Tips Quick Purchases: Checking Out on Amazon as a Guest

bluecat176

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua nhanh: Kiểm tra trên Amazon với tư cách là khách **

Amazon giúp bạn dễ dàng mua hàng nhanh mà không cần tạo tài khoản.Bạn có thể kiểm tra như một khách chỉ trong một vài bước.

1. ** Thêm các mục vào giỏ hàng của bạn. ** Bạn có thể thêm các mục vào giỏ hàng của mình bằng cách nhấp vào nút "Thêm vào giỏ hàng" trên trang sản phẩm.
2. ** Tiến hành thanh toán. ** Khi bạn đã sẵn sàng để thanh toán, nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra" trong giỏ hàng của bạn.
3. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn. ** Bạn sẽ cần nhập địa chỉ vận chuyển, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
4. ** Chọn một phương thức vận chuyển. ** Bạn có thể chọn từ nhiều phương thức vận chuyển khác nhau, bao gồm vận chuyển miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện.
5. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn. ** Đảm bảo rằng tất cả thông tin của bạn là chính xác trước khi nhấp vào nút "Đặt hàng".

Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với chi tiết đơn đặt hàng của bạn.Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ mà bạn đã cung cấp.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Tốc độ: ** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng mà không cần phải tạo tài khoản.
*** Thuận tiện: ** Bạn có thể kiểm tra với tư cách là khách trên bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn không đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.
*** Quyền riêng tư: ** Bạn có thể kiểm tra với tư cách là khách nếu bạn không muốn chia sẻ thông tin cá nhân của mình với Amazon.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc nhận thông tin cập nhật về trạng thái của nó.
*** Bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đặt hàng của mình. ** Khi bạn xem với tư cách là khách, bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn hàng của mình hoặc xem các giao dịch mua trước đây của bạn.
*** Bạn sẽ không thể lưu thông tin thanh toán của mình. ** Khi bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể lưu thông tin thanh toán của mình để mua hàng trong tương lai.

**Phần kết luận**

Kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc truy cập lịch sử đặt hàng của bạn.Nếu bạn không quan tâm đến những nhược điểm này, thì hãy kiểm tra vì khách là một lựa chọn tốt để mua hàng nhanh.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách tạo tài khoản Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách theo dõi đơn đặt hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách xem lịch sử đơn hàng Amazon của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách lưu thông tin thanh toán của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**Quick Purchases: Checking Out on Amazon as a Guest**

Amazon makes it easy to make quick purchases without creating an account. You can check out as a guest in just a few steps.

1. **Add items to your cart.** You can add items to your cart by clicking the "Add to Cart" button on the product page.
2. **Proceed to checkout.** When you're ready to checkout, click the "Proceed to checkout" button in your cart.
3. **Enter your shipping information.** You will need to enter your shipping address, phone number, and email address.
4. **Choose a shipping method.** You can choose from a variety of shipping methods, including free shipping for eligible items.
5. **Review your order.** Make sure that all of your information is correct before clicking the "Place Order" button.

You will receive a confirmation email with your order details. Your order will be shipped to the address that you provided.

**Benefits of Checking Out as a Guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon.

* **Speed:** You can check out quickly without having to create an account.
* **Convenience:** You can check out as a guest on any device, even if you're not signed in to your Amazon account.
* **Privacy:** You can checkout as a guest if you don't want to share your personal information with Amazon.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon.

* **You won't be able to track your order.** When you check out as a guest, you won't be able to track your order or receive updates about its status.
* **You won't be able to access your order history.** When you check out as a guest, you won't be able to access your order history or view your past purchases.
* **You won't be able to save your payment information.** When you check out as a guest, you won't be able to save your payment information for future purchases.

**Conclusion**

Checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. However, you won't be able to track your order or access your order history. If you're not concerned about these drawbacks, then checking out as a guest is a good option for making quick purchases.

**Related Articles**

* [How to Create an Amazon Account](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Track Your Amazon Order](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to View Your Amazon Order History](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Save Your Payment Information on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top