Tips Rush Through Amazon Purchases Without an Account

huynhjaime

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** vội vàng qua các giao dịch mua Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến thuận tiện nhất trên thế giới, nhưng không phải lúc nào cũng cần phải tạo một tài khoản để mua hàng.Trên thực tế, có một vài cách khác nhau để mua các mặt hàng từ Amazon mà không phải tạo tài khoản.

** 1.Kiểm tra khách **

Cách dễ nhất để mua một cái gì đó từ Amazon mà không cần tài khoản là sử dụng thanh toán của khách.Khi bạn duyệt Amazon, chỉ cần nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" cho một mặt hàng bạn muốn mua.Sau đó, trên trang thanh toán, nhấp vào liên kết "Kiểm tra khách".Bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin vận chuyển và chi tiết thanh toán của bạn, và sau đó bạn có thể nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

** 2.Amazon Pay **

Nếu bạn có tài khoản Amazon Pay, bạn có thể sử dụng nó để mua hàng từ Amazon mà không cần phải tạo một tài khoản riêng.Để làm điều này, chỉ cần nhấp vào nút "Amazon Pay" trong khi thanh toán.Bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập vào tài khoản Amazon Pay của mình và sau đó bạn có thể nhấp vào nút "Tiếp tục" để hoàn thành giao dịch mua hàng của mình.

** 3.Amazon một **

Amazon One là một hệ thống thanh toán không tiếp xúc mới cho phép bạn mua hàng từ Amazon mà không phải nhập thông tin thẻ tín dụng của bạn hoặc đăng nhập vào tài khoản của bạn.Để sử dụng Amazon One, chỉ cần nhấn vào lòng bàn tay của bạn trên Amazon One Reader khi thanh toán.Mua hàng của bạn sẽ được tự động tính vào tài khoản Amazon của bạn.

**4.Các nhà bán lẻ của bên thứ ba **

Bạn cũng có thể mua các mặt hàng từ Amazon đến các nhà bán lẻ của bên thứ ba, chẳng hạn như eBay hoặc Walmart.Khi bạn mua hàng thông qua nhà bán lẻ của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của họ để hoàn thành giao dịch.Bạn sẽ không cần phải tạo một tài khoản Amazon để mua hàng thông qua nhà bán lẻ của bên thứ ba.

** Lợi ích của việc mua từ Amazon mà không có tài khoản **

Có một vài lợi ích khi mua từ Amazon mà không có tài khoản.Đầu tiên, bạn không phải cung cấp thông tin cá nhân của mình, chẳng hạn như tên, địa chỉ và số thẻ tín dụng của bạn.Đây có thể là một biện pháp bảo mật có giá trị, đặc biệt nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư của bạn.

Thứ hai, bạn không phải tạo một tài khoản, có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian.Nếu bạn chỉ thực hiện mua hàng không thường xuyên từ Amazon, thì đó không phải là sự rắc rối khi tạo tài khoản.

Cuối cùng, việc mua từ Amazon mà không có tài khoản đôi khi có thể nhanh hơn là tạo tài khoản và đăng nhập. Điều này đặc biệt đúng nếu bạn đang sử dụng thanh toán khách hoặc thanh toán Amazon.

**Phần kết luận**

Nếu bạn đang tìm kiếm một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua thứ gì đó từ Amazon, bạn có thể làm như vậy mà không cần phải tạo tài khoản.Chỉ cần sử dụng Checkout của khách, Amazon Pay, Amazon One hoặc nhà bán lẻ của bên thứ ba.

[ENGLISH]:
**Rush Through Amazon Purchases Without an Account**

Amazon is one of the most convenient online retailers in the world, but it's not always necessary to create an account in order to make a purchase. In fact, there are a few different ways to buy items from Amazon without having to create an account.

**1. Guest checkout**

The easiest way to buy something from Amazon without an account is to use guest checkout. When you're browsing Amazon, simply click on the "Add to Cart" button for an item you want to purchase. Then, on the checkout page, click on the "Guest Checkout" link. You'll be asked to enter your shipping information and payment details, and then you can click on the "Place Order" button to complete your purchase.

**2. Amazon Pay**

If you have an Amazon Pay account, you can use it to make purchases from Amazon without having to create a separate account. To do this, simply click on the "Amazon Pay" button during checkout. You'll be asked to sign in to your Amazon Pay account, and then you can click on the "Continue" button to complete your purchase.

**3. Amazon One**

Amazon One is a new contactless payment system that allows you to make purchases from Amazon without having to enter your credit card information or sign in to your account. To use Amazon One, simply tap your palm on the Amazon One reader at checkout. Your purchase will be automatically charged to your Amazon account.

**4. Third-party retailers**

You can also buy items from Amazon through third-party retailers, such as eBay or Walmart. When you make a purchase through a third-party retailer, you'll be directed to their website to complete the transaction. You won't need to create an Amazon account in order to make a purchase through a third-party retailer.

**Benefits of buying from Amazon without an account**

There are a few benefits to buying from Amazon without an account. First, you don't have to provide your personal information, such as your name, address, and credit card number. This can be a valuable security measure, especially if you're concerned about your privacy.

Second, you don't have to create an account, which can save you time. If you only make occasional purchases from Amazon, it's not worth the hassle of creating an account.

Finally, buying from Amazon without an account can sometimes be faster than creating an account and logging in. This is especially true if you're using guest checkout or Amazon Pay.

**Conclusion**

If you're looking for a quick and easy way to buy something from Amazon, you can do so without having to create an account. Simply use guest checkout, Amazon Pay, Amazon One, or a third-party retailer.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top