News Online Courses

smallostrich592

New member
TIẾNG VIỆT:
** Các khóa học trực tuyến: Hướng dẫn cho người mới bắt đầu **

Các khóa học trực tuyến là một cách tuyệt vời để học các kỹ năng mới, thúc đẩy sự nghiệp của bạn hoặc đơn giản là khám phá sở thích của bạn.Họ cung cấp sự linh hoạt, thuận tiện và khả năng chi trả, và chúng có thể được hoàn thành theo tốc độ của riêng bạn.

Nếu bạn chưa quen với việc học trực tuyến, có một vài điều bạn cần biết.Đầu tiên, bạn cần quyết định loại khóa học bạn muốn tham gia.Có các khóa học về mọi chủ đề có thể tưởng tượng, từ kinh doanh và công nghệ đến phát triển cá nhân và nghệ thuật sáng tạo.

Khi bạn đã chọn một khóa học, bạn cần tìm một nhà cung cấp có uy tín.Có nhiều nhà cung cấp khóa học trực tuyến khác nhau ngoài kia, vì vậy điều quan trọng là phải thực hiện nghiên cứu của bạn và chọn một nhà có danh tiếng tốt và cung cấp các khóa học chất lượng cao.

Khi bạn đã sẵn sàng để bắt đầu khóa học của mình, bạn sẽ cần tạo một tài khoản và đăng nhập vào nền tảng khóa học.Hầu hết các khóa học đều có một chương trình giảng dạy có cấu trúc, với các bài học được phân phối theo nhiều định dạng khác nhau, chẳng hạn như bài giảng video, văn bản và các hoạt động tương tác.

Bạn sẽ cần dành thời gian cho mỗi tuần để hoàn thành công việc khóa học của mình.Hầu hết các khóa học đều có thời hạn để gửi bài tập, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi.

Nếu bạn cần trợ giúp với khóa học của mình, hầu hết các nhà cung cấp cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ email và diễn đàn trực tuyến.Bạn cũng có thể kết nối với các sinh viên khác trong khóa học để nhận trợ giúp và hỗ trợ.

Các khóa học trực tuyến có thể là một cách tuyệt vời để học các kỹ năng mới, thúc đẩy sự nghiệp của bạn hoặc đơn giản là khám phá sở thích của bạn.Với rất nhiều khóa học khác nhau để lựa chọn, chắc chắn sẽ có một cái gì đó cho tất cả mọi người.

** Dưới đây là một vài mẹo để chọn khóa học trực tuyến phù hợp: **

*** Thực hiện nghiên cứu của bạn. ** Trước khi bạn đăng ký khóa học, hãy đảm bảo bạn thực hiện nghiên cứu của mình và chọn một nhà cung cấp có uy tín cung cấp các khóa học chất lượng cao.
*** Đặt các mục tiêu thực tế. ** Khi bạn chọn một khóa học, điều quan trọng là phải đặt mục tiêu thực tế cho chính mình.Nếu bạn không thực tế về những gì bạn có thể đạt được, bạn sẽ từ bỏ nhiều hơn.
*** Hãy theo dõi. ** Hầu hết các khóa học đều có thời hạn gửi bài tập, vì vậy điều quan trọng là phải theo dõi và hoàn thành công việc của bạn đúng hạn.
*** Đừng ngại yêu cầu trợ giúp. ** Nếu bạn cần giúp đỡ với khóa học của mình, hầu hết các nhà cung cấp đều cung cấp các dịch vụ hỗ trợ, chẳng hạn như hỗ trợ email và diễn đàn trực tuyến.Bạn cũng có thể kết nối với các sinh viên khác trong khóa học để nhận trợ giúp và hỗ trợ.

** Dưới đây là một vài lợi ích của việc tham gia các khóa học trực tuyến: **

*** Tính linh hoạt. ** Các khóa học trực tuyến có thể được hoàn thành theo tốc độ của riêng bạn, vì vậy bạn có thể phù hợp với chúng vào lịch trình bận rộn của bạn.
*** Thuận tiện. ** Các khóa học trực tuyến có thể được truy cập từ bất cứ đâu với kết nối internet, vì vậy bạn có thể học hỏi từ bất cứ nơi nào trên thế giới.
*** Khả năng chi trả. ** Các khóa học trực tuyến thường có giá cả phải chăng hơn các khóa học trực tiếp truyền thống.
*** Hướng dẫn chất lượng cao. ** Các khóa học trực tuyến thường được dạy bởi những người hướng dẫn có kinh nghiệm, những người đam mê chủ đề của họ.
*** Truy cập vào một cộng đồng toàn cầu. ** Các khóa học trực tuyến có thể kết nối bạn với một cộng đồng người học toàn cầu chia sẻ sở thích của bạn.

Nếu bạn đang nghĩ về việc tham gia một khóa học trực tuyến, đây là một vài tài nguyên để giúp bạn bắt đầu:

* [Hiệp hội học tập trực tuyến] (Online Learning Consortium (OLC) - Enhancing Remote Learning) là một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy học tập trực tuyến.Trang web cung cấp nhiều tài nguyên, bao gồm thư mục các khóa học trực tuyến, các mẹo để chọn khóa học phù hợp và thông tin về cách thành công trong học tập trực tuyến.
* [Coursera] (Coursera | Degrees, Certificates, & Free Online Courses) là một nền tảng Khóa học trực tuyến mở (MOOC) khổng lồ cung cấp hàng ngàn khóa học trực tuyến miễn phí từ các trường đại học và tổ chức hàng đầu.
* [EDX] (Build new skills. Advance your career.) là một nền tảng MOOC khác cung cấp hàng ngàn khóa học trực tuyến miễn phí từ các trường đại học và tổ chức hàng đầu.
* [UDEMY] (https://www.udemy.com/) là một nền tảng học tập trực tuyến vì lợi nhuận cung cấp hàng ngàn khóa học trực tuyến được trả tiền.
* [SkillShare] (https://www.skillshare.com/) là một nền tảng học tập trực tuyến vì lợi nhuận cung cấp hàng ngàn khóa học trực tuyến trả phí.

**Người giới thiệu:**

* [Những lợi ích của
ENGLISH:
**Online Courses: A Guide for Beginners**

Online courses are a great way to learn new skills, advance your career, or simply explore your interests. They offer flexibility, convenience, and affordability, and they can be completed at your own pace.

If you're new to online learning, there are a few things you need to know. First, you need to decide what kind of course you want to take. There are courses on just about every topic imaginable, from business and technology to personal development and creative arts.

Once you've chosen a course, you need to find a reputable provider. There are many different online course providers out there, so it's important to do your research and choose one that has a good reputation and offers high-quality courses.

When you're ready to start your course, you'll need to create an account and log in to the course platform. Most courses have a structured curriculum, with lessons that are delivered in a variety of formats, such as video lectures, text, and interactive activities.

You'll need to set aside time each week to complete your course work. Most courses have deadlines for submitting assignments, so it's important to stay on track.

If you need help with your course, most providers offer support services, such as email support and online forums. You can also connect with other students in the course to get help and support.

Online courses can be a great way to learn new skills, advance your career, or simply explore your interests. With so many different courses to choose from, there's sure to be something for everyone.

**Here are a few tips for choosing the right online course:**

* **Do your research.** Before you sign up for a course, make sure you do your research and choose a reputable provider that offers high-quality courses.
* **Set realistic goals.** When you're choosing a course, it's important to set realistic goals for yourself. If you're not realistic about what you can achieve, you're more likely to give up.
* **Stay on track.** Most courses have deadlines for submitting assignments, so it's important to stay on track and complete your work on time.
* **Don't be afraid to ask for help.** If you need help with your course, most providers offer support services, such as email support and online forums. You can also connect with other students in the course to get help and support.

**Here are a few of the benefits of taking online courses:**

* **Flexibility.** Online courses can be completed at your own pace, so you can fit them into your busy schedule.
* **Convenience.** Online courses can be accessed from anywhere with an internet connection, so you can learn from anywhere in the world.
* **Affordability.** Online courses are often more affordable than traditional in-person courses.
* **High-quality instruction.** Online courses are often taught by experienced instructors who are passionate about their subject matter.
* **Access to a global community.** Online courses can connect you with a global community of learners who share your interests.

If you're thinking about taking an online course, here are a few resources to help you get started:

* [The Online Learning Consortium](https://www.onlinelearningconsortium.org/) is a nonprofit organization that promotes online learning. The website offers a variety of resources, including a directory of online courses, tips for choosing the right course, and information on how to succeed in online learning.
* [Coursera](https://www.coursera.org/) is a massive open online course (MOOC) platform that offers thousands of free online courses from top universities and institutions.
* [edX](https://www.edx.org/) is another MOOC platform that offers thousands of free online courses from top universities and institutions.
* [Udemy](https://www.udemy.com/) is a for-profit online learning platform that offers thousands of paid online courses.
* [Skillshare](https://www.skillshare.com/) is a for-profit online learning platform that offers thousands of paid online courses.

**References:**

* [The Benefits of
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top