Tips Obscure but Handy Alexa Abilities to Enable

maiha3207

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Khả năng Alexa tối nghĩa nhưng tiện dụng để kích hoạt **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể làm rất nhiều thứ, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng Alexa cũng có một số khả năng ẩn có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng hơn?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét một số khả năng Alexa tối nghĩa nhưng tiện dụng nhất mà bạn có thể không biết.

** 1.Kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn **

Alexa có thể điều khiển một loạt các thiết bị nhà thông minh, bao gồm đèn, bộ điều nhiệt và khóa cửa.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để bật đèn, điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt hoặc khóa cửa.

Để bắt đầu, chỉ cần liên kết các thiết bị nhà thông minh của bạn với tài khoản Amazon của bạn.Sau đó, bạn có thể sử dụng các lệnh sau để kiểm soát các thiết bị của mình:

* "Alexa, bật đèn."
* "Alexa, đặt bộ điều chỉnh nhiệt thành 72 độ."
* "Alexa, khóa cửa."

** 2.Nhận tin tức và cập nhật thời tiết **

Alexa có thể giúp bạn cập nhật những tin tức và thời tiết mới nhất.Bạn có thể yêu cầu cô ấy đọc các tiêu đề tin tức, nhận dự báo thời tiết cho khu vực của bạn hoặc tìm hiểu nhiệt độ hiện tại.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, tin tức là gì?"hoặc "Alexa, thời tiết là gì?"

** 3.Chơi game**

Alexa có thể chơi một loạt các trò chơi, bao gồm những trò chơi đố, các trò chơi đoán và thậm chí là những câu chuyện tương tác.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát trò chơi và Alexa sẽ cung cấp cho bạn phản hồi và hướng dẫn.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, chơi một trò chơi."

**4.Đặt báo thức và bộ hẹn giờ **

Alexa có thể đặt báo thức và bộ hẹn giờ cho bạn.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để tạo báo thức cho buổi sáng, hoặc đặt hẹn giờ để nấu bữa tối.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, đặt báo thức cho 7 giờ sáng."hoặc "Alexa, đặt hẹn giờ trong 10 phút."

** 5.Nhận bản dịch **

Alexa có thể dịch ngôn ngữ cho bạn.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để dịch một từ hoặc cụm từ sang ngôn ngữ khác.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, dịch 'Xin chào' sang tiếng Tây Ban Nha."

** 6.Tìm kiếm thông tin**

Alexa có thể tìm thấy thông tin trên Internet cho bạn.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để đặt câu hỏi của cô ấy về bất cứ điều gì, và cô ấy sẽ cung cấp cho bạn kết quả tìm kiếm của cô ấy.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, thủ đô của Pháp là gì?"

** 7.Chơi nhạc**

Alexa có thể chơi nhạc từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm Amazon Music, Spotify và Pandora.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để kiểm soát âm nhạc và Alexa sẽ phát các bài hát, album và danh sách phát yêu thích của bạn.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, chơi nhạc."

**số 8.Gọi món**

Alexa có thể gọi thực phẩm từ nhiều nhà hàng.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để đặt hàng, và Alexa sẽ liên hệ với nhà hàng và đặt hàng cho bạn.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, đặt cho tôi một chiếc bánh pizza."

** 9.Nhận sự chỉ dẫn**

Alexa có thể nhận được chỉ đường cho bạn.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để hỏi cô ấy cho chỉ đường đến một địa điểm cụ thể và cô ấy sẽ cung cấp cho bạn các hướng dẫn từng bước.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, hãy cho tôi chỉ đường đến Starbucks gần nhất."

** 10.Kiểm soát TV của bạn **

Alexa có thể điều khiển TV của bạn nếu bạn có một thiết bị tương thích.Bạn có thể sử dụng giọng nói của mình để bật TV, thay đổi kênh hoặc mở ứng dụng.

Để bắt đầu, chỉ cần nói, "Alexa, bật TV."

**Phần kết luận**

Đây chỉ là một vài trong số nhiều khả năng Alexa tối nghĩa nhưng tiện dụng mà bạn có thể không biết.Bằng cách tận dụng các tính năng này, bạn có thể làm cho cuộc sống của bạn dễ dàng và thú vị hơn.

** Bài viết tham khảo **

* [Danh sách kỹ năng Alexa] (https://developer.amazon.com/alexa/alexa-skills-list/)
* [Lệnh thoại Alexa] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=2016

[ENGLISH]:
**Obscure but Handy Alexa Abilities to Enable**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a wide variety of things, from playing music to setting alarms. But did you know that Alexa also has a number of hidden abilities that can make your life easier?

In this article, we'll take a look at some of the most obscure but handy Alexa abilities that you may not know about.

**1. Control your smart home**

Alexa can control a wide variety of smart home devices, including lights, thermostats, and door locks. You can use your voice to turn on the lights, adjust the thermostat, or lock the door.

To get started, simply link your smart home devices to your Amazon account. Then, you can use the following commands to control your devices:

* "Alexa, turn on the lights."
* "Alexa, set the thermostat to 72 degrees."
* "Alexa, lock the door."

**2. Get news and weather updates**

Alexa can keep you up-to-date on the latest news and weather. You can ask her to read the news headlines, get the weather forecast for your area, or find out the current temperature.

To get started, simply say, "Alexa, what's the news?" or "Alexa, what's the weather?"

**3. Play games**

Alexa can play a variety of games, including trivia, guessing games, and even interactive stories. You can use your voice to control the game, and Alexa will provide you with feedback and instructions.

To get started, simply say, "Alexa, play a game."

**4. Set alarms and timers**

Alexa can set alarms and timers for you. You can use your voice to create an alarm for the morning, or set a timer for cooking dinner.

To get started, simply say, "Alexa, set an alarm for 7am." or "Alexa, set a timer for 10 minutes."

**5. Get translations**

Alexa can translate languages for you. You can use your voice to translate a word or phrase into another language.

To get started, simply say, "Alexa, translate 'hello' to Spanish."

**6. Find information**

Alexa can find information on the internet for you. You can use your voice to ask her questions about anything, and she will provide you with the results of her search.

To get started, simply say, "Alexa, what is the capital of France?"

**7. Play music**

Alexa can play music from a variety of sources, including Amazon Music, Spotify, and Pandora. You can use your voice to control the music, and Alexa will play your favorite songs, albums, and playlists.

To get started, simply say, "Alexa, play music."

**8. Order food**

Alexa can order food from a variety of restaurants. You can use your voice to place an order, and Alexa will contact the restaurant and place the order for you.

To get started, simply say, "Alexa, order me a pizza."

**9. Get directions**

Alexa can get directions for you. You can use your voice to ask her for directions to a specific location, and she will provide you with step-by-step instructions.

To get started, simply say, "Alexa, give me directions to the nearest Starbucks."

**10. Control your TV**

Alexa can control your TV if you have a compatible device. You can use your voice to turn on the TV, change the channel, or open an app.

To get started, simply say, "Alexa, turn on the TV."

**Conclusion**

These are just a few of the many obscure but handy Alexa abilities that you may not know about. By taking advantage of these features, you can make your life easier and more enjoyable.

**Reference Articles**

* [Alexa Skills List](https://developer.amazon.com/alexa/alexa-skills-list/)
* [Alexa Voice Commands](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=2016
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top