Tips Navigating to Checkout on the Amazon App

lecatkim.xuan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Điều hướng để thanh toán trên ứng dụng Amazon **

Ứng dụng Amazon giúp bạn dễ dàng mua sắm và mua các mặt hàng khi đang di chuyển.Bạn có thể duyệt qua các danh mục khác nhau, tìm các sản phẩm bạn quan tâm và thêm chúng vào giỏ hàng của bạn.Khi bạn đã sẵn sàng để kiểm tra, bạn có thể thực hiện trực tiếp từ ứng dụng.

Đây là cách điều hướng để thanh toán trên ứng dụng Amazon:

1. Mở ứng dụng Amazon.
2. Nhấn vào biểu tượng ** giỏ hàng ** ở góc dưới bên phải của màn hình.
3. Nhấn vào nút ** Tiếp tục thanh toán **.
4. Nhập địa chỉ vận chuyển và thông tin thanh toán của bạn.
5. Xem lại đơn đặt hàng của bạn và nhấn vào nút ** đặt hàng **.

Đơn đặt hàng của bạn sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.Bạn cũng có thể theo dõi đơn đặt hàng của bạn trong ứng dụng.

** Mẹo để điều hướng để thanh toán trên ứng dụng Amazon **

*Để nhanh chóng thêm các mục vào giỏ hàng của bạn, bạn có thể nhấn vào nút ** Thêm vào giỏ hàng ** trên trang sản phẩm.
*Bạn cũng có thể sử dụng thanh ** tìm kiếm ** để tìm các sản phẩm bạn đang tìm kiếm.
* Nếu bạn có tài khoản Amazon Prime, bạn có thể nhận được giao hàng hai ngày miễn phí trên các mặt hàng đủ điều kiện.
* Bạn cũng có thể sử dụng ứng dụng Amazon để quản lý tư cách thành viên Amazon Prime, theo dõi đơn đặt hàng và truy cập nội dung kỹ thuật số của bạn.

**Những bài viết liên quan**

* [Cách mua sắm trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909010)
* [Cách tìm sản phẩm trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909030)
* [Cách quản lý thành viên Amazon Prime của bạn] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909050)
* [Cách theo dõi các đơn đặt hàng Amazon của bạn] (Amazon.com)
* [Cách truy cập nội dung số của bạn trên Amazon] (https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeid=201909090)

[ENGLISH]:
**Navigating to Checkout on the Amazon App**

The Amazon app makes it easy to shop for and purchase items on the go. You can browse through different categories, find products you're interested in, and add them to your cart. Once you're ready to check out, you can do so directly from the app.

Here's how to navigate to checkout on the Amazon app:

1. Open the Amazon app.
2. Tap the **Cart** icon in the bottom right corner of the screen.
3. Tap the **Proceed to Checkout** button.
4. Enter your shipping address and payment information.
5. Review your order and tap the **Place Order** button.

Your order will be placed and you'll receive a confirmation email. You can also track your order in the app.

**Tips for Navigating to Checkout on the Amazon App**

* To quickly add items to your cart, you can tap the **Add to Cart** button on the product page.
* You can also use the **Search** bar to find products you're looking for.
* If you have an Amazon Prime account, you can get free two-day shipping on eligible items.
* You can also use the Amazon app to manage your Amazon Prime membership, track your orders, and access your digital content.

**Related Articles**

* [How to Shop on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010)
* [How to Find Products on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909030)
* [How to Manage Your Amazon Prime Membership](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909050)
* [How to Track Your Amazon Orders](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909070)
* [How to Access Your Digital Content on Amazon](https://www.amazon.com/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909090)
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top