Tips Quick Purchasing on Amazon Without Account

ly0069

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua nhanh trên Amazon mà không có tài khoản **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và nó cung cấp nhiều loại sản phẩm để lựa chọn.Tuy nhiên, nếu bạn không có tài khoản Amazon, bạn có thể tự hỏi làm thế nào bạn có thể mua hàng.

May mắn thay, Amazon giúp bạn dễ dàng mua sản phẩm mà không có tài khoản.Đây là cách làm điều đó:

1. ** Truy cập trang web Amazon **.
2. ** Nhấp vào ** "** Đăng nhập **" ** Liên kết ở góc trên cùng bên phải của trang. **
3. ** Bấm vào ** "** Checkout **" ** Liên kết. **
4. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. **
5. ** Chọn một phương thức thanh toán. **
6. ** Nhấp vào ** "** Đặt hàng của bạn **" ** nút. **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được xử lý và chuyển đến địa chỉ bạn cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

** Lưu ý: ** Nếu bạn muốn theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc thay đổi nó, bạn sẽ cần tạo tài khoản Amazon.

** Lợi ích của việc mua trên Amazon mà không có tài khoản **

Có một vài lợi ích khi mua trên Amazon mà không có tài khoản.

*** Bạn không phải tạo thông tin đăng nhập hoặc mật khẩu. ** Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian nếu bạn chỉ mua nhanh.
*** Bạn có thể sử dụng thanh toán khách mà không cần cung cấp thông tin thẻ tín dụng của bạn. ** Điều này có thể hữu ích nếu bạn không chắc bạn có muốn giữ mặt hàng hay không nếu bạn đang sử dụng máy tính dùng chung.
*** Bạn vẫn có thể tận dụng các ưu đãi vận chuyển miễn phí của Amazon. ** Amazon cung cấp miễn phí vận chuyển cho các đơn đặt hàng trên 25 đô la, vì vậy bạn vẫn có thể gửi các mặt hàng của mình miễn phí ngay cả khi bạn không có tài khoản.

** Hạn chế của việc mua trên Amazon mà không có tài khoản **

Có một vài nhược điểm khi mua trên Amazon mà không có tài khoản.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc thực hiện các thay đổi đối với nó. ** Nếu bạn cần theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc thực hiện các thay đổi cho nó, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Amazon.
*** Bạn sẽ không thể truy cập dịch vụ khách hàng của Amazon. ** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào với đơn đặt hàng của mình, bạn sẽ cần liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon, điều này có thể khó khăn hơn nếu bạn không có tài khoản.

** Nhìn chung, mua trên Amazon mà không có tài khoản là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, có một số nhược điểm cần xem xét, chẳng hạn như không thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn hoặc thực hiện các thay đổi đối với nó. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201190110)

[ENGLISH]:
**Quick Purchasing on Amazon Without Account**

Amazon is one of the largest online retailers in the world, and it offers a wide variety of products to choose from. However, if you don't have an Amazon account, you may be wondering how you can make a purchase.

Fortunately, Amazon makes it easy to buy products without an account. Here's how to do it:

1. **Visit the Amazon website**.
2. **Click on the **"**Sign in**"** link in the top right corner of the page.**
3. **Click on the **"**Guest checkout**"** link.**
4. **Enter your shipping information.**
5. **Select a payment method.**
6. **Click on the **"**Place your order**"** button.**

Your order will be processed and shipped to the address you provided. You will receive a confirmation email with tracking information.

**Note:** If you want to track your order or make changes to it, you will need to create an Amazon account.

**Benefits of Purchasing on Amazon Without an Account**

There are a few benefits to purchasing on Amazon without an account.

* **You don't have to create a login or password.** This can save you time if you're only making a quick purchase.
* **You can use a guest checkout without providing your credit card information.** This can be helpful if you're not sure if you want to keep the item or if you're using a shared computer.
* **You can still take advantage of Amazon's free shipping offers.** Amazon offers free shipping on orders over $25, so you can still get your items shipped for free even if you don't have an account.

**Drawbacks of Purchasing on Amazon Without an Account**

There are a few drawbacks to purchasing on Amazon without an account.

* **You won't be able to track your order or make changes to it.** If you need to track your order or make changes to it, you will need to create an Amazon account.
* **You won't be able to access Amazon's customer service.** If you have any questions or problems with your order, you will need to contact Amazon customer service, which can be more difficult if you don't have an account.

**Overall, purchasing on Amazon without an account is a quick and easy way to make a purchase. However, there are some drawbacks to consider, such as not being able to track your order or make changes to it.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201190110)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top