Tips Protect Web Apps with AWS WAF

haianh1515

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Bảo vệ các ứng dụng web với AWS WAF **

Các ứng dụng web là mục tiêu chính cho các cuộc tấn công mạng.Những kẻ tấn công có thể sử dụng nhiều phương pháp khác nhau để khai thác các lỗ hổng trong các ứng dụng web, bao gồm:

*** Tấn công tiêm: ** Kẻ tấn công có thể tiêm mã độc vào các ứng dụng web, sau đó có thể được thực thi trên máy chủ.
*** Các cuộc tấn công trên trang web chéo (XSS): ** Kẻ tấn công có thể bơm mã độc vào các trang web, sau đó có thể được thực thi trong trình duyệt của nạn nhân.
*** Các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DOS): ** Những kẻ tấn công có thể làm ngập một ứng dụng web với lưu lượng truy cập, khiến người dùng không có sẵn.

AWS WAF (Tường lửa ứng dụng web) là tường lửa ứng dụng web được quản lý có thể giúp bảo vệ các ứng dụng web của bạn khỏi các cuộc tấn công này.AWS WAF sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để chặn lưu lượng độc hại, bao gồm:

*** Lọc dựa trên quy tắc: ** AWS WAF cho phép bạn tạo các quy tắc xác định lưu lượng truy cập nào được cho phép và lưu lượng truy cập nào bị chặn.
*** Giới hạn tốc độ: ** AWS WAF có thể giới hạn tỷ lệ các yêu cầu được thực hiện cho ứng dụng web của bạn, điều này có thể giúp ngăn chặn các cuộc tấn công dos.
*** Quản lý bot: ** AWS WAF có thể xác định và chặn bot được sử dụng cho các mục đích độc hại, chẳng hạn như cạo hoặc spam.

AWS WAF là một công cụ mạnh mẽ có thể giúp bạn bảo vệ các ứng dụng web của bạn khỏi một loạt các cuộc tấn công.Để tìm hiểu thêm về AWS WAF, hãy truy cập các tài nguyên sau:

* [Tài liệu AWS WAF] (https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/apireference/welcome.html)
* [Blog AWS WAF] (https://aws.amazon.com/blogs/aws/carget/waf/)
* [AWS WAF Webinars] (https://aws.amazon.com/training/webinars/waf/)

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách bảo vệ các ứng dụng web của bạn với AWS WAF] (https://www.cisomag.com/how-to-protect-your-web-applications-with-aws-waf/)
* [AWS WAF: Hướng dẫn toàn diện] (https://www.cybersecurityventures.com/AWS-WAF-A-COMPELLE-GUIDE/)
* [AWS WAF so với Tường lửa ứng dụng web khác] (https://www.techrepublic.com/article/aws-waf-vs-other-web-application-firewalls/)

[ENGLISH]:
**Protect Web Apps with AWS WAF**

Web applications are a prime target for cyberattacks. Attackers can use a variety of methods to exploit vulnerabilities in web applications, including:

* **Injection attacks:** Attackers can inject malicious code into web applications, which can then be executed on the server.
* **Cross-site scripting (XSS) attacks:** Attackers can inject malicious code into web pages, which can then be executed in the victim's browser.
* **Denial-of-service (DoS) attacks:** Attackers can flood a web application with traffic, making it unavailable to legitimate users.

AWS WAF (Web Application Firewall) is a managed web application firewall that can help protect your web applications from these attacks. AWS WAF uses a variety of techniques to block malicious traffic, including:

* **Rule-based filtering:** AWS WAF allows you to create rules that define what traffic is allowed and what traffic is blocked.
* **Rate limiting:** AWS WAF can limit the rate at which requests are made to your web application, which can help prevent DoS attacks.
* **Bot management:** AWS WAF can identify and block bots that are used for malicious purposes, such as scraping or spamming.

AWS WAF is a powerful tool that can help you protect your web applications from a wide range of attacks. To learn more about AWS WAF, visit the following resources:

* [AWS WAF documentation](https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/APIReference/Welcome.html)
* [AWS WAF blog](https://aws.amazon.com/blogs/aws/category/waf/)
* [AWS WAF webinars](https://aws.amazon.com/training/webinars/waf/)

**Reference articles:**

* [How to Protect Your Web Applications with AWS WAF](https://www.cisomag.com/how-to-protect-your-web-applications-with-aws-waf/)
* [AWS WAF: A Comprehensive Guide](https://www.cybersecurityventures.com/aws-waf-a-comprehensive-guide/)
* [AWS WAF vs. Other Web Application Firewalls](https://www.techrepublic.com/article/aws-waf-vs-other-web-application-firewalls/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top