Tips Query Data with Amazon Athena

phamvinh.quoc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
Amazon Athena là một dịch vụ truy vấn tương tác giúp bạn dễ dàng phân tích dữ liệu trong Amazon S3 bằng SQL tiêu chuẩn.Athena không có máy chủ, vì vậy bạn không cần cung cấp hoặc quản lý bất kỳ cơ sở hạ tầng nào.Bạn chỉ có thể bắt đầu truy vấn dữ liệu của mình bằng bảng điều khiển Athena, AWS CLI hoặc API ATHENA.

Để bắt đầu với Athena, trước tiên bạn cần tạo một bảng trong Amazon S3.Bạn có thể sử dụng bảng điều khiển quản lý AWS, AWS CLI hoặc AWS SDK để tạo bảng.Khi bạn đã tạo một bảng, bạn có thể bắt đầu truy vấn dữ liệu của mình bằng Athena.

Để truy vấn dữ liệu của bạn, bạn có thể sử dụng Bảng điều khiển Athena, AWS CLI hoặc API ATHENA.Bảng điều khiển Athena cung cấp giao diện người dùng đồ họa giúp bạn dễ dàng truy vấn dữ liệu của bạn.AWS CLI và API ATHENA cho phép bạn truy vấn dữ liệu của mình theo chương trình.

Athena hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu khác nhau, bao gồm CSV, JSON, ORC và Parquet.Bạn cũng có thể sử dụng dữ liệu Athena để truy vấn từ Amazon Redshift Spectrum, Amazon RDS và Amazon Aurora.

Athena là một công cụ mạnh mẽ để phân tích dữ liệu trong Amazon S3.Nó rất dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều định dạng dữ liệu.Bạn có thể sử dụng Athena để truy vấn dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon S3, Amazon Redshift Spectrum, Amazon RDS và Amazon Aurora.

** Dưới đây là một số tài nguyên bổ sung mà bạn có thể thấy hữu ích: **

* [Tài liệu Amazon Athena] (Amazon Athena)
* [Hướng dẫn Amazon Athena] (Getting started - Amazon Athena)
* [Câu hỏi thường gặp về Amazon Athena] (Amazon Athena)

** Ví dụ về một truy vấn sử dụng Athena: **

`` `
Chọn * từ my_table trong đó năm = 2023 và tháng = 1
`` `

Truy vấn này sẽ trả về tất cả các hàng từ bảng `my_table` trong đó cột` year` bằng 2023 và cột `tháng` bằng 1.

[ENGLISH]:
Amazon Athena is an interactive query service that makes it easy to analyze data in Amazon S3 using standard SQL. Athena is serverless, so you don't need to provision or manage any infrastructure. You can simply start querying your data using the Athena console, the AWS CLI, or the Athena API.

To get started with Athena, you first need to create a table in Amazon S3. You can use the AWS Management Console, the AWS CLI, or the AWS SDKs to create a table. Once you have created a table, you can start querying your data using Athena.

To query your data, you can use the Athena console, the AWS CLI, or the Athena API. The Athena console provides a graphical user interface that makes it easy to query your data. The AWS CLI and the Athena API allow you to query your data programmatically.

Athena supports a variety of data formats, including CSV, JSON, ORC, and Parquet. You can also use Athena to query data from Amazon Redshift Spectrum, Amazon RDS, and Amazon Aurora.

Athena is a powerful tool for analyzing data in Amazon S3. It is easy to use and supports a variety of data formats. You can use Athena to query data from a variety of sources, including Amazon S3, Amazon Redshift Spectrum, Amazon RDS, and Amazon Aurora.

**Here are some additional resources that you may find helpful:**

* [Amazon Athena Documentation](https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/)
* [Amazon Athena Tutorial](https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/getting-started.html)
* [Amazon Athena FAQ](https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/faq.html)

**Example of a query using Athena:**

```
SELECT * FROM my_table WHERE year = 2023 AND month = 1
```

This query will return all rows from the `my_table` table where the `year` column is equal to 2023 and the `month` column is equal to 1.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top