Tips Quick Shopping: Use Amazon's Guest Checkout Access

vietancassie

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Lựa chọn sản phẩm rộng lớn của Amazon mà không tạo tài khoản với việc kiểm tra khách của Amazon.Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mua các mặt hàng mà không cần phải nhập thông tin cá nhân của bạn.

Để sử dụng kiểm tra khách của Amazon, chỉ cần:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào ** "Tiếp tục kiểm tra" ** nút. **
3. ** Nhấp vào ** "Thanh toán khách" ** Liên kết. **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn phương thức vận chuyển. **
6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấp vào nút ** "Đặt hàng" **. **

Sau đó, bạn sẽ có thể hoàn thành việc mua hàng của mình mà không phải tạo tài khoản Amazon.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Tốc độ: ** Bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng mua các mặt hàng mà không cần phải nhập thông tin cá nhân của bạn.
*** Thuận tiện: ** Bạn có thể sử dụng thanh toán khách của Amazon trên bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn không có tài khoản Amazon.
*** Bảo mật: ** Thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ bởi quy trình kiểm tra an toàn của Amazon.

** Mẹo sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Dưới đây là một vài mẹo để sử dụng thanh toán khách của Amazon:

*** Đảm bảo bạn có thông tin vận chuyển trên tay trước khi bắt đầu quy trình thanh toán. ** Điều này sẽ giúp bạn nhanh chóng và dễ dàng hoàn thành việc mua hàng của mình.
*** Xem lại đơn đặt hàng của bạn một cách cẩn thận trước khi bạn nhấp vào nút ** "Đặt hàng" **. ** Đảm bảo rằng bạn đã chọn phương thức vận chuyển chính xác và tổng chi phí đơn hàng của bạn là chính xác.
*** Nếu bạn cần thay đổi đơn đặt hàng, bạn có thể làm như vậy trước khi nhấp vào nút ** "Đặt hàng" **. ** Tuy nhiên, khi bạn đã nhấp vào nút ** "Đặt hàng" **,Bạn sẽ không thể thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với đơn đặt hàng của bạn.

**Phần kết luận**

Kiểm tra khách của Amazon là một cách thuận tiện để nhanh chóng và dễ dàng mua các mặt hàng mà không phải tạo tài khoản Amazon.Nếu bạn cần mua hàng nhanh, kiểm tra khách của Amazon là một lựa chọn tuyệt vời.

** Bài viết tham khảo **

* [Cách sử dụng thanh toán khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Lợi ích của việc sử dụng kiểm tra khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201908990)
* [Mẹo sử dụng thanh toán khách của Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201908980)

[ENGLISH]:
Amazon's vast selection of products without creating an account with Amazon's Guest Checkout. You can quickly and easily purchase items without having to enter your personal information.

To use Amazon's Guest Checkout, simply:

1. **Add the items you want to purchase to your shopping cart.**
2. **Click the **"Proceed to checkout"** button.**
3. **Click the **"Guest checkout"** link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a shipping method.**
6. **Review your order and click the **"Place order"** button.**

You will then be able to complete your purchase without having to create an Amazon account.

**Benefits of using Amazon's Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon's Guest Checkout, including:

* **Speed:** You can quickly and easily purchase items without having to enter your personal information.
* **Convenience:** You can use Amazon's Guest Checkout on any device, even if you don't have an Amazon account.
* **Security:** Your personal information is protected by Amazon's secure checkout process.

**Tips for using Amazon's Guest Checkout**

Here are a few tips for using Amazon's Guest Checkout:

* **Make sure you have your shipping information on hand before you begin the checkout process.** This will help you to quickly and easily complete your purchase.
* **Review your order carefully before you click the **"Place order"** button.** Make sure that you have selected the correct shipping method and that the total cost of your order is correct.
* **If you need to make changes to your order, you can do so before you click the **"Place order"** button.** However, once you have clicked the **"Place order"** button, you will not be able to make any changes to your order.

**Conclusion**

Amazon's Guest Checkout is a convenient way to quickly and easily purchase items without having to create an Amazon account. If you need to make a quick purchase, Amazon's Guest Checkout is a great option.

**Reference articles**

* [How to use Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [Benefits of using Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201908990)
* [Tips for using Amazon's Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201908980)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top