Tips Purchasing Made Simple With Amazon's Guest Checkout

ngochi.thanh

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mua hàng được thực hiện đơn giản với việc thanh toán khách của Amazon **

Kiểm tra khách của Amazon là một cách thuận tiện để mua các mặt hàng mà không cần tạo tài khoản.Bạn có thể sử dụng Checkout của khách để duyệt các sản phẩm, thêm chúng vào giỏ hàng của bạn và kiểm tra mà không cần phải nhập thông tin cá nhân của bạn.

Để sử dụng thanh toán của khách, chỉ cần nhấp vào liên kết "Thanh toán khách" ở đầu trang chủ Amazon.Sau đó, bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.Khi bạn đã nhập thông tin của mình, bạn có thể nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Có một số lợi ích khi sử dụng thanh toán khách của Amazon, bao gồm:

*** Thuận tiện: ** Bạn có thể mua các mặt hàng mà không cần phải tạo tài khoản.Đây là một tùy chọn tuyệt vời nếu bạn chỉ mua hàng một lần hoặc nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon.
*** Tốc độ: ** Thanh toán khách là một cách nhanh hơn để kiểm tra hơn là tạo tài khoản.Bạn có thể bỏ qua bước nhập thông tin cá nhân của mình và chỉ cần nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
*** Quyền riêng tư: ** Nếu bạn lo lắng về quyền riêng tư, bạn có thể thích sử dụng thanh toán của khách.Khi bạn tạo một tài khoản Amazon, thông tin cá nhân của bạn được lưu trữ trên các máy chủ của Amazon.Khi bạn sử dụng thanh toán khách, thông tin cá nhân của bạn không được lưu trữ trên máy chủ của Amazon.

** Cách sử dụng thanh toán khách của Amazon **

Để sử dụng thanh toán khách của Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách" ở đầu trang chủ Amazon. **
2. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
3. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng" để hoàn thành việc mua hàng của bạn. **

** Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi. **

** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của mình, bạn có thể liên hệ với Amazon khách hàng. **

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán khách Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201119410)

[ENGLISH]:
**Purchasing Made Simple With Amazon's Guest Checkout**

Amazon's Guest Checkout is a convenient way to purchase items without creating an account. You can use Guest Checkout to browse products, add them to your cart, and check out without having to enter your personal information.

To use Guest Checkout, simply click on the "Guest Checkout" link at the top of the Amazon homepage. You will then be prompted to enter your shipping address and payment information. Once you have entered your information, you can click on the "Place Order" button to complete your purchase.

Your order will be shipped to the address you provided. You will receive a confirmation email with tracking information.

If you have any questions about your order, you can contact Amazon customer service.

**Benefits of Using Amazon's Guest Checkout**

There are several benefits to using Amazon's Guest Checkout, including:

* **Convenience:** You can purchase items without having to create an account. This is a great option if you are only making a one-time purchase or if you do not want to create an Amazon account.
* **Speed:** Guest Checkout is a faster way to check out than creating an account. You can skip the step of entering your personal information and simply enter your shipping address and payment information.
* **Privacy:** If you are concerned about privacy, you may prefer to use Guest Checkout. When you create an Amazon account, your personal information is stored on Amazon's servers. When you use Guest Checkout, your personal information is not stored on Amazon's servers.

**How to Use Amazon's Guest Checkout**

To use Amazon's Guest Checkout, follow these steps:

1. **Click on the "Guest Checkout" link at the top of the Amazon homepage.**
2. **Enter your shipping address and payment information.**
3. **Click on the "Place Order" button to complete your purchase.**

**Your order will be shipped to the address you provided. You will receive a confirmation email with tracking information.**

**If you have any questions about your order, you can contact Amazon customer service.**

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201119410)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top