Tips Send Push Notifications using Amazon SNS

bigbutterfly517

New member
[TIẾNG VIỆT]:
## Gửi thông báo đẩy bằng Amazon SNS

Dịch vụ Thông báo đơn giản của Amazon (SNS) là một dịch vụ nhắn tin được quản lý đầy đủ của Pub/Sub cho phép bạn gửi tin nhắn đến các ứng dụng và thiết bị.Bạn có thể sử dụng SNS để gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động, thông báo qua email hoặc thậm chí tin nhắn SMS.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động bằng SNS.Chúng tôi sẽ sử dụng Dịch vụ Thông báo đẩy Mobile Mobile (Amazon MPNS) để gửi thông báo đến các thiết bị iOS và Android.

### Điều kiện tiên quyết

Để làm theo hướng dẫn này, bạn sẽ cần những điều sau đây:

* Tài khoản AWS
* Một chủ đề của Amazon SNS
* Ứng dụng Dịch vụ Thông báo đẩy di động Amazon (Amazon MPNS)
* Một thiết bị di động hỗ trợ thông báo đẩy

### Tạo chủ đề Amazon SNS

Để tạo chủ đề SNS, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển Amazon SNS] (https://console.aws.amazon.com/sns/).
2. Nhấp vào ** Tạo chủ đề **.
3. Nhập tên cho chủ đề của bạn.
4. Nhấp vào ** Tạo **.

Chủ đề SNS của bạn hiện đã được tạo ra.

### Tạo ứng dụng Amazon MPNS

Để tạo ứng dụng Amazon MPNS, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển Amazon MPNS] (https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
2. Nhấp vào ** Tạo ứng dụng **.
3. Nhập tên cho ứng dụng của bạn.
4. Nhấp vào ** Tạo **.

Ứng dụng Amazon MPNS của bạn hiện đã được tạo.

### Nhận thông tin đăng nhập ứng dụng Amazon MPNS của bạn

Để có được thông tin đăng nhập ứng dụng Amazon MPNS của bạn, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển Amazon MPNS] (https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
2. Nhấp vào tên ứng dụng của bạn.
3. Nhấp vào ** Thông tin ứng dụng **.

Thông tin đăng nhập ứng dụng Amazon MPNS của bạn sẽ được hiển thị.

### Gửi thông báo đẩy

Để gửi thông báo đẩy, hãy làm theo các bước sau:

1. Chuyển đến [Bảng điều khiển Amazon SNS] (https://console.aws.amazon.com/sns/).
2. Nhấp vào tên của chủ đề của bạn.
3. Nhấp vào ** Đăng ký **.
4. Nhập thông tin sau:
*** Giao thức: ** MPNS
*** Điểm cuối: ** Điểm cuối cho thiết bị di động của bạn.Bạn có thể tìm thấy điểm cuối này trong [Bảng điều khiển Amazon MPNS] (https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
*** Thuộc tính: ** Các thuộc tính sau được yêu cầu:
*** Mã thông báo: ** Mã thông báo ứng dụng Amazon MPNS của bạn.
*** Bí mật: ** Ứng dụng Amazon MPNS của bạn bí mật.
5. Nhấp vào ** Đăng ký **.

Thông báo đẩy của bạn đã được gửi.

### Nhận thông báo đẩy

Khi thông báo đẩy được gửi đến thiết bị di động của bạn, bạn sẽ nhận được thông báo trong thanh thông báo.Để mở thông báo, vuốt xuống từ đầu màn hình.

Thông báo sẽ chứa các thông tin sau:

* Tiêu đề của thông báo
* Cơ thể của thông báo
* Thời gian thông báo được gửi

Bạn có thể nhấn vào thông báo để mở ứng dụng đã gửi thông báo.

### Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động bằng Amazon SNS.Bạn có thể sử dụng hướng dẫn này để gửi thông báo cho người dùng của bạn về các bản cập nhật mới, sự kiện quan trọng hoặc bất cứ điều gì bạn muốn.

[ENGLISH]:
## Send Push Notifications using Amazon SNS

Amazon Simple Notification Service (SNS) is a fully managed pub/sub messaging service that allows you to send messages to applications and devices. You can use SNS to send push notifications to mobile devices, email notifications, or even SMS messages.

In this tutorial, we will show you how to send push notifications to mobile devices using SNS. We will use the Amazon Mobile Push Notification Service (Amazon MPNS) to send notifications to iOS and Android devices.

### Prerequisites

To follow this tutorial, you will need the following:

* An AWS account
* An Amazon SNS topic
* An Amazon Mobile Push Notification Service (Amazon MPNS) app
* A mobile device that supports push notifications

### Create an Amazon SNS topic

To create an SNS topic, follow these steps:

1. Go to the [Amazon SNS console](https://console.aws.amazon.com/sns/).
2. Click **Create Topic**.
3. Enter a name for your topic.
4. Click **Create**.

Your SNS topic is now created.

### Create an Amazon MPNS app

To create an Amazon MPNS app, follow these steps:

1. Go to the [Amazon MPNS console](https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
2. Click **Create App**.
3. Enter a name for your app.
4. Click **Create**.

Your Amazon MPNS app is now created.

### Get your Amazon MPNS app credentials

To get your Amazon MPNS app credentials, follow these steps:

1. Go to the [Amazon MPNS console](https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
2. Click the name of your app.
3. Click **App Credentials**.

Your Amazon MPNS app credentials will be displayed.

### Send a push notification

To send a push notification, follow these steps:

1. Go to the [Amazon SNS console](https://console.aws.amazon.com/sns/).
2. Click the name of your topic.
3. Click **Subscribe**.
4. Enter the following information:
* **Protocol:** MPNS
* **Endpoint:** The endpoint for your mobile device. You can find this endpoint in the [Amazon MPNS console](https://developer.amazon.com/mpns/home.html).
* **Attributes:** The following attributes are required:
* **Token:** Your Amazon MPNS app token.
* **Secret:** Your Amazon MPNS app secret.
5. Click **Subscribe**.

Your push notification has been sent.

### Receive a push notification

When a push notification is sent to your mobile device, you will receive a notification in the notification bar. To open the notification, swipe down from the top of the screen.

The notification will contain the following information:

* The title of the notification
* The body of the notification
* The time the notification was sent

You can tap on the notification to open the app that sent the notification.

### Conclusion

In this tutorial, you learned how to send push notifications to mobile devices using Amazon SNS. You can use this tutorial to send notifications to your users about new updates, important events, or anything else you want.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top