Tips Quickly Purchase on Amazon Without an Account

binhminhhoang

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** nhanh chóng mua trên Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Nó cung cấp nhiều loại sản phẩm với giá cạnh tranh, và thật dễ dàng để tìm thấy những gì bạn đang tìm kiếm.Nhưng nếu bạn không có tài khoản Amazon thì sao?Hoặc nếu bạn chỉ muốn mua nhanh mà không cần phải tạo một cái?

Đừng lo lắng, bạn vẫn có thể mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần tài khoản.Đây là cách:

1. ** Truy cập trang web Amazon. **
2. Nhấp vào liên kết ** "Đăng nhập" ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
3. Trong ** "Tạo một tài khoản" ** tiêu đề, nhấp vào liên kết ** "Kiểm tra khách" **.
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức vận chuyển.
6. Chọn một phương thức thanh toán.
7. Xem lại đơn đặt hàng của bạn.
8. Nhấp vào nút ** "Đặt hàng của bạn" **.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình bằng cách nhấp vào liên kết ** "Theo dõi đơn hàng của bạn" ** trong email.

** Lưu ý: ** Bạn sẽ không thể tạo danh sách mong muốn hoặc lưu các mục sau mà không có tài khoản Amazon.Tuy nhiên, bạn vẫn có thể truy cập lịch sử đơn hàng của mình và theo dõi các đơn đặt hàng của bạn.

** Lợi ích của việc mua trên Amazon mà không có tài khoản **

Có một vài lợi ích khi mua trên Amazon mà không có tài khoản.

*** Tốc độ: ** Bạn có thể mua hàng mà không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin vận chuyển của bạn.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn đang vội.
*** Thuận tiện: ** Bạn có thể mua các mặt hàng trên Amazon từ bất cứ đâu trên thế giới.Bạn không cần phải ở gần máy tính hoặc có kết nối Internet.
*** Bảo mật: ** Amazon là một trang web an toàn sử dụng mã hóa SSL để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.Bạn có thể tự tin rằng việc mua hàng của bạn là an toàn.

**Phần kết luận**

Nếu bạn không có tài khoản Amazon hoặc chỉ muốn mua nhanh, bạn vẫn có thể mua các mặt hàng trên Amazon mà không cần.Chỉ cần làm theo các bước trên và bạn sẽ trên đường tận hưởng giao dịch mua mới của mình ngay lập tức.

**Người giới thiệu**

* [Cách mua trên Amazon mà không có tài khoản] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Quickly Purchase on Amazon Without an Account**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. It offers a wide variety of products at competitive prices, and it's easy to find what you're looking for. But what if you don't have an Amazon account? Or what if you just want to make a quick purchase without having to create one?

Don't worry, you can still purchase items on Amazon without an account. Here's how:

1. **Visit the Amazon website.**
2. Click on the **"Sign in"** link in the top right corner of the page.
3. Under the **"Create an account"** heading, click on the **"Guest checkout"** link.
4. Enter your shipping information.
5. Select a shipping method.
6. Choose a payment method.
7. Review your order.
8. Click on the **"Place your order"** button.

Your order will be placed and you will receive a confirmation email. You can track your order by clicking on the **"Track your order"** link in the email.

**Note:** You will not be able to create a wish list or save items for later without an Amazon account. However, you can still access your order history and track your orders.

**Benefits of Purchasing on Amazon Without an Account**

There are a few benefits to purchasing on Amazon without an account.

* **Speed:** You can make a purchase without having to create an account or enter your shipping information. This can save you time if you're in a hurry.
* **Convenience:** You can purchase items on Amazon from anywhere in the world. You don't need to be near a computer or have an internet connection.
* **Security:** Amazon is a secure website that uses SSL encryption to protect your personal information. You can be confident that your purchase is safe.

**Conclusion**

If you don't have an Amazon account or just want to make a quick purchase, you can still purchase items on Amazon without one. Simply follow the steps above and you'll be on your way to enjoying your new purchase in no time.

**References**

* [How to Purchase on Amazon Without an Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top