Tips Retrying Failed Checkouts Caused by Errors

nguyenmethod

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Thử lại Thanh toán thất bại do lỗi **

**Giới thiệu**

Thanh toán thất bại là một điểm đau lớn cho cả các nhà bán lẻ trực tuyến và khách hàng của họ.Điều đó không chỉ có nghĩa là mất doanh số cho nhà bán lẻ, mà còn có thể dẫn đến trải nghiệm khách hàng tiêu cực có thể làm hỏng lòng trung thành của thương hiệu.

Có một số lý do tại sao một thanh toán có thể thất bại, bao gồm:

*** Thông tin thanh toán không hợp lệ hoặc không chính xác **
*** không đủ tiền **
*** Lỗi địa chỉ vận chuyển **
* **Hoạt động gian lận**

Trong một số trường hợp, một lỗi thanh toán có thể được gây ra bởi một lỗi kỹ thuật trên trang web của nhà bán lẻ.Điều này có thể gây khó chịu cho khách hàng, những người có thể không hiểu tại sao việc thanh toán của họ thất bại và có thể miễn cưỡng thử lại.

** Thử lại Thanh toán thất bại **

Nếu thanh toán thất bại, điều quan trọng là cung cấp cho khách hàng tùy chọn thử lại việc mua hàng của họ.Điều này có thể được thực hiện bằng cách gửi cho họ một email có liên kết đến trang thanh toán hoặc bằng cách hiển thị một tin nhắn trên trang web cho phép họ thử lại.

Điều quan trọng nữa là làm rõ cho khách hàng tại sao việc thanh toán của họ thất bại.Điều này có thể giúp ngăn chặn họ thất vọng và từ bỏ việc mua hàng của họ.

** Ngăn chặn Thanh toán thất bại **

Cách tốt nhất để ngăn chặn thanh toán thất bại là xác định và khắc phục các nguyên nhân cơ bản.Điều này có thể liên quan đến:

*** Đảm bảo rằng quy trình thanh toán của trang web của bạn là thân thiện với người dùng và không có lỗi **
*** Cung cấp các hướng dẫn rõ ràng và súc tích về cách hoàn thành quá trình thanh toán **
*** Cung cấp nhiều tùy chọn thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và paypal **
*** Kiểm tra hoạt động gian lận trước khi xử lý giao dịch **

Bằng cách thực hiện các bước này, bạn có thể giúp giảm số lần thanh toán thất bại trên trang web của bạn và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách ngăn chặn kiểm tra không thành công] (https://www.shopify.com/blog/prevent-failed-checkouts)
* [Cách xử lý kiểm tra không thành công] (https://www.klaviyo.com/blog/how-to-handle-failed-checkouts)
* [Cách khắc phục lỗi kiểm tra chung] (https://www.gocart.com/blog/how-to-fix-common-checkout-errors)

[ENGLISH]:
**Retrying Failed Checkouts Caused by Errors**

**Introduction**

A failed checkout is a major pain point for both online retailers and their customers. Not only does it mean lost sales for the retailer, but it can also lead to a negative customer experience that can damage brand loyalty.

There are a number of reasons why a checkout might fail, including:

* **Invalid or incorrect payment information**
* **Insufficient funds**
* **Shipping address errors**
* **Fraudulent activity**

In some cases, a checkout failure can be caused by a technical error on the retailer's website. This can be frustrating for customers, who may not understand why their checkout failed and may be reluctant to try again.

**Retrying Failed Checkouts**

If a checkout fails, it's important to give customers the option to retry their purchase. This can be done by sending them an email with a link to the checkout page, or by displaying a message on the website that allows them to try again.

It's also important to make it clear to customers why their checkout failed. This can help to prevent them from getting frustrated and abandoning their purchase.

**Preventing Failed Checkouts**

The best way to prevent failed checkouts is to identify and fix the underlying causes. This may involve:

* **Ensuring that your website's checkout process is user-friendly and error-free**
* **Providing clear and concise instructions on how to complete the checkout process**
* **Offering multiple payment options, including credit cards, debit cards, and PayPal**
* **Checking for fraudulent activity before processing a transaction**

By taking these steps, you can help to reduce the number of failed checkouts on your website and improve the customer experience.

**Reference Articles**

* [How to Prevent Failed Checkouts](https://www.shopify.com/blog/prevent-failed-checkouts)
* [How to Handle Failed Checkouts](https://www.klaviyo.com/blog/how-to-handle-failed-checkouts)
* [How to Fix Common Checkout Errors](https://www.gocart.com/blog/how-to-fix-common-checkout-errors)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top