Tips Navigating to Checkout on Amazon's App

vuthanh.nhan

New member
[TIẾNG VIỆT]:
** Điều hướng để thanh toán trên ứng dụng của Amazon **

Ứng dụng của Amazon là một cách thuận tiện để mua sắm cho nhiều mặt hàng, từ đồ tạp hóa đến thiết bị điện tử.Tuy nhiên, nếu bạn không quen thuộc với ứng dụng, có thể khó tìm đường để thanh toán.Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn qua quá trình điều hướng để thanh toán trên ứng dụng của Amazon.

1. ** Mở ứng dụng Amazon. **
2. ** Nhấn vào biểu tượng ** tài khoản & danh sách ** ở góc dưới bên phải của màn hình. **
3. ** Nhấn ** đơn đặt hàng của bạn **. **
4. ** Chọn đơn hàng bạn muốn kiểm tra. **
5. ** Nhấn ** Tiến hành thanh toán **. **

Bây giờ bạn sẽ được đưa đến màn hình thanh toán.Tại đây, bạn có thể xem lại đơn đặt hàng của mình, thêm địa chỉ vận chuyển và chọn phương thức thanh toán.

6. ** Xem lại đơn đặt hàng của bạn. **
7. ** Thêm địa chỉ vận chuyển, nếu cần. **
8. ** Chọn một phương thức thanh toán. **
9. ** Nhấn ** Đặt hàng đặt hàng **. **

Đơn đặt hàng của bạn bây giờ sẽ được đặt và bạn sẽ nhận được một email xác nhận.

** Mẹo để điều hướng để thanh toán trên ứng dụng của Amazon **

* Nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Amazon của mình, bạn có thể bỏ qua hai bước đầu tiên.
*Để tìm một thứ tự cụ thể, hãy nhấn vào thanh ** tìm kiếm ** ở đầu màn hình và nhập số thứ tự.
*Bạn cũng có thể sử dụng các bộ lọc ** ** ở đầu màn hình để thu hẹp kết quả tìm kiếm của bạn.
* Nếu bạn có nhiều địa chỉ vận chuyển được lưu, bạn có thể chọn tên bạn muốn sử dụng từ menu thả xuống.
*Bạn cũng có thể thêm một địa chỉ vận chuyển mới bằng cách nhấn ** Thêm địa chỉ mới **.
* Amazon chấp nhận một loạt các phương thức thanh toán, bao gồm thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng Amazon.
*Để tìm hiểu thêm về các phương thức thanh toán, hãy nhấn ** Tìm hiểu thêm **.

**Xử lý sự cố**

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc điều hướng để thanh toán trên ứng dụng của Amazon, đây là một vài điều bạn có thể thử:

* Đảm bảo bạn đang sử dụng phiên bản mới nhất của ứng dụng.
* Kiểm tra kết nối Internet của bạn.
* Khởi động lại thiết bị của bạn.
* Đăng xuất khỏi tài khoản Amazon của bạn và đăng nhập lại.
* Liên hệ với Dịch vụ khách hàng của Amazon để được giúp đỡ.

**Phần kết luận**

Điều hướng để thanh toán trên ứng dụng của Amazon là một quá trình đơn giản.Bằng cách làm theo các bước trong bài viết này, bạn có thể dễ dàng đặt hàng và gửi chúng đến cửa của bạn.

[ENGLISH]:
**Navigating to Checkout on Amazon's App**

Amazon's app is a convenient way to shop for a variety of items, from groceries to electronics. However, if you're not familiar with the app, it can be difficult to find your way to checkout. This article will walk you through the process of navigating to checkout on Amazon's app.

1. **Open the Amazon app.**
2. **Tap the **Account & Lists** icon in the bottom right corner of the screen.**
3. **Tap **Your Orders**.**
4. **Select the order you want to check out.**
5. **Tap **Proceed to Checkout**.**

You will now be taken to the checkout screen. Here, you can review your order, add a shipping address, and select a payment method.

6. **Review your order.**
7. **Add a shipping address, if necessary.**
8. **Select a payment method.**
9. **Tap **Place Order**.**

Your order will now be placed, and you will receive a confirmation email.

**Tips for Navigating to Checkout on Amazon's App**

* If you're already logged into your Amazon account, you can skip the first two steps.
* To find a specific order, tap the **Search** bar at the top of the screen and enter the order number.
* You can also use the **Filters** at the top of the screen to narrow down your search results.
* If you have multiple shipping addresses saved, you can select the one you want to use from the drop-down menu.
* You can also add a new shipping address by tapping **Add a New Address**.
* Amazon accepts a variety of payment methods, including credit cards, debit cards, and Amazon gift cards.
* To learn more about payment methods, tap **Learn More**.

**Troubleshooting**

If you're having trouble navigating to checkout on Amazon's app, here are a few things you can try:

* Make sure you're using the latest version of the app.
* Check your internet connection.
* Restart your device.
* Log out of your Amazon account and log back in.
* Contact Amazon customer service for help.

**Conclusion**

Navigating to checkout on Amazon's app is a simple process. By following the steps in this article, you can easily place your orders and have them delivered to your door.
 
Join Telegram ToolsKiemTrieuDoGroup
Back
Top