Tips Self-Publish Your Book on Amazon

[TIẾNG VIỆT]:
** Tự xuất bản cuốn sách của bạn trên Amazon **

Nếu bạn đã viết một cuốn sách, bạn có thể tự hỏi nếu bạn nên tự xuất bản hoặc đi với một nhà xuất bản truyền thống.Có những ưu và nhược điểm đối với cả hai tùy chọn, nhưng tự xuất bản đang ngày càng trở nên phổ biến, nhờ sự dễ sử dụng và khả năng chi trả của các nền tảng như Nhà xuất bản Kindle Direct (KDP) của Amazon.

** Lợi ích của việc tự xuất bản trên Amazon **

Có rất nhiều lợi ích cho việc tự xuất bản trên Amazon, bao gồm:

*** Kiểm soát nội dung và giá cả của cuốn sách của bạn. ** Khi bạn tự xuất bản, bạn có toàn quyền kiểm soát nội dung của cuốn sách của mình, cũng như giá cả.Điều này có nghĩa là bạn có thể đảm bảo rằng cuốn sách của bạn chính xác là những gì bạn muốn và bạn đang nhận được mức giá tốt nhất có thể cho nó.
*** Không cần phải chờ phê duyệt. ** Các nhà xuất bản truyền thống có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm để xem lại cuốn sách của bạn và quyết định xem có nên xuất bản nó hay không.Với việc tự xuất bản, bạn có thể đưa cuốn sách của mình lên Amazon trong vài ngày.
*** Truy cập vào khán giả toàn cầu. ** Amazon bán sách ở hơn 180 quốc gia, vì vậy cuốn sách tự xuất bản của bạn có thể tiếp cận đối tượng toàn cầu.Điều này có nghĩa là bạn có tiềm năng bán sách của mình cho mọi người trên toàn thế giới.
*** Kiếm tiền bản quyền trên doanh số bán sách của bạn. ** Khi bạn tự xuất bản, bạn kiếm được tiền bản quyền trên mỗi cuốn sách bạn bán.Điều này có nghĩa là bạn có thể kiếm tiền từ bài viết của mình, ngay cả khi bạn không có thỏa thuận xuất bản truyền thống.

** Nhược điểm của việc tự xuất bản trên Amazon **

Ngoài ra còn có một số nhược điểm đối với việc tự xuất bản trên Amazon, bao gồm:

*** Bạn sẽ cần thực hiện tiếp thị của riêng mình. ** Khi bạn tự xuất bản, bạn có trách nhiệm tiếp thị cuốn sách của mình.Điều này có nghĩa là bạn sẽ cần tạo ra một kế hoạch tiếp thị và đưa vào công việc để quảng bá cuốn sách của bạn.
*** Bạn có thể không nhận được cùng mức phân phối như một nhà xuất bản truyền thống. ** Các nhà xuất bản truyền thống có một mạng lưới phân phối lớn hơn các tác giả tự xuất bản, vì vậy cuốn sách của bạn có thể không có sẵn ở nhiều nơi nếu bạn đã từngĐược xuất bản bởi một nhà xuất bản truyền thống.
*** Bạn có thể phải trả tiền cho việc chỉnh sửa và định dạng. ** Nếu bạn không có kỹ năng để chỉnh sửa và định dạng cuốn sách của mình, bạn sẽ cần phải trả tiền cho ai đó để làm điều đó cho bạn.Điều này có thể thêm vào chi phí tự xuất bản.

** Cách tự xuất bản trên Amazon **

Nếu bạn quan tâm đến việc tự xuất bản trên Amazon, đây là các bước bạn cần thực hiện:

1. ** Tạo một tài khoản Amazon KDP. ** Đây là bước đầu tiên để tự xuất bản trên Amazon.Bạn có thể tạo một tài khoản miễn phí tại kdp.amazon.com.
2. ** Tải lên sách của bạn. ** Khi bạn có tài khoản Amazon KDP, bạn có thể tải lên cuốn sách của mình.Bạn sẽ cần cung cấp một hình ảnh bìa, mô tả và bảng nội dung.Bạn cũng có thể đặt giá cho cuốn sách của bạn.
3. ** Đặt phân phối sách của bạn. ** Bạn chỉ có thể chọn phân phối sách của mình cho cửa hàng Kindle của Amazon hoặc bạn cũng có thể cung cấp nó trên các nền tảng khác như Barnes & Noble và Kobo.
4. ** Quảng bá sách của bạn. ** Khi cuốn sách của bạn được xuất bản, bạn sẽ cần quảng bá nó.Bạn có thể làm điều này bằng cách tạo một kế hoạch tiếp thị, viết các bài đăng trên blog và bài viết về cuốn sách của bạn và sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tiếp cận đối tượng mục tiêu của bạn.

**Phần kết luận**

Tự xuất bản trên Amazon là một cách tuyệt vời để đưa cuốn sách của bạn vào tay độc giả trên toàn thế giới.Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng xuất bản cuốn sách của mình và bắt đầu kiếm tiền bản quyền.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách tự xuất bản một cuốn sách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Những ưu và nhược điểm của tự xuất bản] (https://www.thebalancareers.com/pros-and-cons-of-self-publishing-2462012)
* [Cách tiếp thị cuốn sách tự xuất bản của bạn] (https: //www.elfpublishingadvice.

[ENGLISH]:
**Self-Publish Your Book on Amazon**

If you've written a book, you may be wondering if you should self-publish or go with a traditional publisher. There are pros and cons to both options, but self-publishing is becoming increasingly popular, thanks to the ease of use and affordability of platforms like Amazon's Kindle Direct Publishing (KDP).

**Benefits of Self-Publishing on Amazon**

There are many benefits to self-publishing on Amazon, including:

* **Control over your book's content and pricing.** When you self-publish, you have complete control over the content of your book, as well as the price. This means you can make sure that your book is exactly what you want it to be, and that you're getting the best possible price for it.
* **No need to wait for approval.** Traditional publishers can take months or even years to review your book and decide whether or not to publish it. With self-publishing, you can get your book up on Amazon in a matter of days.
* **Access to a global audience.** Amazon sells books in over 180 countries, so your self-published book can reach a global audience. This means you have the potential to sell your book to people all over the world.
* **Earn royalties on your book sales.** When you self-publish, you earn royalties on every book you sell. This means you can make money from your writing, even if you don't have a traditional publishing deal.

**Drawbacks of Self-Publishing on Amazon**

There are also some drawbacks to self-publishing on Amazon, including:

* **You'll need to do your own marketing.** When you self-publish, you're responsible for marketing your book. This means you'll need to create a marketing plan and put in the work to promote your book.
* **You may not get the same level of distribution as a traditional publisher.** Traditional publishers have a larger distribution network than self-published authors, so your book may not be available in as many places as it would be if you were published by a traditional publisher.
* **You may have to pay for editing and formatting.** If you don't have the skills to edit and format your book yourself, you'll need to pay someone to do it for you. This can add to the cost of self-publishing.

**How to Self-Publish on Amazon**

If you're interested in self-publishing on Amazon, here are the steps you need to take:

1. **Create an Amazon KDP account.** This is the first step to self-publishing on Amazon. You can create an account for free at kdp.amazon.com.
2. **Upload your book.** Once you have an Amazon KDP account, you can upload your book. You'll need to provide a cover image, a description, and a table of contents. You can also set the price for your book.
3. **Set your book's distribution.** You can choose to distribute your book to Amazon's Kindle store only, or you can also make it available on other platforms like Barnes & Noble and Kobo.
4. **Promote your book.** Once your book is published, you'll need to promote it. You can do this by creating a marketing plan, writing blog posts and articles about your book, and using social media to reach your target audience.

**Conclusion**

Self-publishing on Amazon is a great way to get your book into the hands of readers all over the world. By following the steps in this article, you can easily self-publish your book and start earning royalties.

**Reference Articles**

* [How to Self-Publish a Book on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [The Pros and Cons of Self-Publishing](https://www.thebalancecareers.com/pros-and-cons-of-self-publishing-2462012)
* [How to Market Your Self-Published Book](https://www.selfpublishingadvice.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top