Tips No Login Required: Amazon's Quick Guest Checkout Option

[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần đăng nhập: Tùy chọn thanh toán khách nhanh của Amazon **

Amazon là một trong những nhà bán lẻ trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới và vì lý do chính đáng.Họ cung cấp nhiều loại sản phẩm, giá cạnh tranh và vận chuyển nhanh.Nhưng nếu bạn không muốn tạo tài khoản thì sao?Hoặc nếu bạn chỉ duyệt và chưa sẵn sàng mua hàng?

Đó là nơi tùy chọn kiểm tra khách nhanh của Amazon xuất hiện. Với việc kiểm tra khách nhanh, bạn có thể mua hàng mà không phải tạo tài khoản.Đây là cách nó hoạt động:

1. Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của bạn.
2. Nhấp vào nút "Tiến hành để thanh toán".
3. Chọn tùy chọn "Kiểm tra khách".
4. Nhập thông tin vận chuyển của bạn.
5. Chọn một phương thức thanh toán.
6. Nhấp vào nút "Đặt hàng".

Đó là nó!Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Lợi ích của việc sử dụng thanh toán khách nhanh **

Có một vài lợi ích khi sử dụng thanh toán khách nhanh:

*** Thật nhanh chóng và dễ dàng. ** Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc nhập thông tin cá nhân của bạn, để bạn có thể bắt đầu mua hàng ngay lập tức.
*** Nó riêng tư. ** Lịch sử mua hàng của bạn sẽ không được lưu vào tài khoản của bạn, vì vậy bạn có thể mua sắm mà không phải lo lắng về quyền riêng tư của bạn.
*** Thật thuận tiện. ** Bạn có thể sử dụng thanh toán khách nhanh từ bất kỳ thiết bị nào, ngay cả khi bạn không đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình.

** Hạn chế của việc sử dụng thanh toán khách nhanh **

Có một vài nhược điểm khi sử dụng thanh toán khách nhanh:

*** Bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn sử dụng thanh toán khách nhanh, bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình thông qua tài khoản Amazon của mình.Bạn sẽ nhận được một email xác nhận với thông tin theo dõi, nhưng bạn sẽ không thể thấy trạng thái đơn đặt hàng trong tài khoản của mình.
*** Bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn đặt hàng của mình. ** Khi bạn sử dụng thanh toán khách nhanh, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đặt hàng trong tài khoản Amazon của mình.Điều này có nghĩa là bạn sẽ không thể xem các giao dịch mua trước đây hoặc xem xét chi tiết đơn đặt hàng của bạn.

** Nhìn chung, kiểm tra khách nhanh là một tùy chọn thuận tiện để mua nhanh mà không phải tạo tài khoản.Tuy nhiên, hãy nhớ rằng bạn sẽ không thể theo dõi đơn đặt hàng của mình hoặc truy cập lịch sử đặt hàng của bạn. **

**Người giới thiệu**

* [Amazon Quick Guest Checkout] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**No Login Required: Amazon's Quick Guest Checkout Option**

Amazon is one of the most popular online retailers in the world, and for good reason. They offer a wide variety of products, competitive prices, and fast shipping. But what if you don't want to create an account? Or what if you're just browsing and not ready to make a purchase?

That's where Amazon's Quick Guest Checkout option comes in. With Quick Guest Checkout, you can make a purchase without having to create an account. Here's how it works:

1. Add the items you want to purchase to your cart.
2. Click the "Proceed to Checkout" button.
3. Select the "Guest Checkout" option.
4. Enter your shipping information.
5. Select a payment method.
6. Click the "Place Order" button.

That's it! Your order will be placed and you'll receive a confirmation email.

**Benefits of Using Quick Guest Checkout**

There are a few benefits to using Quick Guest Checkout:

* **It's quick and easy.** You don't have to create an account or enter your personal information, so you can get your purchase started right away.
* **It's private.** Your purchase history will not be saved to your account, so you can shop without having to worry about your privacy.
* **It's convenient.** You can use Quick Guest Checkout from any device, even if you're not signed in to your Amazon account.

**Drawbacks of Using Quick Guest Checkout**

There are a few drawbacks to using Quick Guest Checkout:

* **You won't be able to track your order.** When you use Quick Guest Checkout, you won't be able to track your order through your Amazon account. You'll receive a confirmation email with tracking information, but you won't be able to see the status of your order in your account.
* **You won't be able to access your order history.** When you use Quick Guest Checkout, you won't be able to access your order history in your Amazon account. This means you won't be able to see past purchases or review your order details.

**Overall, Quick Guest Checkout is a convenient option for making a quick purchase without having to create an account. However, keep in mind that you won't be able to track your order or access your order history.**

**References**

* [Amazon Quick Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top