Tips No Login Needed to Check Out: Use Amazon Guest Access

huynhviet.son

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần đăng nhập để kiểm tra: Sử dụng AMAZON Khách truy cập **

Bạn có muốn mua một cái gì đó từ Amazon nhưng không có tài khoản?Hoặc có thể bạn không chắc chắn nếu bạn muốn tạo một tài khoản chưa?Dù bằng cách nào, bạn vẫn có thể kiểm tra và mua các mặt hàng từ Amazon với tư cách là khách.

** Cách sử dụng AMAZON Khách truy cập **

1. ** Truy cập trang web Amazon ** và nhấp vào liên kết ** "Kiểm tra khách" ** ở góc trên cùng bên phải của trang.
2. ** Nhập thông tin vận chuyển của bạn **, bao gồm tên, địa chỉ và số điện thoại của bạn.
3. ** Chọn một phương thức vận chuyển ** và nhấp vào nút ** "Tiếp tục" **.
4. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn ** và nhấp vào nút ** "Đặt hàng" **.

** Đơn đặt hàng của bạn sẽ được chuyển đến địa chỉ bạn đã cung cấp. ** Bạn sẽ không cần tạo tài khoản Amazon hoặc cung cấp số thẻ tín dụng.

** Lợi ích của việc sử dụng AMAZON Khách truy cập **

*** Bạn có thể mua các mặt hàng mà không cần tạo tài khoản. ** Đây là một tùy chọn tuyệt vời nếu bạn không chắc bạn có muốn tạo tài khoản Amazon hay không nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân của mình.
*** Bạn có thể kiểm tra nhanh chóng và dễ dàng. ** Quy trình kiểm tra khách Amazon rất đơn giản và đơn giản.Bạn có thể đang trên đường tận hưởng giao dịch mua mới của bạn ngay lập tức.
*** Bạn vẫn có thể truy cập dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Amazon. ** Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về đơn đặt hàng của mình hoặc cần giúp đỡ với bất cứ điều gì, bạn vẫn có thể liên hệ với nhóm dịch vụ khách hàng của Amazon.

** Amazon khách truy cập có an toàn không? **

Vâng, Amazon Guest Access là an toàn.Đơn hàng của bạn sẽ được xử lý và vận chuyển giống như bất kỳ đơn đặt hàng nào khác.Bạn sẽ không cần cung cấp số thẻ tín dụng, vì vậy thông tin tài chính của bạn an toàn.

** Cách chuyển đổi thành khách hàng đã đăng ký Amazon **

Nếu bạn quyết định tạo một tài khoản Amazon, bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.Chỉ cần đăng nhập vào tài khoản thanh toán của Amazon Guest của bạn và nhấp vào ** "Chuyển đổi sang liên kết khách hàng đã đăng ký" **.Bạn sẽ được nhắc nhập địa chỉ email của mình và tạo mật khẩu.Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ có thể truy cập tất cả các lợi ích của việc trở thành khách hàng đã đăng ký của Amazon, chẳng hạn như:

*** Tiết kiệm cho các mặt hàng đủ điều kiện **
*** Giao hàng miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện **
*** Truy cập vào các lợi ích của Amazon Prime **

**Phần kết luận**

Amazon Guest Access là một cách tuyệt vời để mua các mặt hàng từ Amazon mà không cần tạo tài khoản.Đó là nhanh chóng, dễ dàng và an toàn.Vì vậy, nếu bạn không chắc bạn có muốn tạo tài khoản Amazon hay không, hoặc nếu bạn không muốn cung cấp thông tin cá nhân của mình, hãy thử quyền truy cập của Amazon khách.

**Người giới thiệu**

* [Thanh toán của Amazon Guest] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**No Login Needed to Check Out: Use Amazon Guest Access**

Do you want to buy something from Amazon but don't have an account? Or maybe you're just not sure if you want to create an account yet? Either way, you can still check out and buy items from Amazon as a guest.

**How to Use Amazon Guest Access**

1. **Go to the Amazon website** and click on the **"Guest Checkout"** link in the top right corner of the page.
2. **Enter your shipping information**, including your name, address, and phone number.
3. **Select a shipping method** and click on the **"Continue"** button.
4. **Review your order** and click on the **"Place Order"** button.

**Your order will be shipped to the address you provided.** You will not need to create an Amazon account or provide a credit card number.

**Benefits of Using Amazon Guest Access**

* **You can buy items without creating an account.** This is a great option if you're not sure if you want to create an Amazon account yet or if you just don't want to provide your personal information.
* **You can check out quickly and easily.** The Amazon Guest Checkout process is simple and straightforward. You can be on your way to enjoying your new purchase in no time.
* **You can still access Amazon's customer service and support.** If you have any questions about your order or need help with anything, you can still contact Amazon's customer service team.

**Is Amazon Guest Access Safe?**

Yes, Amazon Guest Access is safe. Your order will be processed and shipped just like any other order. You will not need to provide a credit card number, so your financial information is safe.

**How to Convert to a Registered Amazon Customer**

If you decide to create an Amazon account after all, you can do so at any time. Just log in to your Amazon Guest Checkout account and click on the **"Convert to a Registered Customer"** link. You will be prompted to enter your email address and create a password. Once you have created your account, you will be able to access all of the benefits of being a registered Amazon customer, such as:

* **Savings on eligible items**
* **Free shipping on eligible items**
* **Access to Amazon Prime benefits**

**Conclusion**

Amazon Guest Access is a great way to buy items from Amazon without creating an account. It's quick, easy, and safe. So if you're not sure if you want to create an Amazon account yet, or if you just don't want to provide your personal information, give Amazon Guest Access a try.

**References**

* [Amazon Guest Checkout](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top