượng lượt truy cập mà bạn muốn tạo.
6. Chọn các bằng cấp mà người lao động phải phải hoàn thành cú đánh.
7. Nhấp vào nút ** Tạo nhấn **.

Bản hit của bạn bây giờ sẽ được xuất bản lên thị trường Amazon Mechanical Turk.Công nhân sẽ có thể tìm thấy cú đánh của bạn và hoàn thành nó.

Khi công nhân đã hoàn thành bản hit của bạn, bạn sẽ có thể xem xét công việc của họ và phê duyệt hoặc từ chối nó.Bạn có thể trả cho công nhân cho công việc của họ bằng cách nhấp vào nút ** trả tiền cho công nhân **.

Để biết thêm thông tin về việc gửi công việc qua Amazon Mechanical Turk, vui lòng tham khảo các tài nguyên sau:

* [Trung tâm trợ giúp cơ khí Amazon] (Amazon Mechanical Turk)
* [Blog của Amazon Mechanical Turk] (https://www.mturk.com/blog)
* [Diễn đàn cơ khí Amazon] (https://forums.mturk.com/)

[ENGLISH]:
Amazon Mechanical Turk (MTurk) is a crowdsourcing marketplace that enables businesses and individuals to outsource tasks to a distributed workforce of workers. Amazon Mechanical Turk is a great way to send work to a large number of people quickly and easily.

To send work via Amazon Mechanical Turk, you will need to create a HIT (Human Intelligence Task). A HIT is a task that you want to have completed by a worker on Amazon Mechanical Turk.

To create a HIT, you will need to provide the following information:

* The title of the HIT
* A description of the HIT
* The pay rate for the HIT
* The number of HITs that you want to create
* The qualifications that workers must have to complete the HIT

Once you have created a HIT, you can publish it to the Amazon Mechanical Turk marketplace. When workers complete your HIT, you will be able to review their work and approve or reject it.

You can send work via Amazon Mechanical Turk by following these steps:

1. Go to the Amazon Mechanical Turk website and sign in to your account.
2. Click the **Create a HIT** button.
3. Enter the title and description of your HIT.
4. Set the pay rate for the HIT.
5. Select the number of HITs that you want to create.
6. Select the qualifications that workers must have to complete the HIT.
7. Click the **Create HIT** button.

Your HIT will now be published to the Amazon Mechanical Turk marketplace. Workers will be able to find your HIT and complete it.

Once workers have completed your HIT, you will be able to review their work and approve or reject it. You can pay workers for their work by clicking the **Pay Workers** button.

For more information on sending work via Amazon Mechanical Turk, please refer to the following resources:

* [Amazon Mechanical Turk Help Center](https://www.mturk.com/help)
* [Amazon Mechanical Turk Blog](https://www.mturk.com/blog)
* [Amazon Mechanical Turk Forum](https://forums.mturk.com/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top