Tips Quickly Buy on Amazon as a Guest User

[TIẾNG VIỆT]:
** Nhanh chóng mua trên Amazon với tư cách là người dùng khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp một loạt các sản phẩm với giá cạnh tranh, và vận chuyển của họ nhanh chóng và đáng tin cậy.Nếu bạn là người mua sắm Amazon thường xuyên, bạn có thể muốn xem xét việc tạo một tài khoản để bạn có thể lưu thông tin vận chuyển của mình, theo dõi đơn đặt hàng và truy cập các lợi ích khác.Tuy nhiên, nếu bạn chỉ mua hàng một lần, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách kiểm tra như một khách.

** Đây là cách nhanh chóng mua trên Amazon với tư cách là người dùng khách: **

1. ** Truy cập trang web Amazon ** và tìm sản phẩm bạn muốn mua.
2. ** Nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng". **
3. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ của bạn.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

** Lợi ích của việc tạo tài khoản Amazon **

Mặc dù không cần thiết phải tạo một tài khoản Amazon để mua hàng, nhưng có một vài lợi ích để làm điều đó.

*** Đã lưu thông tin vận chuyển: ** Khi bạn tạo tài khoản Amazon, bạn có thể lưu địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của mình.Điều này có nghĩa là bạn có thể kiểm tra nhanh hơn vào lần tới khi bạn mua hàng.
*** Theo dõi đơn hàng: ** Khi bạn tạo tài khoản Amazon, bạn có thể theo dõi đơn đặt hàng của mình.Điều này có nghĩa là bạn có thể thấy khi đơn đặt hàng của bạn được vận chuyển và khi nó dự kiến sẽ đến.
*** Truy cập vào Amazon Prime: ** Nếu bạn đăng ký Amazon Prime, bạn sẽ được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Bạn cũng có thể có quyền truy cập vào Prime Video, Prime Music và các lợi ích khác của Amazon Prime.

** Tạo tài khoản Amazon là miễn phí và dễ dàng **

Nếu bạn có kế hoạch thực hiện nhiều giao dịch mua từ Amazon, thì đáng để tạo tài khoản.Nó miễn phí và dễ thực hiện, và bạn sẽ có quyền truy cập vào một số lợi ích, chẳng hạn như thông tin vận chuyển được lưu, theo dõi đặt hàng và Amazon Prime.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc có tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909040)

[ENGLISH]:
**Quickly Buy on Amazon as a Guest User**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products at competitive prices, and their shipping is fast and reliable. If you're a frequent Amazon shopper, you may want to consider creating an account so that you can save your shipping information, track your orders, and access other benefits. However, if you're only making a one-time purchase, you can save time by simply checking out as a guest.

**Here's how to quickly buy on Amazon as a guest user:**

1. **Visit the Amazon website** and find the product you want to buy.
2. **Click the "Add to Cart" button.**
3. **Click the "Proceed to checkout" button.**
4. **Enter your shipping address and payment information.**
5. **Click the "Place your order" button.**

Your order will be processed and shipped to your address. You will receive a confirmation email with tracking information.

**Benefits of creating an Amazon account**

While it's not necessary to create an Amazon account to make a purchase, there are a few benefits to doing so.

* **Saved shipping information:** When you create an Amazon account, you can save your shipping address and payment information. This means that you can check out faster the next time you make a purchase.
* **Order tracking:** When you create an Amazon account, you can track your orders. This means that you can see when your order is shipped, and when it's expected to arrive.
* **Access to Amazon Prime:** If you sign up for Amazon Prime, you'll get free two-day shipping on eligible items. You can also get access to Prime Video, Prime Music, and other Amazon Prime benefits.

**Creating an Amazon account is free and easy**

If you're planning on making multiple purchases from Amazon, it's worth creating an account. It's free and easy to do, and you'll get access to a number of benefits, such as saved shipping information, order tracking, and Amazon Prime.

**Reference articles:**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Benefits of Having an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909040)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top