Tips Pro Tips to Get the Most Out of Your Prime Membership

brownladybug459

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Mẹo chuyên nghiệp để tận dụng tối đa thành viên chính của bạn **

Amazon Prime là một dịch vụ đăng ký phổ biến cung cấp nhiều lợi ích khác nhau, bao gồm vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện, truy cập vào video Prime và Prime Music và giảm giá độc quyền.Nếu bạn là thành viên chính, có một số cách để tận dụng tối đa thành viên của bạn.Dưới đây là một vài lời khuyên:

*** Sử dụng vận chuyển hai ngày miễn phí. ** Đây là một trong những đặc quyền lớn nhất của tư cách thành viên Prime và nó rất dễ sử dụng.Chỉ cần thêm các mặt hàng đủ điều kiện vào giỏ hàng của bạn và chọn tùy chọn "Giao hàng hai ngày miễn phí" khi thanh toán.
*** Phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình trên Video Prime. ** Video Prime cung cấp một thư viện gồm hàng ngàn bộ phim và chương trình truyền hình, bao gồm cả loạt phim gốc như "Bà Maisel tuyệt vời" và "The Boys".Bạn có thể xem nội dung video Prime trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị phát trực tuyến.
*** Nghe nhạc trên Prime Music. ** Prime Music cung cấp một thư viện gồm hơn 2 triệu bài hát và bạn có thể nghe chúng trên máy tính, điện thoại hoặc thiết bị phát trực tuyến của mình.Bạn cũng có thể tải bài hát vào thiết bị của mình để bạn có thể nghe chúng ngoại tuyến.
*** Nhận giảm giá độc quyền. ** Thành viên Prime được giảm giá độc quyền cho nhiều mặt hàng khác nhau, bao gồm thiết bị Amazon, Điện tử và Hàng hóa gia đình.Bạn có thể tìm thấy những giảm giá này trên trang Amazon Prime.
*** Cửa hàng Amazon Fresh. ** Amazon Fresh là một dịch vụ giao hàng tạp hóa có sẵn ở các thành phố được chọn.Các thành viên chính nhận được giao hàng miễn phí theo đơn đặt hàng trên $ 50.
*** Sử dụng ứng dụng Amazon Prime. ** Ứng dụng Amazon Prime giúp bạn dễ dàng mua sắm, phát trực tuyến và quản lý tư cách thành viên Prime của bạn.Bạn có thể sử dụng ứng dụng để tìm giao dịch, duyệt video Prime và theo dõi đơn đặt hàng của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tận dụng tối đa thành viên Amazon Prime.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Video Amazon Prime] (Amazon.com: Prime Video: Prime Video)
* [Nhạc chính] (Amazon Music Prime | Amazon.com)
* [Amazon Fresh] (Amazon Fresh Groceries)
* [Ứng dụng Amazon Prime] (https://www.amazon.com/prime/app)

[ENGLISH]:
**Pro Tips to Get the Most Out of Your Prime Membership**

Amazon Prime is a popular subscription service that offers a variety of benefits, including free two-day shipping on eligible items, access to Prime Video and Prime Music, and exclusive discounts. If you're a Prime member, there are a number of ways to get the most out of your membership. Here are a few tips:

* **Use the free two-day shipping.** This is one of the biggest perks of Prime membership, and it's easy to use. Just add eligible items to your cart and select the "Free Two-Day Shipping" option at checkout.
* **Stream movies and TV shows on Prime Video.** Prime Video offers a library of thousands of movies and TV shows, including original series like "The Marvelous Mrs. Maisel" and "The Boys." You can watch Prime Video content on your computer, phone, or streaming device.
* **Listen to music on Prime Music.** Prime Music offers a library of over 2 million songs, and you can listen to them on your computer, phone, or streaming device. You can also download songs to your device so you can listen to them offline.
* **Get exclusive discounts.** Prime members get exclusive discounts on a variety of items, including Amazon devices, electronics, and home goods. You can find these discounts on the Amazon Prime page.
* **Shop Amazon Fresh.** Amazon Fresh is a grocery delivery service that's available in select cities. Prime members get free delivery on orders over $50.
* **Use the Amazon Prime app.** The Amazon Prime app makes it easy to shop, stream, and manage your Prime membership. You can use the app to find deals, browse Prime Video, and track your orders.

By following these tips, you can get the most out of your Amazon Prime membership.

**References**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Prime Video](https://www.amazon.com/primevideo)
* [Prime Music](https://www.amazon.com/primemusic)
* [Amazon Fresh](https://www.amazon.com/fresh)
* [Amazon Prime app](https://www.amazon.com/prime/app)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top