Tips Overlooked Ways to Get Faster Delivery from Amazon

hoangbimbo

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Những cách bị bỏ qua để nhận giao hàng nhanh hơn từ Amazon **

Amazon được biết đến với vận chuyển nhanh, nhưng bạn có biết có một vài cách để nhận đơn đặt hàng của bạn thậm chí nhanh hơn không?Dưới đây là năm cách bị bỏ qua để nhận giao hàng nhanh hơn từ Amazon:

1. ** Sử dụng Amazon Prime. ** Thành viên Amazon Prime được vận chuyển hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.Nếu bạn chưa phải là thành viên chính, bạn có thể đăng ký dùng thử miễn phí trong 30 ngày.
2. ** Đăng ký Ngày Amazon. ** Ngày Amazon là một tùy chọn vận chuyển miễn phí cho phép bạn nhận được đơn đặt hàng Amazon vào một ngày mỗi tuần.Để đăng ký, hãy truy cập cài đặt tài khoản Amazon của bạn và chọn "Ngày Amazon".
3. ** Chọn Vận chuyển không có Rush miễn phí. ** Khi bạn đang kiểm tra, bạn sẽ có tùy chọn chọn vận chuyển không có hàng miễn phí.Tùy chọn này sẽ trì hoãn việc giao hàng của bạn trong một vài ngày, nhưng nó có thể giúp bạn tiết kiệm tiền cho chi phí vận chuyển.
4. ** Sử dụng Amazon Locker. ** Amazon Locker là một vị trí đón miễn phí nơi bạn có thể nhận đơn đặt hàng Amazon.Để sử dụng Amazon Locker, hãy chọn nó làm địa chỉ vận chuyển của bạn trong khi thanh toán.
5. ** Cửa hàng Amazon Fresh. ** Amazon Fresh là một dịch vụ giao hàng tạp hóa cung cấp giao hàng hai giờ miễn phí theo đơn đặt hàng trên 35 đô la.Để sử dụng Amazon Fresh, hãy đăng ký dùng thử miễn phí hoặc bắt đầu đăng ký.

Bằng cách sử dụng các mẹo này, bạn có thể nhận được đơn đặt hàng Amazon của mình nhanh hơn.Vì vậy, lần tới khi bạn đang tìm kiếm một giao hàng nhanh chóng, hãy chắc chắn thử một trong những phương thức này.

** Bài viết tham khảo: **

* [Amazon Prime] (Amazon.com: Amazon Prime)
* [Ngày Amazon] (https://www.amazon.com/day)
* [Vận chuyển không có rush] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201117470)
* [Amazon Locker] (https://www.amazon.com/locker)
* [Amazon Fresh] (Amazon Fresh Groceries)

[ENGLISH]:
**Overlooked Ways to Get Faster Delivery from Amazon**

Amazon is known for its fast shipping, but did you know there are a few ways to get your orders even faster? Here are five overlooked ways to get faster delivery from Amazon:

1. **Use Amazon Prime.** Amazon Prime members get free two-day shipping on eligible items. If you're not already a Prime member, you can sign up for a free 30-day trial.
2. **Sign up for Amazon Day.** Amazon Day is a free shipping option that allows you to receive your Amazon orders on one day each week. To sign up, go to your Amazon account settings and select "Amazon Day."
3. **Choose free no-rush shipping.** When you're checking out, you'll have the option to choose free no-rush shipping. This option will delay your delivery by a few days, but it can save you money on shipping costs.
4. **Use Amazon Locker.** Amazon Locker is a free pickup location where you can pick up your Amazon orders. To use Amazon Locker, select it as your shipping address during checkout.
5. **Shop Amazon Fresh.** Amazon Fresh is a grocery delivery service that offers free two-hour delivery on orders over $35. To use Amazon Fresh, sign up for a free trial or start a subscription.

By using these tips, you can get your Amazon orders even faster. So next time you're looking for a quick delivery, be sure to try one of these methods.

**Reference articles:**

* [Amazon Prime](https://www.amazon.com/prime)
* [Amazon Day](https://www.amazon.com/day)
* [Free no-rush shipping](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201117470)
* [Amazon Locker](https://www.amazon.com/locker)
* [Amazon Fresh](https://www.amazon.com/fresh)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top