News Passive Income

ngocquangngo

New member
TIẾNG VIỆT:
Thu nhập thụ động là thu nhập mà bạn kiếm được mà không phải chủ động làm việc cho nó.Điều này có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau, chẳng hạn như tài sản cho thuê, cổ tức từ cổ phiếu hoặc lãi từ tài khoản tiết kiệm.Thu nhập thụ động có thể là một cách tuyệt vời để bổ sung thu nhập của bạn hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn công việc hàng ngày của bạn.

Có một vài cách khác nhau để tạo thu nhập thụ động.Dưới đây là một vài trong số các phương pháp phổ biến nhất:

*** Thuộc tính cho thuê: ** Đây là một trong những cách phổ biến nhất để tạo thu nhập thụ động.Khi bạn mua một tài sản cho thuê, bạn thu tiền thuê nhà từ người thuê nhà và sử dụng số tiền đó để trả cho thế chấp và trang trải chi phí của bạn.Theo thời gian, tài sản có thể sẽ đánh giá cao về giá trị, có thể cung cấp cho bạn nhiều tiền hơn trong thời gian dài.
*** Cổ phiếu cổ tức: ** Cổ phiếu cổ tức là cổ phiếu của các công ty trả một phần lợi nhuận của họ cho các cổ đông.Đây có thể là một cách tuyệt vời để tạo thu nhập thụ động, vì bạn không phải làm bất cứ điều gì khác ngoài việc nắm giữ cổ phiếu.Cổ tức có thể được thanh toán hàng quý, hàng tháng hoặc thậm chí hàng năm.
*** lãi từ tài khoản tiết kiệm: ** Tài khoản tiết kiệm thường cung cấp lãi suất thấp, nhưng đó vẫn là một cách để tạo thu nhập thụ động.Bạn chỉ có thể gửi tiền vào một tài khoản tiết kiệm và xem nó phát triển theo thời gian.
*** Tiếp thị liên kết: ** Tiếp thị liên kết là một cách tuyệt vời để kiếm thu nhập thụ động bằng cách quảng bá các sản phẩm hoặc dịch vụ của người khác.Khi bạn giới thiệu một khách hàng đến một công ty thông qua một liên kết liên kết, bạn sẽ kiếm được một khoản hoa hồng bán hàng.Đây có thể là một cách tuyệt vời để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn đã sử dụng và khuyến nghị.
*** Viết blog: ** Viết blog có thể là một cách tuyệt vời để tạo thu nhập thụ động thông qua quảng cáo, tiếp thị liên kết hoặc bán sản phẩm hoặc dịch vụ của riêng bạn.Nếu bạn có một blog thu hút rất nhiều lưu lượng truy cập, bạn có thể bắt đầu kiếm tiền bằng cách hiển thị quảng cáo, bán không gian quảng cáo hoặc quảng bá các sản phẩm liên kết.

Thu nhập thụ động có thể là một cách tuyệt vời để bổ sung thu nhập của bạn hoặc thậm chí thay thế hoàn toàn công việc hàng ngày của bạn.Nếu bạn đang tìm cách tạo thu nhập thụ động, có một số tùy chọn khác nhau có sẵn.Chỉ cần chắc chắn để thực hiện nghiên cứu của bạn và chọn các phương pháp phù hợp cho bạn.

** Bài viết tham khảo: **

* [Cách tạo thu nhập thụ động] (https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101515/how-generate-passive-income.asp)
* [10 ý tưởng thu nhập thụ động tốt nhất] (Things to Do in Dallas and Fort Worth in November)
* [Cách viết blog tiền] (How to Make Money with Your Blog in 2023 - Blogging Basics 101)
ENGLISH:
Passive income is income that you earn without having to actively work for it. This can come from a variety of sources, such as rental properties, dividends from stocks, or interest from savings accounts. Passive income can be a great way to supplement your income or even replace your day job entirely.

There are a few different ways to generate passive income. Here are a few of the most popular methods:

* **Rental properties:** This is one of the most common ways to generate passive income. When you buy a rental property, you collect rent from your tenants and use that money to pay off the mortgage and cover your expenses. Over time, the property will likely appreciate in value, which can give you even more money in the long run.
* **Dividend stocks:** Dividend stocks are shares of companies that pay out a portion of their profits to shareholders. This can be a great way to generate passive income, as you don't have to do anything other than hold the stock. Dividends can be paid out quarterly, monthly, or even annually.
* **Interest from savings accounts:** Savings accounts typically offer a low interest rate, but it's still a way to generate passive income. You can simply deposit money into a savings account and watch it grow over time.
* **Affiliate marketing:** Affiliate marketing is a great way to earn passive income by promoting other people's products or services. When you refer a customer to a company through an affiliate link, you earn a commission on the sale. This can be a great way to promote products or services that you're already using and recommending.
* **Blogging:** Blogging can be a great way to generate passive income through advertising, affiliate marketing, or selling your own products or services. If you have a blog that attracts a lot of traffic, you can start monetizing it by displaying ads, selling advertising space, or promoting affiliate products.

Passive income can be a great way to supplement your income or even replace your day job entirely. If you're looking for ways to generate passive income, there are a number of different options available. Just be sure to do your research and choose the right methods for you.

**Reference articles:**

* [How to Generate Passive Income](https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/101515/how-generate-passive-income.asp)
* [The 10 Best Passive Income Ideas](https://www.thebalancesmb.com/10-best-passive-income-ideas-4177873)
* [How to Make Money Blogging](https://www.bloggingbasics101.com/how-to-make-money-blogging/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top