Tips Overlooked Alexa Features You Should Enable

leaidiem.my

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Tính năng Alexa bị bỏ qua bạn nên kích hoạt **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm rất nhiều thứ, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Tuy nhiên, có nhiều tính năng thường bị bỏ qua.Trong bài viết này, chúng tôi sẽ thảo luận về một số tính năng Alexa hữu ích nhất mà bạn có thể không biết.

** 1.Âm nhạc nhiều phòng **

Một trong những tính năng tốt nhất của Alexa là khả năng chơi nhạc trong nhiều phòng.Bạn có thể sử dụng tính năng này để tạo ra một bầu không khí tiệc tùng hoặc nghe nhạc trong khi bạn đang làm việc vặt quanh nhà.Để sử dụng nhạc nhiều phòng, chỉ cần nói "Alexa, chơi nhạc trong nhà bếp" hoặc "Alexa, chơi nhạc ở khắp mọi nơi".

** 2.Thói quen **

Các thói quen cho phép bạn tự động hóa các tác vụ mà bạn thực hiện thường xuyên.Ví dụ: bạn có thể tạo một thói quen bật đèn khi bạn về nhà hoặc phát ra tin tức khi bạn thức dậy.Để tạo thói quen, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab "Thói quen".Sau đó, nhấp vào nút "+" và chọn các tác vụ mà bạn muốn đưa vào thói quen.

** 3.Kỹ năng**

Kỹ năng là các ứng dụng của bên thứ ba có thể mở rộng chức năng của Alexa.Có những kỹ năng cho tất cả mọi thứ, từ chơi trò chơi đến cập nhật tin tức.Để tìm các kỹ năng, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab "Kỹ năng & trò chơi".Sau đó, tìm kiếm kỹ năng mà bạn quan tâm.

**4.Chế độ thì thầm **

Whisper Mode cho phép bạn nói chuyện với Alexa bằng giọng trầm.Điều này là hoàn hảo cho khi bạn không muốn làm phiền người khác.Để kích hoạt chế độ thì thầm, hãy nói "Alexa, bật chế độ thì thầm."

** 5.Đừng làm phiền**

Không làm phiền chế độ làm im lặng Alexa để bạn không bị gián đoạn.Điều này là hoàn hảo cho khi bạn đang ngủ hoặc làm việc.Để cho phép không làm phiền chế độ, hãy nói "Alexa, bật không làm phiền."

** 6.Lệnh bối cảnh **

Các lệnh theo ngữ cảnh cho phép bạn cung cấp cho Alexa nhiều lệnh liên tiếp.Ví dụ, bạn có thể nói "Alexa, bật đèn và chơi nhạc."Alexa sẽ hiểu rằng bạn muốn bật đèn trước và sau đó chơi nhạc.

** 7.Gọi điện rảnh tay **

Với cuộc gọi rảnh tay, bạn có thể gọi điện thoại và gửi tin nhắn bằng giọng nói của bạn.Để thực hiện một cuộc gọi, chỉ cần nói "Alexa, gọi [tên liên hệ]."Bạn cũng có thể gửi tin nhắn bằng cách nói "Alexa, gửi tin nhắn đến [Tên liên hệ] nói [Tin nhắn]."

**số 8.Amazon Sidewalk **

Amazon Sidewalk là một tính năng mới cho phép các thiết bị Alexa kết nối với nhau và chia sẻ dữ liệu.Điều này có thể được sử dụng để mở rộng phạm vi của mạng Wi-Fi của bạn hoặc để theo dõi các thiết bị của bạn.Để bật vỉa hè Amazon, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab "Cài đặt".Sau đó, chọn "Tùy chọn thiết bị" và cuộn xuống "Vỉa hè Amazon."

** 9.Alexa Guard **

Alexa Guard có thể giúp bạn giữ nhà của bạn an toàn.Khi bạn vắng nhà, Alexa Guard có thể lắng nghe những âm thanh như phá vỡ kính hoặc báo động khói.Nếu nó nghe thấy điều gì đó bất thường, nó sẽ gửi cho bạn một thông báo và gọi trợ giúp.Để bật Alexa Guard, hãy mở ứng dụng Alexa và chuyển đến tab "Cài đặt".Sau đó, chọn "Alexa Guard" và làm theo hướng dẫn.

** 10.Alexa cùng nhau **

Alexa cùng nhau là một dịch vụ cho phép bạn kết nối với những người thân yêu của bạn.Với Alexa cùng nhau, bạn có thể chia sẻ vị trí của mình, gửi tin nhắn và thực hiện cuộc gọi.Bạn cũng có thể thiết lập các cảnh báo để bạn được thông báo nếu người thân của bạn ngã hoặc nếu họ rời khỏi nhà.Để tìm hiểu thêm về Alexa cùng nhau, hãy truy cập [trang web Alexa cùng nhau] (https://www.amazon.com/alexa-together/).

Đây chỉ là một vài trong số nhiều tính năng mà Alexa cung cấp.Bằng cách tận dụng các tính năng này, bạn có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng và thú vị hơn.

** Bài viết tham khảo **

* [Các tính năng của Alexa] (https://www.amazon.com/alexa/features)
* [Kỹ năng Alexa] (https://skills-store.amazon.com/)
* [Alexa Thói quen] (

[ENGLISH]:
**Overlooked Alexa Features You Should Enable**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a wide variety of things, from playing music to setting alarms. However, there are many features that are often overlooked. In this article, we will discuss some of the most useful Alexa features that you may not be aware of.

**1. Multi-Room Music**

One of the best features of Alexa is the ability to play music in multiple rooms. You can use this feature to create a party atmosphere or to listen to music while you're doing chores around the house. To use Multi-Room Music, simply say "Alexa, play music in the kitchen" or "Alexa, play music everywhere."

**2. Routines**

Routines allow you to automate tasks that you do on a regular basis. For example, you can create a routine that turns on the lights when you come home or that plays the news when you wake up. To create a routine, open the Alexa app and go to the "Routines" tab. Then, click the "+" button and select the tasks that you want to include in the routine.

**3. Skills**

Skills are third-party apps that can extend Alexa's functionality. There are skills for everything from playing games to getting news updates. To find skills, open the Alexa app and go to the "Skills & Games" tab. Then, search for the skill that you're interested in.

**4. Whisper Mode**

Whisper Mode allows you to speak to Alexa in a quiet voice. This is perfect for when you don't want to disturb others. To enable Whisper Mode, say "Alexa, enable Whisper Mode."

**5. Do Not Disturb**

Do Not Disturb mode silences Alexa so that you won't be interrupted. This is perfect for when you're sleeping or working. To enable Do Not Disturb mode, say "Alexa, enable Do Not Disturb."

**6. Contextual Commands**

Contextual commands allow you to give Alexa multiple commands in a row. For example, you can say "Alexa, turn on the lights and play music." Alexa will understand that you want to turn on the lights first and then play music.

**7. Hands-Free Calling**

With Hands-Free Calling, you can make phone calls and send messages using your voice. To make a call, simply say "Alexa, call [contact name]." You can also send messages by saying "Alexa, send a message to [contact name] saying [message]."

**8. Amazon Sidewalk**

Amazon Sidewalk is a new feature that allows Alexa devices to connect to each other and share data. This can be used to extend the range of your Wi-Fi network or to keep track of your devices. To enable Amazon Sidewalk, open the Alexa app and go to the "Settings" tab. Then, select "Device Options" and scroll down to "Amazon Sidewalk."

**9. Alexa Guard**

Alexa Guard can help you keep your home safe. When you're away from home, Alexa Guard can listen for sounds like breaking glass or smoke alarms. If it hears something unusual, it will send you a notification and call for help. To enable Alexa Guard, open the Alexa app and go to the "Settings" tab. Then, select "Alexa Guard" and follow the instructions.

**10. Alexa Together**

Alexa Together is a service that allows you to stay connected with your loved ones. With Alexa Together, you can share your location, send messages, and make calls. You can also set up alerts so that you're notified if your loved one falls or if they leave their home. To learn more about Alexa Together, visit the [Alexa Together website](https://www.amazon.com/alexa-together/).

These are just a few of the many features that Alexa has to offer. By taking advantage of these features, you can make your life easier and more enjoyable.

**Reference Articles**

* [Alexa Features](https://www.amazon.com/alexa/features)
* [Alexa Skills](https://skills-store.amazon.com/)
* [Alexa Routines](
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top