Tips Next Level Alexa: Advanced Hacks and Uses

blueduck980

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Cấp độ tiếp theo Alexa: Hacks và sử dụng nâng cao **

Alexa là một trợ lý giọng nói mạnh mẽ có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, từ chơi nhạc đến đặt báo thức.Nhưng bạn có biết rằng Alexa có khả năng nhiều hơn thế không?Với một vài bản hack đơn giản, bạn có thể sử dụng Alexa để cải thiện năng suất của mình, tự động hóa các nhiệm vụ của mình và thậm chí có một số niềm vui.

** 1.Sử dụng Alexa để tạo danh sách việc cần làm **

Nếu bạn giống như hầu hết mọi người, bạn có rất nhiều thứ để theo dõi.Alexa có thể giúp bạn giữ danh sách việc cần làm của bạn được tổ chức bằng cách tạo một danh sách cho bạn và thêm các mục vào nó.Bạn cũng có thể yêu cầu Alexa nhắc nhở bạn về các mục trong danh sách của bạn, vì vậy bạn không bao giờ quên bất cứ điều gì quan trọng.

Để tạo một danh sách việc cần làm, chỉ cần nói, "Alexa, tạo một danh sách việc cần làm."Alexa sau đó sẽ hỏi bạn những gì bạn muốn thêm vào danh sách của bạn.Bạn có thể nói điều gì đó như: "Thêm mua hàng tạp hóa vào danh sách việc cần làm của tôi."Alexa sau đó sẽ thêm mục vào danh sách của bạn và lặp lại cho bạn.

Để thêm một mục vào danh sách của bạn sau, chỉ cần nói, "Alexa, thêm [mục] vào danh sách việc cần làm của tôi."Alexa sau đó sẽ thêm mục vào danh sách của bạn và lặp lại cho bạn.

Để có được lời nhắc cho một mục trong danh sách của bạn, chỉ cần nói, "Alexa, nhắc nhở tôi về [mục] tại [thời điểm]."Alexa sau đó sẽ đặt một lời nhắc cho bạn và cho bạn biết khi nào nó đến hạn.

** 2.Sử dụng Alexa để đặt báo thức và bộ hẹn giờ **

Alexa cũng có thể được sử dụng để đặt báo thức và bộ hẹn giờ.Đây là một cách tuyệt vời để đảm bảo bạn không bỏ lỡ các cuộc hẹn hoặc sự kiện quan trọng.Để đặt báo thức, chỉ cần nói, "Alexa, đặt báo thức cho [thời gian]."Alexa sau đó sẽ đặt báo thức cho bạn và cho bạn biết khi nào nó sẽ tắt.

Để đặt bộ hẹn giờ, chỉ cần nói, "Alexa, đặt một bộ đếm thời gian cho [phút]."Alexa sau đó sẽ đặt một bộ đếm thời gian cho bạn và cho bạn biết khi nào nó sẽ tắt.

** 3.Sử dụng Alexa để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn **

Nếu bạn có một ngôi nhà thông minh, bạn có thể sử dụng Alexa để điều khiển đèn, bộ điều chỉnh nhiệt và các thiết bị khác.Đây là một cách tuyệt vời để làm cho cuộc sống của bạn thuận tiện và thoải mái hơn.Để kiểm soát ngôi nhà thông minh của bạn với Alexa, chỉ cần nói, "Alexa, bật đèn."Alexa sau đó sẽ bật đèn cho bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để điều chỉnh bộ điều chỉnh nhiệt, khóa cửa và chơi nhạc.Để tìm hiểu thêm về những gì bạn có thể làm với Alexa, hãy truy cập [cửa hàng kỹ năng Alexa] (https://skills-store.amazon.com/).

**4.Sử dụng Alexa để lấy tin tức và thời tiết **

Alexa cũng có thể được sử dụng để có được tin tức và thời tiết.Đây là một cách tuyệt vời để cập nhật các sự kiện và điều kiện mới nhất.Để có được tin tức, chỉ cần nói, "Alexa, tin tức là gì?"Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về các tiêu đề tin tức mới nhất.

Để có được thời tiết, chỉ cần nói, "Alexa, thời tiết là gì?"Alexa sau đó sẽ cho bạn biết các điều kiện và dự báo thời tiết hiện tại.

** 5.Sử dụng Alexa để chơi nhạc **

Alexa cũng có thể được sử dụng để chơi nhạc.Đây là một cách tuyệt vời để nghe nhạc, thư giãn hoặc giải trí yêu thích của bạn.Để chơi nhạc, chỉ cần nói, "Alexa, chơi nhạc của [Nghệ sĩ]."Alexa sau đó sẽ chơi nhạc từ nghệ sĩ đó.

Bạn cũng có thể sử dụng Alexa để tạo danh sách phát các bài hát yêu thích của bạn.Để làm điều này, chỉ cần nói, "Alexa, tạo một danh sách phát tên là [Tên danh sách phát]."Alexa sau đó sẽ tạo một danh sách phát cho bạn và thêm các bài hát vào nó dựa trên lịch sử nghe của bạn.

** 6.Sử dụng Alexa để vui chơi **

Alexa cũng có thể được sử dụng để vui chơi.Bạn có thể yêu cầu Alexa kể cho bạn nghe những trò đùa, chơi game và thậm chí đọc những câu chuyện.Để vui chơi với Alexa, chỉ cần nói, "Alexa, vui chơi."Alexa sau đó sẽ cung cấp cho bạn một danh sách những điều bạn có thể làm với cô ấy.

Dưới đây là một vài ví dụ về những điều bạn có thể yêu cầu Alexa làm:

* Kể cho tôi nghe một trò đùa
* Chơi một trò chơi đố
* Đọc cho tôi một câu chuyện

[ENGLISH]:
**Next Level Alexa: Advanced Hacks and Uses**

Alexa is a powerful voice assistant that can do a variety of tasks, from playing music to setting alarms. But did you know that Alexa is capable of much more than that? With a few simple hacks, you can use Alexa to improve your productivity, automate your tasks, and even have some fun.

**1. Use Alexa to create a to-do list**

If you're like most people, you have a lot of things to keep track of. Alexa can help you keep your to-do list organized by creating a list for you and adding items to it. You can also ask Alexa to remind you about items on your list, so you never forget anything important.

To create a to-do list, simply say, "Alexa, create a to-do list." Alexa will then ask you what you want to add to your list. You can say something like, "Add buy groceries to my to-do list." Alexa will then add the item to your list and repeat it back to you.

To add an item to your list later, simply say, "Alexa, add [item] to my to-do list." Alexa will then add the item to your list and repeat it back to you.

To get a reminder for an item on your list, simply say, "Alexa, remind me about [item] at [time]." Alexa will then set a reminder for you and tell you when it's due.

**2. Use Alexa to set alarms and timers**

Alexa can also be used to set alarms and timers. This is a great way to make sure you don't miss important appointments or events. To set an alarm, simply say, "Alexa, set an alarm for [time]." Alexa will then set an alarm for you and tell you when it's going off.

To set a timer, simply say, "Alexa, set a timer for [minutes]." Alexa will then set a timer for you and tell you when it's going off.

**3. Use Alexa to control your smart home**

If you have a smart home, you can use Alexa to control your lights, thermostat, and other devices. This is a great way to make your life more convenient and comfortable. To control your smart home with Alexa, simply say, "Alexa, turn on the lights." Alexa will then turn on the lights for you.

You can also use Alexa to adjust the thermostat, lock the doors, and play music. To learn more about what you can do with Alexa, visit the [Alexa Skills Store](https://skills-store.amazon.com/).

**4. Use Alexa to get the news and weather**

Alexa can also be used to get the news and weather. This is a great way to stay up-to-date on the latest events and conditions. To get the news, simply say, "Alexa, what's the news?" Alexa will then give you a brief overview of the latest news headlines.

To get the weather, simply say, "Alexa, what's the weather?" Alexa will then tell you the current weather conditions and forecast.

**5. Use Alexa to play music**

Alexa can also be used to play music. This is a great way to listen to your favorite music, relax, or entertain guests. To play music, simply say, "Alexa, play [artist]'s music." Alexa will then play music from that artist.

You can also use Alexa to create a custom playlist of your favorite songs. To do this, simply say, "Alexa, create a playlist called [playlist name]." Alexa will then create a playlist for you and add songs to it based on your listening history.

**6. Use Alexa to have fun**

Alexa can also be used to have fun. You can ask Alexa to tell you jokes, play games, and even read stories. To have fun with Alexa, simply say, "Alexa, have fun." Alexa will then give you a list of things you can do with her.

Here are a few examples of things you can ask Alexa to do:

* Tell me a joke
* Play a game of trivia
* Read me a story
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top