Tips No Login Needed: Check Out Fast As Guest on Amazon

phmvth.lc

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Không cần đăng nhập: Kiểm tra nhanh như khách trên Amazon **

Bạn có muốn kiểm tra trên Amazon mà không cần tạo tài khoản không?Bạn có thể làm như vậy bằng cách kiểm tra như một khách.Đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân của bạn.

Để kiểm tra với tư cách là khách, chỉ cần làm theo các bước sau:

1. ** Thêm các mặt hàng bạn muốn mua vào giỏ hàng của mình. **
2. ** Nhấp vào nút "Tiến hành để kiểm tra". **
3. ** Nhấp vào liên kết "Thanh toán khách". **
4. ** Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn. **
5. ** Nhấp vào nút "Đặt hàng của bạn". **

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Bạn cũng có thể theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của mình trên tài khoản Amazon của mình.

** Lợi ích của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài lợi ích để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Thật nhanh chóng và dễ dàng. ** Bạn không cần phải tạo tài khoản hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn.Điều này có thể giúp bạn tiết kiệm thời gian khi bạn vội vàng mua hàng.
*** Bạn có thể mua hàng mà không tiết lộ thông tin cá nhân của mình. ** Điều này có thể hữu ích nếu bạn quan tâm đến quyền riêng tư.
*** Bạn có thể kiểm tra mà không cần tạo tài khoản Amazon. ** Nếu bạn không muốn tạo tài khoản Amazon, bạn vẫn có thể mua hàng bằng cách kiểm tra với tư cách là khách.

** Nhược điểm của việc kiểm tra với tư cách là khách **

Có một vài nhược điểm để kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon.

*** Bạn sẽ không thể theo dõi trạng thái đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn hàng. ** Nếu bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của mình hoặc nhận cập nhật đơn hàng.Điều này có thể bất tiện nếu bạn quan tâm đến việc biết khi nào đơn đặt hàng của bạn sẽ đến.
*** Bạn sẽ không thể truy cập vào lịch sử đơn hàng của mình hoặc thông tin thanh toán đã lưu. ** Nếu bạn kiểm tra với tư cách là khách, bạn sẽ không thể truy cập lịch sử đơn đặt hàng của mình hoặc thông tin thanh toán đã lưu.Điều này có thể bất tiện nếu bạn muốn trả lại hoặc cần cập nhật thông tin thanh toán của mình.

** Nhìn chung, kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon là một cách nhanh chóng và dễ dàng để mua hàng mà không phải tạo tài khoản.Tuy nhiên, có một số nhược điểm của phương pháp này, chẳng hạn như không thể theo dõi trạng thái đơn đặt hàng của bạn hoặc truy cập lịch sử đơn đặt hàng của bạn. **

**Người giới thiệu**

* [Cách kiểm tra với tư cách là khách trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)

[ENGLISH]:
**No Login Needed: Check Out Fast As Guest on Amazon**

Do you want to check out on Amazon without creating an account? You can do so by checking out as a guest. This is a quick and easy way to make a purchase without having to provide your personal information.

To check out as a guest, simply follow these steps:

1. **Add the items you want to purchase to your cart.**
2. **Click the "Proceed to checkout" button.**
3. **Click the "Guest checkout" link.**
4. **Enter your shipping address and payment information.**
5. **Click the "Place your order" button.**

Your order will be placed and you will receive a confirmation email. You can also track your order status on your Amazon account.

**Benefits of checking out as a guest**

There are a few benefits to checking out as a guest on Amazon.

* **It's quick and easy.** You don't have to create an account or provide your personal information. This can save you time when you're in a hurry to make a purchase.
* **You can make purchases without revealing your personal information.** This can be helpful if you're concerned about privacy.
* **You can check out without creating an Amazon account.** If you don't want to create an Amazon account, you can still make purchases by checking out as a guest.

**Drawbacks of checking out as a guest**

There are a few drawbacks to checking out as a guest on Amazon.

* **You won't be able to track your order status or receive order updates.** If you check out as a guest, you won't be able to track your order status or receive order updates. This can be inconvenient if you're interested in knowing when your order will arrive.
* **You won't be able to access your order history or saved payment information.** If you check out as a guest, you won't be able to access your order history or saved payment information. This can be inconvenient if you want to make a return or need to update your payment information.

**Overall, checking out as a guest on Amazon is a quick and easy way to make a purchase without having to create an account. However, there are some drawbacks to this method, such as not being able to track your order status or access your order history.**

**References**

* [How to Check Out as a Guest on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top