Tips New Seller Guide to Amazon

minhhaicutter

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Hướng dẫn người bán mới về Amazon **

Amazon là một trong những thị trường trực tuyến phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 300 triệu khách hàng tích cực.Nếu bạn đang nghĩ đến việc bắt đầu một doanh nghiệp trực tuyến, bán trên Amazon là một cách tuyệt vời để tiếp cận đối tượng lớn và tạo ra doanh số.

Hướng dẫn này sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình bắt đầu một doanh nghiệp Amazon, từ việc tạo tài khoản người bán của bạn đến liệt kê các sản phẩm và đơn đặt hàng vận chuyển của bạn.Chúng tôi cũng sẽ cung cấp các mẹo về cách tăng doanh số của bạn và kiếm lợi nhuận.

** 1.Tạo tài khoản người bán **

Bước đầu tiên để bán trên Amazon là tạo tài khoản người bán.Bạn có thể làm điều này bằng cách truy cập trang web Amazon Seller Central và nhấp vào nút "Đăng ký".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin cơ bản, chẳng hạn như tên, địa chỉ và thông tin liên hệ của bạn.Bạn cũng cần tạo mật khẩu và chọn tên người bán.

Khi bạn đã tạo tài khoản của mình, bạn sẽ cần xác minh danh tính của mình.Bạn có thể làm điều này bằng cách cung cấp một bản sao của ID do chính phủ cấp hoặc bằng cách liên kết tài khoản ngân hàng của bạn.

** 2.Liệt kê các sản phẩm của bạn **

Khi tài khoản của bạn được xác minh, bạn có thể bắt đầu liệt kê các sản phẩm của mình.Để làm điều này, hãy chuyển đến tab "Sản phẩm" và nhấp vào nút "Thêm sản phẩm".

Bạn sẽ cần cung cấp một số thông tin về sản phẩm của bạn, chẳng hạn như tiêu đề, mô tả, giá cả và hình ảnh.Bạn cũng sẽ cần chọn một danh mục cho sản phẩm của mình và thiết lập các tùy chọn vận chuyển của bạn.

Amazon có chính sách danh sách sản phẩm nghiêm ngặt, vì vậy hãy chắc chắn đọc các hướng dẫn một cách cẩn thận trước khi bạn liệt kê các sản phẩm của mình.

** 3.Gửi đơn đặt hàng của bạn **

Khi bạn đã bán một sản phẩm, bạn sẽ cần gửi nó cho khách hàng.Amazon có một số tùy chọn vận chuyển khác nhau có sẵn, vì vậy bạn có thể chọn một tùy chọn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng dịch vụ Fulfillment của Amazon (FBA).Với FBA, Amazon sẽ lưu trữ sản phẩm của bạn, chọn và đóng gói đơn đặt hàng của bạn và thay mặt bạn gửi cho khách hàng.

**4.Phát triển doanh số của bạn **

Khi bạn đã bắt đầu bán trên Amazon, bạn sẽ cần tìm cách tăng doanh số của mình.Dưới đây là một vài lời khuyên:

* Sử dụng các công cụ tiếp thị của Amazon.Amazon cung cấp một số công cụ tiếp thị có thể giúp bạn tiếp cận nhiều khách hàng hơn, chẳng hạn như quảng cáo sản phẩm, sản phẩm được tài trợ và Dịch vụ tiếp thị Amazon.
* Cung cấp giá cạnh tranh.Một trong những cách tốt nhất để thu hút khách hàng là cung cấp giá cạnh tranh.Hãy chắc chắn yếu tố chi phí vận chuyển khi đặt giá của bạn.
* Cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời.Khách hàng của Amazon mong đợi dịch vụ khách hàng tuyệt vời.Hãy chắc chắn trả lời các yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng và giải quyết bất kỳ vấn đề nào kịp thời.

** 5.Tạo ra lợi nhuận**

Bán trên Amazon có thể là một cách tuyệt vời để kiếm lợi nhuận.Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ là có những chi phí liên quan, chẳng hạn như phí niêm yết, phí Amazon và chi phí vận chuyển.

Hãy chắc chắn yếu tố trong các chi phí này khi định giá sản phẩm của bạn.Bạn cũng nên đặt biên lợi nhuận mục tiêu cho mỗi sản phẩm.Điều này sẽ giúp bạn đảm bảo rằng bạn đang kiếm được lợi nhuận cho mỗi lần bán.

**Phần kết luận**

Bán trên Amazon có thể là một cách tuyệt vời để bắt đầu kinh doanh trực tuyến hoặc phát triển doanh nghiệp hiện tại của bạn.Hướng dẫn này đã cung cấp cho bạn những điều cơ bản về việc bán trên Amazon, từ việc tạo tài khoản người bán của bạn đến liệt kê các sản phẩm và đơn đặt hàng vận chuyển của bạn.

Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể tăng cơ hội thành công trên Amazon và bắt đầu kiếm lợi nhuận.

**Người giới thiệu**

* [Amazon Seller Central] (Welcome to Amazon Seller Central)
* [Chính sách liệt kê sản phẩm Amazon] (Amazon)
* [Dịch vụ tiếp thị Amazon] (Amazon Ads: Online advertising for businesses of all sizes)
* [Amazon Fulfillment của Amazon] (https://service.amazon.com/fulfillment-by-amazon/)

[ENGLISH]:
**New Seller Guide to Amazon**

Amazon is one of the most popular online marketplaces in the world, with over 300 million active customers. If you're thinking of starting an online business, selling on Amazon is a great way to reach a large audience and generate sales.

This guide will walk you through the process of starting an Amazon business, from creating your seller account to listing your products and shipping orders. We'll also provide tips on how to grow your sales and make a profit.

**1. Create a Seller Account**

The first step to selling on Amazon is creating a seller account. You can do this by visiting the Amazon Seller Central website and clicking on the "Sign Up" button.

You'll need to provide some basic information, such as your name, address, and contact information. You'll also need to create a password and choose a seller name.

Once you've created your account, you'll need to verify your identity. You can do this by providing a copy of your government-issued ID or by linking your bank account.

**2. List Your Products**

Once your account is verified, you can start listing your products. To do this, go to the "Products" tab and click on the "Add a Product" button.

You'll need to provide some information about your product, such as the title, description, price, and images. You'll also need to choose a category for your product and set up your shipping options.

Amazon has a strict product listing policy, so be sure to read the guidelines carefully before you list your products.

**3. Ship Your Orders**

Once you've sold a product, you'll need to ship it to the customer. Amazon has a number of different shipping options available, so you can choose the one that best suits your needs.

You can also use Amazon's Fulfillment by Amazon (FBA) service. With FBA, Amazon will store your products, pick and pack your orders, and ship them to customers on your behalf.

**4. Grow Your Sales**

Once you've started selling on Amazon, you'll need to find ways to grow your sales. Here are a few tips:

* Use Amazon's marketing tools. Amazon offers a number of marketing tools that can help you reach more customers, such as product ads, Sponsored Products, and Amazon Marketing Services.
* Offer competitive prices. One of the best ways to attract customers is to offer competitive prices. Be sure to factor in the cost of shipping when setting your prices.
* Provide excellent customer service. Amazon customers expect excellent customer service. Make sure to respond to customer inquiries quickly and resolve any problems promptly.

**5. Make a Profit**

Selling on Amazon can be a great way to make a profit. However, it's important to remember that there are costs involved, such as listing fees, Amazon fees, and shipping costs.

Be sure to factor in these costs when pricing your products. You should also set a target profit margin for each product. This will help you to ensure that you're making a profit on each sale.

**Conclusion**

Selling on Amazon can be a great way to start an online business or grow your existing business. This guide has provided you with the basics of selling on Amazon, from creating your seller account to listing your products and shipping orders.

By following these tips, you can increase your chances of success on Amazon and start making a profit.

**References**

* [Amazon Seller Central](https://sellercentral.amazon.com/)
* [Amazon Product Listing Policy](https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200291200)
* [Amazon Marketing Services](https://advertising.amazon.com/)
* [Amazon Fulfillment by Amazon](https://services.amazon.com/fulfillment-by-amazon/)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top