Tips Reviewing Amazon Q-Tips and Ear Care Products

redmeercat419

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Xem xét các sản phẩm của Amazon Q-Tips và Ear Care **

Q-TIP là một vật dụng gia đình phổ biến được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, bao gồm cả việc làm sạch tai.Tuy nhiên, có một số cuộc tranh luận về việc liệu có an toàn khi sử dụng Q-TIP để làm sạch tai hay không.

Học viện phẫu thuật đầu và cổ của Hoa Kỳ (AAO-HNS) khuyên bạn nên tránh sử dụng Q-TIP để làm sạch tai.Họ cảnh báo rằng việc sử dụng Q-TIP thực sự có thể đẩy Earwax xa hơn vào ống tai, điều này có thể dẫn đến một số vấn đề, bao gồm cả nhiễm trùng tai.

Bất chấp những cảnh báo từ AAO-HNS, nhiều người vẫn tiếp tục sử dụng Q-TIP để làm sạch tai.Nếu bạn là một trong những người đó, bạn có thể tự hỏi nếu có bất kỳ sản phẩm chăm sóc tai an toàn nào mà bạn có thể sử dụng thay vì Q-TIP.

Có một số sản phẩm chăm sóc tai an toàn có sẵn trên Amazon.Dưới đây là một vài trong số các mục yêu thích của chúng tôi:

*** Thất giảm rụng tai: ** Những giọt này có thể giúp làm mềm và nới lỏng rai mắt, giúp loại bỏ dễ dàng hơn.
*** Bộ dụng cụ tưới tai: ** Những bộ dụng cụ này sử dụng một dòng nước nhẹ nhàng để xả ra tai nghe.
*** Nến tai: ** Những ngọn nến này được thiết kế để tạo ra một chân không ở ống tai, có thể giúp loại bỏ tai nghe.

Điều quan trọng cần lưu ý là bạn không bao giờ nên sử dụng bất cứ thứ gì sắc nét để làm sạch tai, vì điều này có thể làm hỏng màng nhĩ.Nếu bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào với đôi tai của bạn, chẳng hạn như đau, ngứa hoặc thoát nước, bạn nên gặp bác sĩ.

**Người giới thiệu:**

* [Học viện Phẫu thuật tai mũi họng Hoa Kỳ (AAO-HNS)] (https://www.entnet.org/content/earwax-and-cleaning-your-ears)

[ENGLISH]:
**Reviewing Amazon Q-Tips and Ear Care Products**

Q-Tips are a common household item that are used for a variety of purposes, including cleaning ears. However, there is some debate over whether or not it is safe to use Q-Tips to clean your ears.

The American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS) recommends that you avoid using Q-Tips to clean your ears. They warn that using Q-Tips can actually push earwax further into the ear canal, which can lead to a number of problems, including ear infections.

Despite the warnings from the AAO-HNS, many people continue to use Q-Tips to clean their ears. If you are one of those people, you may be wondering if there are any safe ear care products that you can use instead of Q-Tips.

There are a number of safe ear care products available on Amazon. Here are a few of our favorites:

* **Earwax removal drops:** These drops can help to soften and loosen earwax, making it easier to remove.
* **Ear irrigation kits:** These kits use a gentle stream of water to flush out earwax.
* **Ear candles:** These candles are designed to create a vacuum in the ear canal, which can help to remove earwax.

It is important to note that you should never use anything sharp to clean your ears, as this can damage the eardrum. If you are experiencing any problems with your ears, such as pain, itching, or drainage, you should see a doctor.

**References:**

* [American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery (AAO-HNS)](https://www.entnet.org/content/earwax-and-cleaning-your-ears)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top