Tips Outsmarting Amazon's Algorithms: Tips from the Experts

quykhanh270

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Các thuật toán bên ngoài của Amazon: Mẹo từ các chuyên gia **

Amazon là nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và các thuật toán của nó đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định sản phẩm nào được hiển thị cho người mua hàng.Nếu bạn muốn thành công trên Amazon, điều cần thiết là phải hiểu cách các thuật toán này hoạt động và cách bạn có thể sử dụng chúng để tạo lợi thế cho mình.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số mẹo từ các chuyên gia về cách vượt qua các thuật toán của Amazon và tăng doanh số của bạn.

** 1.Sử dụng từ khóa một cách chiến lược **

Các thuật toán của Amazon sử dụng các từ khóa để xác định sản phẩm nào để hiển thị người mua hàng.Khi bạn liệt kê các sản phẩm của mình, hãy đảm bảo sử dụng các từ khóa có liên quan trong suốt danh sách, bao gồm trong tiêu đề, điểm đạn và mô tả.

Bạn cũng có thể sử dụng các công cụ nghiên cứu từ khóa để giúp bạn xác định các từ khóa phù hợp nhất cho các sản phẩm của bạn.Khi bạn biết sử dụng từ khóa nào, hãy chắc chắn sử dụng chúng theo cách tự nhiên không nghe có vẻ spam.

** 2.Viết mô tả sản phẩm chất lượng cao **

Ngoài việc sử dụng các từ khóa, các thuật toán của Amazon cũng xem xét chất lượng mô tả sản phẩm của bạn.Hãy chắc chắn rằng các mô tả của bạn được viết tốt, nhiều thông tin và hấp dẫn.

Điều quan trọng là bao gồm hình ảnh sản phẩm có chất lượng cao và có liên quan.Các thuật toán của Amazon cung cấp nhiều trọng lượng hơn cho các sản phẩm có hình ảnh, vì vậy hãy đảm bảo bạn bao gồm ít nhất một hình ảnh chất lượng cao của sản phẩm của bạn.

** 3.Nhận đánh giá **

Đánh giá của khách hàng là một yếu tố quan trọng khác mà các thuật toán của Amazon xem xét.Bạn càng có nhiều đánh giá tích cực, sản phẩm của bạn sẽ cao hơn trong kết quả tìm kiếm.

Nếu bạn mới bắt đầu, bạn có thể yêu cầu bạn bè và gia đình để lại đánh giá cho các sản phẩm của bạn.Bạn cũng có thể cung cấp các ưu đãi, chẳng hạn như giảm giá hoặc sản phẩm miễn phí, cho khách hàng để lại đánh giá.

**4.Sử dụng Amazon PPC **

Amazon PPC (trả tiền cho mỗi lần nhấp) là một chương trình quảng cáo trả phí cho phép bạn quảng bá sản phẩm của mình trong kết quả tìm kiếm Amazon.Khi người mua hàng tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với từ khóa của bạn, danh sách sản phẩm của bạn có thể xuất hiện ở đầu trang kết quả tìm kiếm, ngay cả khi đó không phải là sản phẩm được xếp hạng cao nhất.

Amazon PPC có thể là một cách tuyệt vời để tăng doanh số của bạn, nhưng điều quan trọng là phải đặt ngân sách và theo dõi kết quả của bạn để bạn có thể đảm bảo rằng bạn sẽ nhận được lợi tức đầu tư tốt.

** 5.Sử dụng các công cụ người bán của Amazon **

Amazon cung cấp một loạt các công cụ người bán có thể giúp bạn theo dõi doanh số của mình, quản lý hàng tồn kho và tối ưu hóa danh sách của bạn.Hãy chắc chắn rằng bạn tận dụng các công cụ này để tận dụng tối đa doanh nghiệp Amazon của bạn.

**Phần kết luận**

Bằng cách làm theo các mẹo này, bạn có thể vượt qua các thuật toán của Amazon và tăng doanh số của bạn.Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là các thuật toán này liên tục thay đổi, vì vậy bạn cần cập nhật các xu hướng mới nhất.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin chi tiết hơn về cách vượt qua các thuật toán của Amazon, có một số tài nguyên có sẵn trực tuyến.Dưới đây là một vài trong số các mục yêu thích của chúng tôi:

* [Hướng dẫn cuối cùng của Amazon SEO] (https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?ie=utf8&nodeid=201919010)
* [Cách xếp hạng cao hơn trên Amazon] (https://www.sellerlabs.com/blog/amazon-ranking/)
* [Amazon SEO cho người giả] (Amazon.com)

[ENGLISH]:
**Outsmarting Amazon's Algorithms: Tips from the Experts**

Amazon is the world's largest online retailer, and its algorithms play a vital role in determining which products are shown to shoppers. If you want to succeed on Amazon, it's essential to understand how these algorithms work and how you can use them to your advantage.

In this article, we'll share some tips from experts on how to outsmart Amazon's algorithms and boost your sales.

**1. Use keywords strategically**

Amazon's algorithms use keywords to determine which products to show shoppers. When you're listing your products, make sure to use relevant keywords throughout the listing, including in the title, bullet points, and description.

You can also use keyword research tools to help you identify the most relevant keywords for your products. Once you know which keywords to use, be sure to use them in a natural way that doesn't sound spammy.

**2. Write high-quality product descriptions**

In addition to using keywords, Amazon's algorithms also look at the quality of your product descriptions. Make sure your descriptions are well-written, informative, and engaging.

It's also important to include product images that are high-quality and relevant. Amazon's algorithms give more weight to products with images, so make sure you include at least one high-quality image of your product.

**3. Get reviews**

Customer reviews are another important factor that Amazon's algorithms consider. The more positive reviews you have, the higher your product will rank in search results.

If you're just starting out, you can ask friends and family to leave reviews for your products. You can also offer incentives, such as discounts or free products, for customers who leave reviews.

**4. Use Amazon PPC**

Amazon PPC (pay-per-click) is a paid advertising program that allows you to promote your products in Amazon search results. When shoppers search for products that match your keywords, your product listing may appear at the top of the search results page, even if it's not the highest-ranked product.

Amazon PPC can be a great way to boost your sales, but it's important to set a budget and track your results so you can make sure you're getting a good return on your investment.

**5. Use Amazon's seller tools**

Amazon offers a variety of seller tools that can help you track your sales, manage your inventory, and optimize your listings. Make sure you take advantage of these tools to get the most out of your Amazon business.

**Conclusion**

By following these tips, you can outsmart Amazon's algorithms and boost your sales. However, it's important to remember that these algorithms are constantly changing, so you need to stay up-to-date on the latest trends.

If you're looking for more detailed information on how to outsmart Amazon's algorithms, there are a number of resources available online. Here are a few of our favorites:

* [The Ultimate Guide to Amazon SEO](https://www.sellercentral.amazon.com/gp/help/seller/display.html?ie=UTF8&nodeId=201919010)
* [How to Rank Higher on Amazon](https://www.sellerlabs.com/blog/amazon-ranking/)
* [Amazon SEO for Dummies](https://www.amazon.com/Amazon-SEO-Dummies-Brian-Jones/dp/1633222153)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top