Tips No Login Required - Check Out Quickly on Amazon As Guest

lykieuduc.khiem

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần đăng nhập - Kiểm tra nhanh trên Amazon với tư cách là khách **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến lớn nhất thế giới và nó cung cấp nhiều cách khác nhau để kiểm tra.Nếu bạn là khách hàng đã đăng ký, bạn chỉ cần nhập tên người dùng và mật khẩu của mình và nhấp vào "Thanh toán".Tuy nhiên, nếu bạn không phải là khách hàng đã đăng ký hoặc nếu bạn không muốn tạo tài khoản, bạn vẫn có thể kiểm tra với tư cách là khách.

** Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon, hãy làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập tên, địa chỉ và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng". **

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, nó nhanh chóng và dễ dàng.Bạn không phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của mình, vì vậy bạn có thể kiểm tra chỉ trong vài phút.Thứ hai, kiểm tra với tư cách là khách cho phép bạn ẩn danh.Bạn sẽ không nhận được bất kỳ email tiếp thị nào từ Amazon và lịch sử mua hàng của bạn sẽ không được liên kết với tài khoản Amazon của bạn.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.Đầu tiên, bạn sẽ không thể tích lũy điểm hoặc phần thưởng cho việc mua hàng của mình.Thứ hai, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc thay đổi nó sau khi nó được đặt.Thứ ba, nếu bạn có bất kỳ vấn đề nào với đơn đặt hàng của mình, bạn sẽ phải liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để giải quyết chúng.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng.Tuy nhiên, bạn nên cân nhắc những lợi ích và nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách trước khi bạn quyết định xem đó có phải là lựa chọn phù hợp với bạn không. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**No Login Required - Check Out Quickly on Amazon as Guest**

Amazon is one of the largest online retailers in the world, and it offers a variety of ways to check out. If you're a registered customer, you can simply enter your username and password and click "Checkout." However, if you're not a registered customer, or if you don't want to create an account, you can still check out as a guest.

**How to Check Out as a Guest on Amazon**

To check out as a guest on Amazon, follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your shopping cart.**
2. **Click the "Proceed to Checkout" button.**
3. **Click the "Guest Checkout" link.**
4. **Enter your name, address, and payment information.**
5. **Click the "Place Order" button.**

**Benefits of Checking Out as a Guest on Amazon**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon. First, it's quick and easy. You don't have to create an account or enter your personal information, so you can check out in just a few minutes. Second, checking out as a guest allows you to remain anonymous. You won't receive any marketing emails from Amazon, and your purchase history won't be linked to your Amazon account.

**Drawbacks of Checking Out as a Guest on Amazon**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon. First, you won't be able to accumulate points or rewards for your purchase. Second, you won't be able to track your order or make changes to it after it's been placed. Third, if you have any problems with your order, you'll have to contact Amazon customer service to resolve them.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase. However, you should weigh the benefits and drawbacks of checking out as a guest before you decide if it's the right option for you.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top