Tips Rush Through Checkout Using Amazon's Guest Option

theanh142

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Rush qua thanh toán bằng tùy chọn khách của Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký Amazon, bạn có thể phải đối phó với quy trình thanh toán dài hơn.Nhưng bạn có biết rằng bạn có thể bỏ qua quá trình thanh toán hoàn toàn bằng cách sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon không?

** Cách sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon **

Để sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập tên, địa chỉ email và địa chỉ vận chuyển của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Tiếp tục". **
6. ** Chọn phương thức vận chuyển và phương thức thanh toán. **
7. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

Đơn hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ có thể theo dõi tiến trình của nó trên tài khoản Amazon của bạn.

** Lợi ích của việc sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon **

Có một vài lợi ích khi sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Bạn có thể bỏ qua quy trình thanh toán và đặt đơn đặt hàng nhanh hơn.
*** Thuận tiện: ** Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc ghi nhớ mật khẩu của bạn.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể mua sắm mà không cần phải chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

** Nhược điểm của việc sử dụng tùy chọn kiểm tra khách của Amazon **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng tùy chọn thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình trong tài khoản Amazon của mình. **
*** Bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc các phương thức thanh toán đã lưu. **
*** Bạn sẽ không thể tham gia chương trình khách hàng thân thiết của Amazon. **

**Phần kết luận**

Tùy chọn kiểm tra khách của Amazon là một cách thuận tiện để đặt hàng mà không phải tạo tài khoản.Tuy nhiên, có một số nhược điểm khi sử dụng tùy chọn này, vì vậy bạn nên cân nhắc các lợi ích và nhược điểm trước khi quyết định có sử dụng nó hay không.

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Rush Through Checkout Using Amazon's Guest Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. However, if you're not a registered Amazon customer, you may have to deal with a longer checkout process. But did you know that you can skip the checkout process altogether by using Amazon's Guest Checkout option?

**How to Use Amazon's Guest Checkout Option**

To use Amazon's Guest Checkout option, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **Click the "Guest Checkout" link.**
4. **Enter your name, email address, and shipping address.**
5. **Click the "Continue" button.**
6. **Select a shipping method and payment method.**
7. **Click the "Place Order" button.**

Your order will be placed and you'll be able to track its progress on your Amazon account.

**Benefits of Using Amazon's Guest Checkout Option**

There are a few benefits to using Amazon's Guest Checkout option, including:

* **Speed:** You can skip the checkout process and get your order placed faster.
* **Convenience:** You don't have to create an account or remember your password.
* **Privacy:** You can shop without having to share your personal information with Amazon.

**Drawbacks of Using Amazon's Guest Checkout Option**

There are a few drawbacks to using Amazon's Guest Checkout option, including:

* **You won't be able to track your order in your Amazon account.**
* **You won't be able to access your order history or saved payment methods.**
* **You won't be able to participate in Amazon's loyalty program.**

**Conclusion**

Amazon's Guest Checkout option is a convenient way to place an order without having to create an account. However, there are some drawbacks to using this option, so you should weigh the benefits and drawbacks before deciding whether or not to use it.

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top