Tips Pro Tips to Save with Amazon Prime

hiephoamitchell

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo chuyên nghiệp để lưu với Amazon Prime **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music và thư viện đọc Prime miễn phí.Tuy nhiên, chi phí hàng tháng của Amazon Prime có thể cộng lại, đặc biệt nếu bạn không sử dụng tất cả các lợi ích.

Nếu bạn đang tìm cách tiết kiệm tiền trên Amazon Prime, đây là một vài mẹo:

1. ** Tận dụng lợi thế vận chuyển miễn phí. ** Một trong những cách tốt nhất để tiết kiệm tiền cho Amazon Prime là tận dụng lợi thế vận chuyển miễn phí.Amazon cung cấp vận chuyển hai ngày miễn phí cho các mặt hàng đủ điều kiện cho các thành viên Prime.Tuy nhiên, không phải tất cả các mặt hàng đều đủ điều kiện để vận chuyển miễn phí, vì vậy hãy chắc chắn kiểm tra trước khi bạn thanh toán.
2. ** Sử dụng Wardrobe Amazon Prime. ** Wardrobe Amazon Prime là một dịch vụ miễn phí cho phép bạn thử quần áo trước khi bạn mua chúng.Bạn có thể đặt hàng tối đa tám mặt hàng cùng một lúc và bạn có bảy ngày để thử chúng.Nếu bạn quyết định giữ một mặt hàng, bạn sẽ trả tiền cho nó và nó được chuyển đến bạn.Nếu bạn quyết định không giữ một mặt hàng, bạn chỉ cần trả lại miễn phí.
3. ** Đăng ký video Amazon Prime. ** Video Amazon Prime là một dịch vụ phát trực tuyến cung cấp nhiều bộ phim và chương trình truyền hình.Các thành viên Prime có thể xem video Amazon Prime miễn phí.
4. ** Sử dụng Amazon Prime Music. ** Amazon Prime Music là một dịch vụ âm nhạc phát trực tuyến cung cấp nhiều thể loại âm nhạc.Các thành viên Prime có thể nghe Amazon Prime Music miễn phí.
5. ** Sử dụng Amazon Prime Reading. ** Amazon Prime Reading là một thư viện miễn phí của sách điện tử, audiobooks và tạp chí.Các thành viên Prime có thể đọc các tiêu đề của Amazon Prime Reading miễn phí.

** Mẹo bổ sung: **

* Nếu bạn không sử dụng tất cả các lợi ích của Amazon Prime, bạn có thể muốn xem xét việc hủy đăng ký của mình.Bạn luôn có thể đăng ký lại sau nếu bạn quyết định bạn cần nó.
* Amazon Prime cung cấp một thời gian dùng thử miễn phí.Nếu bạn không chắc Amazon Prime có phù hợp với bạn hay không, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí và tự mình xem.
* Amazon Prime là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền khi vận chuyển, nhưng điều quan trọng là sử dụng dịch vụ một cách khôn ngoan.Chỉ đặt hàng các mục mà bạn chắc chắn bạn sẽ muốn giữ và chắc chắn sẽ trả lại bất kỳ mục nào mà bạn không muốn.

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể tiết kiệm tiền cho Amazon Prime và tận dụng tối đa đăng ký của mình.

**Người giới thiệu:**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Amazon Prime Wardrobe] (Amazon.com Prime Try Before You Buy Shopping Cart)
* [Video Amazon Prime] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)
* [Amazon Prime Music] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Amazon Prime Reading] (Prime members access free eBooks, audiobooks, magazines, and more | Prime Reading)

[ENGLISH]:
**Pro Tips to Save with Amazon Prime**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and a free Prime Reading library. However, the monthly cost of Amazon Prime can add up, especially if you're not using all of the benefits.

If you're looking for ways to save money on Amazon Prime, here are a few tips:

1. **Take advantage of free shipping.** One of the best ways to save money on Amazon Prime is to take advantage of free shipping. Amazon offers free two-day shipping on eligible items for Prime members. However, not all items are eligible for free shipping, so be sure to check before you checkout.
2. **Use Amazon Prime Wardrobe.** Amazon Prime Wardrobe is a free service that allows you to try on clothes before you buy them. You can order up to eight items at a time, and you have seven days to try them on. If you decide to keep an item, you pay for it and it's shipped to you. If you decide not to keep an item, you simply return it for free.
3. **Subscribe to Amazon Prime Video.** Amazon Prime Video is a streaming service that offers a variety of movies and TV shows. Prime members can watch Amazon Prime Video for free.
4. **Use Amazon Prime Music.** Amazon Prime Music is a streaming music service that offers a variety of music genres. Prime members can listen to Amazon Prime Music for free.
5. **Use Amazon Prime Reading.** Amazon Prime Reading is a free library of e-books, audiobooks, and magazines. Prime members can read Amazon Prime Reading titles for free.

**Additional tips:**

* If you're not using all of the benefits of Amazon Prime, you may want to consider canceling your subscription. You can always sign up again later if you decide you need it.
* Amazon Prime offers a free trial period. If you're not sure if Amazon Prime is right for you, you can sign up for a free trial and see for yourself.
* Amazon Prime is a great way to save money on shipping, but it's important to use the service wisely. Only order items that you're sure you'll want to keep, and be sure to return any items that you don't want.

By following these tips, you can save money on Amazon Prime and get the most out of your subscription.

**References:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Wardrobe](https://www.amazon.com/primewardrobe)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Amazon Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
* [Amazon Prime Reading](https://www.amazon.com/primereading)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top