Tips Saving on Diapers with the Prime Student Membership

buifenris

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tiết kiệm tã với tư cách thành viên chính của sinh viên **

Tã là một trong những mặt hàng đắt nhất cho cha mẹ mới, nhưng có nhiều cách để tiết kiệm tiền cho chúng.Một cách là đăng ký thành viên chính của sinh viên.Amazon Prime Student là một dịch vụ đăng ký cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào Video Prime, Prime Music và các lợi ích khác.

Một thành viên sinh viên chính có giá 59 đô la mỗi năm, hoặc 6,99 đô la mỗi tháng.Nếu bạn là sinh viên, bạn có thể đăng ký dùng thử 6 tháng miễn phí.Sau thời gian dùng thử, bạn có thể tiếp tục thành viên của mình với giá 59 đô la mỗi năm.

Amazon cung cấp một loạt các tã giảm giá cho các thành viên sinh viên Prime.Bạn có thể tiết kiệm tới 20% trên tã từ các thương hiệu như Pampers, Huggies và Luvs.Bạn cũng có thể tìm thấy tã được bán trong kho Amazon, nơi bán các mặt hàng đã trả lại hoặc bị hỏng với giá giảm.

Ngoài việc tiết kiệm tiền cho tã, các thành viên sinh viên Prime còn được vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.Đây có thể là một trợ giúp lớn khi bạn đang chạy tã thấp và cần chúng nhanh chóng.

Nếu bạn là sinh viên, việc đăng ký thành viên sinh viên Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền cho tã.Bạn sẽ được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, cũng như truy cập vào nhiều loại tã với giá giảm.

**Người giới thiệu**

* [Sinh viên Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Tã Amazon] (https://www.amazon.com/diapers)
* [Amazon Warehouse] (https://www.amazon.com/warehouse)

[ENGLISH]:
**Saving on Diapers with the Prime Student Membership**

Diapers are one of the most expensive items for new parents, but there are ways to save money on them. One way is to sign up for a Prime Student membership. Amazon Prime Student is a subscription service that offers free two-day shipping on eligible items, as well as access to Prime Video, Prime Music, and other benefits.

A Prime Student membership costs $59 per year, or $6.99 per month. If you're a student, you can sign up for a free 6-month trial. After the trial period, you can continue your membership for $59 per year.

Amazon offers a variety of diapers at a discount for Prime Student members. You can save up to 20% on diapers from brands like Pampers, Huggies, and Luvs. You can also find diapers on sale in the Amazon Warehouse, which sells returned or damaged items at a discount.

In addition to saving money on diapers, Prime Student members also get free two-day shipping on eligible items. This can be a big help when you're running low on diapers and need them quickly.

If you're a student, signing up for a Prime Student membership is a great way to save money on diapers. You'll get free two-day shipping on eligible items, as well as access to a variety of diapers at a discount.

**References**

* [Amazon Prime Student](https://www.amazon.com/primestudent)
* [Amazon Diapers](https://www.amazon.com/diapers)
* [Amazon Warehouse](https://www.amazon.com/warehouse)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top