Tips Sell Shirts Online with Merch by Amazon

heavyduck248

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Bán áo trực tuyến với Merch của Amazon **

Merch by Amazon là một dịch vụ in theo yêu cầu (POD) cho phép bạn tạo và bán áo phông tùy chỉnh, áo hoodie và các sản phẩm khác trên Amazon.com.Bạn có thể sử dụng Merch của Amazon để bán các thiết kế của riêng bạn hoặc tạo ra các sản phẩm dựa trên các nhân vật và thương hiệu được cấp phép phổ biến.

Để bắt đầu với Merch của Amazon, bạn sẽ cần tạo tài khoản người bán Amazon và đăng ký chương trình Merch by Amazon.Khi bạn đã được chấp thuận cho chương trình, bạn có thể bắt đầu tải lên các thiết kế của mình.

Khi bạn tải lên một thiết kế, bạn sẽ cần chọn loại sản phẩm, kích thước và màu sắc.Bạn cũng có thể đặt giá cho sản phẩm của bạn.

Khi thiết kế của bạn được trực tiếp, nó sẽ có sẵn để bán trên Amazon.com.Khi khách hàng mua sản phẩm của bạn, Amazon sẽ in theo yêu cầu và gửi trực tiếp cho khách hàng.

Merch của Amazon là một cách tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh áo phông của riêng bạn.Bạn không cần phải lo lắng về hàng tồn kho hoặc vận chuyển, và bạn có thể kiếm được thu nhập thụ động từ các thiết kế của mình.

** Dưới đây là một số mẹo để bán áo trực tuyến với Merch của Amazon: **

* Sử dụng hình ảnh chất lượng cao cho thiết kế của bạn.
* Hãy chắc chắn rằng các thiết kế của bạn có liên quan đến đối tượng mục tiêu của bạn.
* Đặt giá cạnh tranh cho các sản phẩm của bạn.
* Quảng cáo sản phẩm của bạn trên phương tiện truyền thông xã hội và các kênh trực tuyến khác.

** Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về việc bán áo trực tuyến với Merch của Amazon, đây là một số tài nguyên mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Merch by Amazon Help Center] (Amazon)
* [Merch by Amazon Blog] (Amazon Sign-In)
* [Blog in] (https://www.printful.com/blog/)
* [Blog teespring] (Update: Content policy issue 1/12)

** Bán áo trực tuyến với Merch của Amazon có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh áo phông của riêng bạn.Với một chút nỗ lực, bạn có thể tạo một cửa hàng trực tuyến thành công và kiếm được thu nhập thụ động từ các thiết kế của bạn. **

[ENGLISH]:
**Sell Shirts Online with Merch by Amazon**

Merch by Amazon is a print-on-demand (POD) service that allows you to create and sell custom t-shirts, hoodies, and other products on Amazon.com. You can use Merch by Amazon to sell your own designs or create products based on popular licensed characters and brands.

To get started with Merch by Amazon, you'll need to create an Amazon seller account and sign up for the Merch by Amazon program. Once you're approved for the program, you can start uploading your designs.

When you upload a design, you'll need to choose a product type, size, and color. You can also set a price for your product.

Once your design is live, it will be available for sale on Amazon.com. When a customer purchases your product, Amazon will print it on demand and ship it directly to the customer.

Merch by Amazon is a great way to start your own t-shirt business. You don't need to worry about inventory or shipping, and you can earn passive income from your designs.

**Here are some tips for selling shirts online with Merch by Amazon:**

* Use high-quality images for your designs.
* Make sure your designs are relevant to your target audience.
* Set competitive prices for your products.
* Promote your products on social media and other online channels.

**If you're interested in learning more about selling shirts online with Merch by Amazon, here are some resources that you may find helpful:**

* [Merch by Amazon Help Center](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/201751500)
* [Merch by Amazon Blog](https://merch.amazon.com/blog/)
* [The Printful Blog](https://www.printful.com/blog/)
* [The Teespring Blog](https://www.teespring.com/blog/)

**Selling shirts online with Merch by Amazon can be a great way to start your own t-shirt business. With a little effort, you can create a successful online store and earn passive income from your designs.**
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top